Курсов проект за мебелна фирма във Велинград


Категория на документа: Други


4. Анализ на проблемите в маркетинга
Всяка фирма, желаеща да реализира успешен бизнес, трябва да умее да води добра маркетингова политика. Маркетинга се явява свързващото звено между теоретичното развиване на дадена идея и самото й осъществяване. Превилната политика води до упех и реализиране на печалба.
Фирма "Симакс" ООД се стреми да се наложи на пазара на мебели със собствена марка и да се утвърди с качество и коректност в производството. Липсват стъпки, по които може да се стигне лесно до успех. Множество фактори, вътрешни и външни, определят маркетинговата стратегия. При погрешно водена политика се зараждат проблеми. Те са:
1. Множество конкуренти, позиционирани близо до предприятието. Територията, на която функционира "Симакс" е населена с множество фирми, засегнати в сектора на производство на мебели. Фактор за наличието им се явява гъста растителност в месността. Затруднението възниква от факта, че е трудно, дори почти невъзможно фирмата да се различава с продукцита си от своите конкуренти. Предлаганите мебели са идентични като модел, с леки разлики при различните производители. Качеството на всички предлагани продукти е еднакво.
Решение: Фирма "Симакс"ООД трябва да подобри качеството на предлаганата продукция. Мебелите, които са на пазара не са злокачествени, но е необходимо да се подобрят от гледна точка на конкуренцията. Възможно е да се наложи промяна на самите модели. Големи фирми като "ЯВОР" се различават от останалите с разнообразието от артикули. "Симакс " би трябвало да следва същата политика. С повишаването на качеството и добавянето на нови модели е възможно фирмата да реализира по-голям брой продажби. По този начин ще се отличат на пазара и ще привлекат потребителския интерес.
2. Привличане на ключови клиенти. "Симакс" ООД притежава един голям клиент, осигуряващ значителна част от финансовия поток на фирмата. Необходимо е да се осигурят още такива потребители. Големи фирма предствляват интерес, поради няколко причини: осигуряване на големи поръчки, заплащане в посочените срокове, утвърждаване на марката и спомагане за нейното разпространение.
Решение: Реализираната вече диференцияцията от останалите производители, фирмата е необходимо да отговаря на европейски изисквания, гарантиращи качеството. Големите магазини, предлагащи мебели, работят само по европейски стандарти. "Симакс" успява да се придържа към тях, чрез производтсвото, насочено към немските пратньори.
Друго важно средство за реализиране на целта им е подсигуряването на представител, който умело да коренсподира с другите фирми. Необходимо условие за реализирането на успеха е да се позиционира умело на пазара и малкият потребител да бъде запознат с произхода на стоката. За целта предрпиятието трябва да изгради бранд, чрез който да запази своето име. Марката свидетелства за качеството.

3. Привличане на клиенти. " Симакс" ООД се стреми да предизвика интереса не само на големи фирми, но и на частни клиенти. Фирмата предлага изработване на мебели по поръчка с осигурена доставка и контакт за обратна връзка. Подсигуряват също така и безплатен ремонт, при евентуална рекламация.
Часните клиенти не са толкова коректни за разлика от големи фирми, не са в голям размер поръчките, възможно е закъснение при плащането. Но въпреки това осигуряват постоянен доход на фирмата, спомагайки за бавен, но сигурен растеж.
Решение: Фирмата разполага с един магазин, разположен близо до мястото на производство. Липсват артикули за продажба на място. Необходимост за разрешаванетона този проблем е изграждането на нов допълнителен фирмен магазин. Важно за функционирането му е да бъде позициониран в центъра на града, където повече хора имат достъп. Важно е да се осигурят и произведени мебели на мястото, за да привличат потребителския интерес. Подготвяне на прошури и реклами, които да се разпространт из града и в околностите. Изготвяне на подновен и подобрен каталог с мебели, предлагащ артикули, изработени от различни материали.
С развитието на технологиите, се променя и начина на живот. Потребителите все по-масово пазаруват от интернет. "Симакс" е разработила сайт, където клиентите могат да получат нужните координати и достъп до основното производство. Нужно е неговото обновление. В сайта трябва да бъде включен и виртуален каталог, да бъдат посочени допълнителните услуги, които се предлагат и да се посочи наличието на фирмените магазини. Възможно е фирмата да последва примера на свои конкуренти и да създате своя реклама в социалните мрежи.
