Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС)


Категория на документа: ДругиЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Факултет: "Горско стопанство"

Дисциплина: Организация и планиране в горското стопанство

Курсова задача

Организационно - управленска структура в сферата на горското стопанство

Изработил: Проверил:
Гергана Тодорова ст.ас. Емил Кичуков

I. Държавна агенция по горите

Основни дейности

Дейността, структурата и организацията на работа, функциите и числеността на Държавната агенция по горите към Министерски съвет се уреждат с Устройствен правилник Приет с ПМС № 259 от 25.10.2007 г., обн., ДВ, бр. 88 от 2.11.2007 г., в сила от 2.11.2007 г.

Държавната агенция по горите /ДАГ/ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Тя е специализиран орган на Министерския съвет за разработване и осъществяване на държавната политика в областта на горите и ловното стопанство. Осъществява охраната на рибните ресурси във водните обекти, ползвани за любителски риболов в териториалния обхват на дейност на нейните структури и специализирани териториални звена, и контрол по спазване на правилата за любителски риболов. Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица. При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.
Агенцията се ръководи и представлява от председател, който се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. Председателят ръководи и представлява агенцията. Той е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Осъществява правомощията си пряко и чрез структурите и специализираните териториални звена на агенцията.

При осъществяване на правомощията си председателят на агенцията се подпомага от трима заместник-председатели. Заместник-председателите се назначават от министър-председателя по предложение на председателя на агенцията.
Председателят на агенцията създава на свое пряко подчинение консултативен съвет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане политиката на правителството, както и при осъществяването на връзките с другите държавни органи. Консултативният съвет се състои от експерти, съветници и сътрудници. Съставът, редът за осъществяване на дейността, функциите и задачите на консултативния съвет се определят с акт на председателя на агенцията.
Председателят на агенцията създава на свое пряко подчинение Национален съвет по горите като консултативен орган за обсъждане на основни въпроси по управлението на горите.

Националният съвет по горите се състои от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на земеделието и продоволствието, Държавната агенция по горите, Контролно-техническата инспекция и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури при Министерството на земеделието и продоволствието, Института по гората към Българската академия на науките, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите в България и други юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана със стопанисването, опазването и охраната на горите.

Държавната агенция по горите е структурирана в дирекция "Вътрешен одит", дирекция "Инспекторат", обща и специализирана администрация, регионални управления на горите, държавни лесничейства и специализирани териториални звена. Общата численост на персонала в агенцията и в нейните структури и специализирани териториални звена е 7538 щатни бройки.
Общата администрация в агенцията е организирана в две дирекции: дирекция "Финансово-стопански дейности" и дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси".

Специализираната администрация в агенцията е организирана в 5 дирекции: дирекция "Горско стопанство и природозащитни дейности", дирекция "Ловно стопанство", дирекция "Охрана на горите, дивеча и рибните ресурси, ползвани за любителски риболов", дирекция "Наука, образование и международна дейност" и дирекция "Информационно обслужване и връзки с обществеността".

Главният секретар ръководи, координира и контролира дейността на администрацията, като:

- ръководи административното обслужване;

- отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията;

- ръководи дейността по управление на човешките ресурси.

Инспекторатът е на пряко подчинение на председателя на агенцията и осигурява изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията.

Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия на агенцията, свързани с финансовата й дейност; осъществява проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от републиканския бюджет. При осъществяването на предварителния контрол финансовият контрольор одобрява или отхвърля предложенията на председателя на агенцията за поемане на задължения или за извършване на разходи. Финансовият контрольор е на пряко подчинение на председателя на агенцията.

Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на председателя на агенцията и ръководи регистратура за класифицирана информация, изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи и отговоря за надлежното създаване, обработване, съхраняване и предаване на класифицираната информация.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на председателя на агенцията, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. Общата администрация е организирана в дирекциите "Финансово-стопански дейности" и "Административно-правно обслужване и човешки ресурси".

Специализираната администрация подпомага и осигурява председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия. Тя е организирана във:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.