Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли


Категория на документа: Други


На базата на марките на сърцата се конструират и марките на моделите, които оформят необходимата кухина за вместване на марките на сърцата. Моделите на марките трябва да бъдат изработени с прибавка гарантираща известна хлабина между марката на сърцето и формата, с оглед осигуряване на лесен монтаж и избягване деформацията и повреждането на формата. Съгласно Приложение №4, табл.4.12. се предвиждат хлабини между моделите на марките и формата 0.3mm.

3).Определяне на броя и разположението на отливките във формата.

Избраните каси са стандартни и са съобразени с размерите на стръскващо-пресоващата формовъчна машина "Форомат" , избрана за целите на проекта(Приложение №5, табл.5.2.). Касите се изработват от чугун и се съединяват с помощта на втулки и центроващи щифтове. При машинна формовка касите трябва да са здрави със старателно обработени базови повърхнини, удобни направляващи и фиксиращи устройства за сглобяване на двете полуформи. Габаритните размери на касата са показани на фиг.2.

Фиг. 2. Габаритни размери на формовъчната каса

По принцип размерите на касите се определят след като се изберат делителната повърхнина, положението на детайла във формата, конструкцията и размерите на марките, разположението и размерите на леяковата система, както и броят на отливките в една каса. Като изходно положение при определяне размерите на касите се приема най-малката допустима дебелина на слоя формовъчна смес около кухината на формата. Този слой трябва да има достатъчна якост, за да понесе налягането на течния метал и да не се разруши при транспортиране и обръщане на формата, а също и да се избегне протичането на метал по разделителната повърхност. От Приложение №5, табл.5.1. са избрани данни за тези минимални разстояния между модела и стените на касата, осигуряващи необходимата дебелина на формовъчната смес в дадения участък. Разположението на отливките в касата е представено на фиг.3.

Фиг.3. Разположение на отливките в касата

4).Определяне на обема и масата на отливките.

Обема на детайла се изчислява по формулата:

V = -(+4*)

= = = 106.76

= = = 3.01

= = = 0.28

V= 106.76 - (3.01+4*0.28) ≈102.63

Масата на отливката се определя по формулата:m = 7.2*102.63 = 738.936g →0.739kg

5).Определяне на типа и конструкцията на наливната система и оразмеряване.

Основните елементи на наливната система са леякова чаша, леяк, шлакоуловител и питатели. Металът от леярската кофа се налива в леяковата чаша, където се поддържа с постоянен дебит. От чашата той навлиза във вертикалния канал(леяк) и след това се разделя в две посоки в шлакоуловителя. От него чрез четири питатели се достига до кухината на формата. По начина на подвеждане на метала в кухината на формата леяковата система, избрана за целите на проекта, е горна, а по хидродинамичен признак - закрита.

Изчисляването на леяковата система се състои в определяне на площите на напречните сечения на леяка, шлакоуловителя, питателите и техните линейни размери. Обикновено първоначално се изчислява най-малкото сечение на леяковата система, регулиращо дебита на постъпващия в кухината на леярската форма течен метал. За чугунени отливки най-малко сечение имат питателите. След определяне на сечението на питателите се приема съотношение:

∑F питатели : ∑F шлакоуловител : ∑F наливък = 1:1,1:1,5

5.1.Определяне на масата на метала в леярската форма.

Мотливките = Медна отливка * n [kg] , където n е броят на отливките във формата

Мнал.с-ма = (0,3 до 0,68) Медна отливка ≈ 0,35 kg

M = +=2.96+0.35=3.31 kg

5.2.Определяне на времето за заливане на леярската форма.

τ= ψ(1.41+0.75 , където:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.