Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС)


Категория на документа: Други6. охрана на горите и земите от горския фонд и опазване на дивеча и рибното богатство;

7. придобиване на гори и земи от горския фонд по чл. 15а.

(2) Държавните горски стопанства могат да осъществяват и други дейности, в т. ч. туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.
Чл. 24б. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Органи на управление на държавните горски стопанства са:

1. председателят на Държавната агенция по горите;

2. директорът на държавното горско стопанство.

Чл. 24г. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Имуществото на държавните горски стопанства се състои от имущество, предоставено им по вид, обем и стойност от председателя на Държавната агенция по горите, и от имущество, придобито от тях в резултат на дейността им.

(2) Имуществото, придобито в резултат на стопанската дейност на държавните горски стопанства, е частна държавна собственост и се ползва от тях за осъществяване на дейността им.

(3) Държавните горски стопанства не могат да учредяват ипотеки и други тежести върху гори и земи от държавния горски фонд.

(4) Имуществото на държавните горски стопанства не може да служи за обезпечаване вземания на трети лица.

(5) Срещу държавните горски стопанства не може да се открива производство по несъстоятелност.

(6) Държавните горски стопанства не подлежат на приватизация.

(7) Дейността на държавните горски стопанства не може да бъде отдавана на концесия по реда на Закона за концесиите.

(8) Държавните горски стопанства не могат да участват в търговски дружества, както и в създаването на други търговци по смисъла на Търговския закон.

Чл. 24д. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Държавните горски стопанства се ръководят от директори.

(2) Председателят на Държавната агенция по горите след провеждане на конкурс сключва договори за управление с директорите на държавните горски стопанства за срок 5 години.

(3) Директор на държавно горско стопанство може да е лице с висше лесовъдско образование с образователна степен "магистър" и професионален опит по специалността не по-малък от 5 години, който е придобит след завършване на висшето образование.

(4) Председателят на Държавната агенция по горите освобождава преди изтичането на срока по ал. 2 директор на държавно горско стопанство, който:

1. нарушава условията, предвидени в договора за управление;

2. при или по повод изпълнение на задълженията по договора за управление наруши закона, вследствие на което са настъпили значителни неблагоприятни последици за съответното държавно горско стопанство;

3. е подал писмено заявление за освобождаване;

4. е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца.

Чл. 24е. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (1) Директорът на държавното горско стопанство:

1. представлява предприятието;

2. ръководи дейността на предприятието и отговаря за опазването на горите;

3. сключва договори за дейностите, извършвани от държавното горско стопанство, при условия и по ред, определени с правилника по чл. 24, ал. 2;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.