В кракосрочен план, фирмата ще реализира по-високи продажби. Диференцирането на продукцията им ще спомогне растежа на печалбата. Мебелите стават разпознаваеми за клиентите, отличават се. Това води до поскъпване на стоката, поради увеличеното търсене. Подобрява се обратната връзка с клиентите. Възползване от безплатната услуга за пренос и сглубяване. Потребителския интерес ще се привлече най-вече от отварянето на заводски магазин в центъра на града. Хората ще имат бърз и лесен достъп да пазаруват и да извършват своите поръчки.
В дългосрочен план, фирмата ще реализира растеж. В комбинация със създадения магазин и привличането на големи часни клиенти, фирмата ще успее да се реализира като брант. По този начин постига цел, която е водеща във всяко едно предприятие. Създаването на марка е съпътствано с растеж на продажбите. Инвестициите ще се насочът към изграждането на допълнителен цех, и разрастване на магазина, възможно е създаване на още магазини, при правилно реинвестиране на печалбата.
Фирма " Симакс" ООД се явява като новатор в маркетинговат си стратегия. Причина за това е особеността на предлаганата стока и факта, че закупуването и не се извършва ежедневно. Предприятието следва различна линия на развитие и реализиране на поликата си като се стреми да е в крак с времето и случващите се промени.
5. Анализ на проблемите в управлението на човешките ресурси
"Симакс" ООД е средна по големина фирма, притежаваща необходимия капацитет работна ръка. С нарастването на фирмата се увеличава броя заети в нея, което води до затруднения в управлението им. Предприятието е взело множество мерки и е конструирало цялостна управленска система за контролирането и ръководенето на човешките ресурси. Въпреки това и "Симакс" като всяка една фирма има своите проблеми в управлението. Затрудненията възникват в следствие, че персоналът се явява ключов ресурс за успешното функциониране на фирмата, същевременно с това са трудни за управление. Проблемите възникнали в управлението на човешките ресурси са:
1.Липсата на квалифициран персонал - за реализиране на печалбата, фирмата се нуждае от кадри, добре познаващи различните дървени материали, както и да умеят да боравят с дървообработването (дърворезба) и с машинното оборудване. В районът има необходимите кадри, но за съжаление много малка част от тях остават във Велинград.
Решение на проблема: В града има професионална гимназия по дървообработване. Чрез нея фирмата може да набавя нужния персонал. Начина за реализирането на тази идея е чрез създаването на стажантски програми, при които учениците могат да се запознаят с дейността на фирмата още преди завършването на средното си образоване. Новооткритите стажанти ще бъдат запознати с дейността на фирмата и ще имат възможност за бъдеща реализация във фирмата.
Предложеното обучение на ученици, става на следната основа:
1. Необходимо за учениците преди завършване е стаж по специалността, преди завършването на средното си образование. Появяват се затруднения, поради факта, че малко предприятия, заети в сферата, предлагат подобен стаж. Причината е липсата на време, което е необходимо да се отдели за стажантите.
2. От своя страна фирма "Симакс" ООД, ще реализира печалба, тъй като ще инвестира в бъдеща работна ръка. Възможно кандитатстването и участието по програмите стаж, субсититрани от Европейкия съюз. По този начин стажът ще може и да се заплати и да се привлече интереса на младите ученици.
След очаертаната ситуация, стигаме до извода, че фирмата би реализирала правилната стартегия. По този начин "Симакс" ще работи не само в полза на своите потребители, но и на обществото, давайки шанс на младото поколение, да се реализират.
Необходимо е въвеждането на по-добро обучение на персонала. При постъпването на работниците във фирмата, те трябва да бъдат запознати добре с работата, да ги запознаят с нужните инструкции за безопасно използване на машините, изработването на детайлите, както и с мисията, визията и целите на фирмата. Периодът за обучението трябва да е не по-малко от една седмица. Изхарчените ресурси ще бъдат възстановени чрез квалифицирания персонал.
1.Липса на мотивация - Фирмата иска да увеличи своето производство само чрез наличния персонал с цел покриване на загубите. Работниците не могат да покрият квотите, които фирмата е посочила. По този начин те губят своята мотивация и възниква друг проблем с производството.
