Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли


Категория на документа: Други


Фиг.1. Технологично разположение на отливката

2).Съставяне на леярски чертеж.

2.1.Избор на разположение на отливката и разделителна повърхнина на формата.

При изборът на разположението на отливката и разделителната равнина са взети предвид редица правила и препоръки, като:

* отговорните части на отливката и обработваемите повърхнини да се разполагат в долната част на формата;
* тънките и плоски стени на отливката се разполагат в долната част на формата;
* положението на детайла трябва да осигурява удобно залагане и сигурно закрепване на сърцата;
* делителната равнина трябва да осигурява проста конструкция на моделния комплект;
* делителната равнина по възможност трябва да е плоска(равнина) и да е само една, както и да осигурява възможност за лесно почистване на отливката;
* делителната равнина се избира така, че всички сърца да лежат в долната част на формата;
* делителната повърхнина се съобразява с височината на отливката.

2.2.Определяне на прибавките за механична обработка и надбавките за опростяване на конфигурацията на отливката.

Отливките, получени в пясъчно-глинести форми, подлежат на последваща механична обработка за получаване на точните размери, зададени в чертежа. За тази цел се предвиждат прибавки за механична обработка. Определянето на големината им зависи от следните фактори:

* вида на сплавта;
* максималния габаритен размер на отливката;
* стойността на номиналните размери;
* положението на повърхността във формата при заливане;
* класа на точност на отливката.

Стойностите на прибавките за механична обработка за отливки от сив чугун(СЧ20), ляти в пясъчно-глинести форми, са посочени в Приложение №4, табл.4.2. Големината на прибавката за максимален габаритен размер до 200mm, според тази таблица, е съответно за повърхности, получавани в горната полуформа - 3,00mm, а за долната и страничните повърхности - 2,5mm. Прибавките за обработка на отвори в отливките се определят като тези за повърхности, получавани в горната полуформа или чрез увеличаване с 50% на прибавките, предвиждани за повърхнини, разположени отдолу или в страни.

2.3.Определяне на леярски наклони и закръгления.

Леярски наклони се предвиждат в случай, че отливката няма предвидени конструктивни наклони. Поставените леярски наклони осигуряват изваждането на модела от формата и на сърцето от кутиите без откъртване на формовъчна смес. При определяне направлението на леярските наклони се изхожда от технологията на формоване при избрана делителна повърхнина. Съгласно Приложение№4, табл. 4.6. за дадената отливка и метален модел се предвиждат леярски наклони до 1º.

Остри ръбове в отливките и моделите не се допускат, защото това влошава запълването на формата и служат като концентратори на напрежение. Радиусите на закръгление за намаляване на тези рискове, когато е предвидена механична обработка се определят по следната формула:

R = [mm].

R = = 2.5 ≈ 3 mm

и са прибавките за механична обработка на двете стени.

2.4.Определяне на прибавките за свиване на отливката.

Леярското свиване зависи от множество фактори, включително от механичното възпрепятстване, което се определя от конструкцията на отливката и формата. Свиването трудно може да се определи с голяма точност. За разглежданата отливка се счита, че свиването е затруднено, поради наличието на пет сърца за оформяне на различните отвори. За компенсиране неточностите при избраните стойности на линейно свиване понякога се избират гарантиращи прибавки. Понеже гарантиращите прибавки увеличават теглото на отливките те се прилагат само в случаи, когато има опасност от голяма разлика между предвиденото и фактическото свиване на отливката.
Съгласно Приложение №4, табл.4.7., за малки и средни отливки от СЧ, при затруднено свиване, се предвижда 0,9% линейно свиване.

2.5.Определяне на формата и броят на сърцата.

При проектирането на формата се определя броят на сърцата, границите между тях, в случай, че те се разделят на части, както и начинът за тяхното закрепване във формата. Желателно е да се избягва разделянето на сърцата на части, понеже това влошава точността на отливката и оскъпява продукцията. Важно е да се избягва закрепване на висящи сърца в горната полуформа или закрепване на сърцето с една марка. Ако се налага някоя от тези мерки, то се предвиждат допълнително закрепване на сърцето. Формата на марките на сърцето трябва да осигурява здравото им и удобно закрепване във формата. Тя може да бъде правоъгълна, цилиндрична, конусна, пръстенообразна и т.н. Най-широко приложение намират цилиндричните и конусни марки, чиито размери са стандартизирани, в зависимост от диаметъра и височината(дължината) на сърцето.

За конкретния случай се предвижда изработването на пет броя сърца, от които четири с еднакви размери. Съгласно Приложение №4, табл.4.9. максималната височина на горната марка при всяко от сърцата е 15mm, а на долната - 20mm, съгласно Приложение №4, табл. 4.10. Наклоните на марките са съответно α =10º и β =15º.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.