Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли


Категория на документа: Другиτ- време за заливане, s
ψ - фактор за тънколивкост, определян по диаграмата в Приложение №6, фиг.6.4.
δ - средна дебелина на стената, mm

τ= 0.3(1.41 + 0.75*9)√3,31 = 4.43s

Определеното време за заливане трябва да бъде съобразено с оптималната скорост на повишаване на нивото на течния метал в кухината на формата, определена по формулата:
V = , където:
с - височина на отливката, mm
V = 0,77 cm/s
5.3.Определяне на средно металостатично налягане, под чието действие се запълва кухината в леярската форма.

Hср = Н0 - ρ2 / 2c [cm] , където:

Н0 ≈ Hгорна каса - начално металостатично налягане (равно на разстоянието между нивото на метала в наливаната чаша и най-ниско разположения питател в леярската форма [cm]
р [cm] - височина на отливката разположена в горната полуформа
с [cm] - височина на отливката

Нср = 15 - 22 / (2*3,4) = 14,42 сm

5.4.Определяне на сумарната площ на питателите и шлакоуловителя.

∑Fпит. = 1000 * М / (μ* ρ*τ√(2g. Нср)

коефициент на разхода за влажна пясъчна форма и СЧ30, определен по табл.6.2., приложение №6
g = 981 cm/

=1.51cm2

∑Fпит. / M = 0,46 cm2

∑Fшлакоул.= 1,1* Fпит. = 0,51 cm2

∑Fнал.с-ма = 1,5* Fпит. = 0,69 cm2

Съгласно Приложение №6, табл. 6.5. се подират формата и размерите на питателите и шлакоуловителя.

Фиг.4. Питател и шлакоуловител

6).Определяне на необходимия химичен състав на метала, с оглед осигуряване зададените механични характеристики на детайла.

Чугуните са многокомпонентни сплави, съдържащи Fe, C и Si в различни количества и в която структура има наличи на евтектика.Чугуните, кристализиращи с образуване на графит се наричат сиви или графитизирани.Графитните включения в тези чугуни са с пластинчата форма.
Сивият чугун има много добри леярски свойства.Тънколивкостта му е добра, защото обикновено са сплави с близък състав до евтектичния.С повишава тънколивкостта, а Р и S я намаляват.
6.1. Табличен метод за определяне химичния състав на течния метал за отливка от СЧ20 (табл.9.1./ 72стр.).
Химичният състав на течния метал е определен и показан за отливки от СЧ10 с различна дебелина на стената - табл.9.2./ 72стр.
За СЧ20 се коригира химичният състав чрез израза :

Ет.м. =Етабл. + к.n + m

Ет.м.- Съдържание на химични елементи в течния металСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект за технологичен процес за отливане на детайли 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.