Решение на проблема: Мотивацията на работниците може да бъде повишена чрез въвеждането на допълнителни парични възнаграждения - например коледен бонус, 13-та заплата, по-високо заплащане през почивните дни и допълнително заработените часове. Необходимо е да се изгради система, която свързва личните постижения с конкретното възнаграждение.
3.Отпуски по майчинство - Персонала във фирмата се състои главно от мъже, но има и представители на нежния пол. Затова възниква проблем с майчинството. Отварят се нови места, които трябва временно да се заместят, а това е проблем за Симакс.
Решение на проблема: Внимателно трябва да се подбере персонала. На интервютата да се разпитат кандидатите за бъдещите им семейни планове. Но по закон това не трябва да бъде като дискриминация, затова по заобиколен начин трябва да се стигне до информацията.
Проблемите създали се в управлението на човешките ресурси на "Симакс" ООД намират своето решение в практиката. Запознавайки се с управлението на своите конкуренти премахват създалите се препядствия. Решенията на тези проблеми могат да се постигнат с усилия от страна както на работодателя, така и на персонала.
6. Технологични предизвикателства
Машините, които използва фирмата са достатъчни за реализиране на производството и продажби. Постига се основната цел-реализиране на печалбата. Фирмата е насочена към по-големи клиенти, затова тя се нуждае от иновирани машини, използване на част от ресурсите за научно изследователска дейност и цялостна промяна в производството. Иновациите са ключов детайл за разработването на растежа на фирмата.
Първата стъпка към успеха е въвеждането на нови и подобрени машини в производството. Набавянето им се оказва скъпо струваща инвестиция, но възвръщаемостта е бърза и голяма. Европейският съюз разработва проекти отнасящи се до смяна на оборудването на фирми функциониращи в мебелния бизнес. Българския пазар има видимо ниска пропусквателност на тези проекти, тъй като малък брой малки и средни предприятия разполагат с необходимите ресурси.
Иновираните машини спомагат за подобряване на качеството на производството, както и улесняване работата на работниците. Необходими са по-малко човекочаса за производството на един артикул. Фирма "Симакс" ООД се нуждае от увеличаване на производствения капацитет. Машинното оборудване ще спомага за задоволяването на потребителското търсене. Ръководещите лица ще могат да се съсредоточат повече върху дизайна на моделите, въвеждане на нови детайли, промяна на начина им на структуриране. Ще се открият предпоставки за създаване на собствена марка. Това ще предотврати появата на имитиране на продукти. В следствие на иновацията в машините ще се намалят използваните ресурси.
Високите иновационни и оригинални нишиви продукти са от ключово значение за способността на сектора да се конкурира с масовото производство. Промените в произвежданите артикули и начина на производството са водещи за успеха на фирмата. Честите промени са основна маркетингова стратегия на малките и средни предприятия. Препоръчваме въвеждането на нови ресурси в производството. Пластмасата се явява лека и евтина суровина. Включването й към нови артикули като осветителни тела и съществуващи вече ще намалят себестойността им и ще предизвикат потребителски интерес. Налагат се промени в използваните допълнителни продукти в производството. Бой, лакове, байцове, лепила и други нужни за мебелното производство показват иновации - контактни лепила по нова технология за най-бързо залепване на различни материали (1метър на квадрат за 3 минути); технология с два цикъла лакиране на водна основа с нисък риск за околната среда и човека. Използване на механизъм за заклапващи врати, позволяващи достъп до вътрешното пространство на мебелите независимо от теглото на вратичките.
Фирма Симакс функционира правилно. Въпреки това е необходима иновативност на производството, използваните ресурси и предлаганите артикули, за да могат да преодолеят промените на пазара. Това спомага и за разрастването на фирмата.
7. Ключови предложения за фирмата
Фирма " Симак" ООД има добро позициониране на пазара. Добре позната е на редица потребители. Успява да се позиционира както на българския така и на чуждестранния пазар. Оборутването им е качествено, стоките са на високо ниво. Персоналът е подбан. Въпреки всички тези плюсове, фирмата се нуждае от усъвършенстване в някои ключови насоки.
Необходимостта от усъвършенстване на дейността се поражда от желанието на собствениците да запазят и разширят пазарния сегмент. Подсигуряване на по-високо ниво на продукцията. Предлагане на приятна и благоприятна среда на работа на своите служители. Това са само малка част от поставените цели на фирмата по пътя към успеха.
