Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ

Катедра "Материалознание и технология на материалите"

КУРСОВ ПРОЕКТ

Разработил : Мартина Робертова Рекинова

Ръководител : Д-р Ек. Минев

Зададен на :

Оценка :
ЗАДАНИЕ
за разработване на курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли по зададени :
1)Чертеж на детайла вариант #
2)Материал на детайла - СЧ20
3) Метод на леене - В еднократни пясъчно-глинени форми, метод на формоване - ръчна формовка
Задачи за изпълнение на курсовия проект
(Съдържание на обяснителната записка)

1) Aнализ на техногичността на конструкцията на отливката.

2) Съставяне на леярски чертеж.
2.1. Избор на разположение на отливката и разделителната повърхнина на формата.
2.2. Определяне на прибавки за механична обработка и надбавки за опростяване на конфигурацията на отливката.
2.3. Определяне на леярски наклони и закръгления.
2.4. Определяне на прибавките за свиване на отливката.
2.5. Определяне на типа, конструкцията, размерите и начина на закрепване на сърцата във формата.
+2.6. Минимални диаметри на ляти отвори.
3) Определяне на броя и разположението на отливките във формата.
4) Определяне обема и масата на отливките.
5) Определяне на типа и конструкцията на наливната система и оразмеряване.
6) Определяне на необходимия химичен състав на метала, с оглед осигуряване зададените механични характеристики на детайла.
7) Изчисляване на шихтата за получаване на течен метал с определения по т.6) химичен състав в топилен агрегат по т.3) от заданието.
Обяснителна записка

1). Анализ на технологичността на конструкцията на отливката.

Едни от най-важните показатели за технологичността на отливките са лесното изработване на формите и сърцата, удобното им събиране при сглобяване и тяхната себестойност. Една отливка е технологична от гледна точка на особеностите на леярския процес, когато:

1.1. Осигурява удобство при формоване и следователно висока производителност на труда;

1.2. Не става причина за образуване на дефекти в отливката(всмукнатини, пукнатини и т.н.)

От технологичността на конструкцията зависят до голяма степен себестойността и качеството на отливката.

Геометрията на отливката трябва да облекчава изваждането на модела и да свежда до минимум вътрешните напрежения в отделните участъци. Стремежът е отливката да няма остри ръбове и да има възможно най-малка височина. За удобство при формоване и за увеличаване на точността на отливките броят на сърцата трябва да е минимален.

За отливка от сив чугун(СЧ) във влажно-пясъчни форми минималната допустима дебелина на отливката е 4.5мм от гл. т. на предотвратяване на опасността от поява на леярски дефекти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.