Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС)


Категория на документа: Други4. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на държавното горско стопанство;

5. прави предложение до председателя на Държавната агенция по горите за бракуване на дълготрайни материални активи;

6. изготвя и представя за утвърждаване от председателя на Държавната агенция по горите годишен финансов план, както и годишен отчет за изпълнението му;

7. изготвя и представя на председателя на Държавната агенция по горите годишния счетоводен отчет, заверен от дипломиран експерт-счетоводител или от одиторско предприятие;

8. изготвя и представя на председателя на Държавната агенция по горите годишен доклад;

9. взема решения за отдаване под наем на движими вещи;

10. изпълнява и други функции, свързани с дейността на държавното горско стопанство.
(2) Директорът на държавното горско стопанство може да делегира правомощията си по ал. 1, т. 10 на служители от държавното горско стопанство.

??

??

??

??

Гергана Тодорова

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект по Организация и планиране на горско стопанство (ОПГС) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.