Нашите препоръки към "Симакс" са насочени в различни направления в зависимопст от сферата на възникналите затруднения.
Основно затруднение пред фирмата се явява опита за пласирането на стоките на чуждестранен пазар. "Симакс" произвежда мебели от дървесина, най-вече легла, за голям клиент в Германия. Изискванията към продукцията са твърде високи, а покупната цена твърде ниска. Предприятието се нуждае да увеличи производствения капацитет. Ръководеща стратегия е икономия от мащаба. За разрешаването на този проблем трябва да се обновят някои ключови звена в предприятието.
Първата ни препоръка е подобрение на персонала. Фирмата се нуждае от квалифицирана работана ръка, не само в производствения сектор, но също така и управленския. Осигуряването на мениджъри, които да могат да ръководят умело производствения процес, води до печалба. Мениджърското звено е слабо развито. Необходимо е квалифицирано лице да ораганизира цялостно процеса на работа. Нужно е наемането на специалист, който да гарантира за качеството на произвежданата стока.
Произвеждащият персонал също има ключово значение. "Симакс" трябва да набира кадри от специализираната гимназия по дървообработка, позиционира в непостредтсвена близост до цеха. Най-лесния начин е организирането на практики, при които учениците ще могат да се запознаят от близо с дейността. Само и единствено най-добрите ще могат да подпишът договор за работа след завършвне на средното си образование. Естествено стажантите ще са дванайстокласници. Друг начин за разрешаване на въпроса с квалификацията на персонала, е обучението. Първоначалното обучение, запознаването с машинното оборутване, дават необходимите знания на един бъдещ работник. Разбира се всеки служител се запознава с условията за безопасност.
Втората ни препоръка е насочена към маркетинговата стратегия. На лице са множество конкуренти, които са позиционирани в непосредственна близост. За да запази пазарната си позиция е препоръчително фирмата да снабди нови обновени модели. Водеща маркетингова стратегия на много малки и средни фирми е обновяването на предлаганите стоки или услуги. Привлича се потребителският интерес. Запазва се пазарната позиция. Но фирмата трябва да бъде внимателна, защото тази стартегия крие своите рискове. Възможно е отклонение към основната цел. Пренебрегване на дългосрочни цели. Тази маркетингова стратегия се използва при навлизащи на пазара фирми. В нашия случай се използва, за да се завладее по-голям пазарен сегмент. За това при евентуално реализиране на стартегията ние препоръчваме комбинация с други промени в начина на позициониране на фирмата. Защото никой случай не е еднозначен.
Подсигуряване на големи клиенти. По-големите клиенти имат по-големи поръчки, заплащат винаги на време. Затова и са толкова прилекателни. Фирма " Симакс" е подсигурявала мебели на семейни хотели. Трябва да се насочът към големи хотели, подсигурявайки нужната мебелировка. В района се е увеличило и стоежът на вили. Туристическия интерес е изключително засилен. Затова "Симакс" трябва да пласира стоката си на големи клиенти, за да си подсигурят лесна печалба.
Третата стъка от маркетинговия план е създаването на производтсвен магазин позициониран в достъпна зона. По този начин бъдещи клиенти, юридически и физически лица да могат лесно да се запознаят с предлаганите стоки.
Третата препоръка е насочена към иновациите. За да се постигне успех в тази насока е важно въвеждането на иновирани машини. Намаляват се необходимите човеко часа, редуцира се нужния материал за изработването на един артикул. Машинното оборутване ще реализира стратегията, която е заложена от фирмата, икономия от мащаба. Олеснява се необходимото обочение не персонала.
Заедно с оборутването е необходимо смяна на използваните бои, лакове и лепила. Създатени са екологични заместители, с минална вреда върху околната среда. Всяко едно предприятие функционира не само в полза на своите клиенти, но и в полза на природата и обществото. Въвеждането на екологична политика ще спомогне за изграждането на имиджа на фирмата.
Вследствие на въведените иновации, "Симакс" има възможността да обнови начина на конструиране на мебелите. Следвайки водещите фирми и използваща обновленията им.
Сумата необходима за закупуване на предложените от нас иновирани машини е в размер на 9 000 лв. Машините са:
- дърводелска фреза - 1300 лв.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за мебелна фирма във Велинград 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.