Курсова работа


Категория на документа: Други


Технически университет - Варна
Факултет по Електроника
Комуникационна техника и технологии

Курсова работа
по
Сигнали и Системи

ТЕМА:Спектрален анализ на сигнали в средата на матлаб

Изготвил :
Диян Весков Василев
Факултетен номер: 51251104

Проверил:.........................
/доц. д-р инж. Н.Костов/

Дата:...................

I. Теоретична част

1. Сигнал

В теорията на информацията сигналът е физичен процес, чиито параметри се изменят във времевата или честота област и се използва за пренос на информация. В дадена комуникационна система предавателят кодира дадено съобщение и го пренася до приемника по комуникационен канал.
Цифров и аналогов сигнал

Теорията на информацията изучава както непрекъснати сигнали, обикновено наричани "аналогови" сигнали, така и дискретни или квантови сигнали, от които в наши дни най-често се използват "цифровите" сигнали. Информацията, пренасяна от един сигнал, може да се измерва както на секунда (или друг интервал от време), така и на предаден символ, т.е. или в непрекъснато, или в дискретно време

2. Спектрален анализ на периодични сигнали
Представяне на периодичен сигнал чрез тригонометричен ред на Фурие

Най-простият периодичен сигнал е хармоничното трептение, което се изразява чрез функцията:

,
(1.1а)
при ,

като А е амплитудата, Ω - честотата, а φ - началната фаза на хармоничното трептение. Те са постоянни.

По-нататък ще бъдат разгледани сложните периодични сигнали. Това са сигнали с форма, отлична от тази на елементарното хармонично трептение. Техният анализ е предпоставка за по-доброто разбиране на процесите в устройствата и каналите за връзка. Типични представители на този тип сигнали са периодичните правоъгълни сигнали (импулси), дадени на фиг. 1.1.

фиг. 1.1. Периодичен правоъгълен сигнал

Периодичните сигнали са функция на времето от вида:

,
(1.1б)
където ,

а Т е периодът на функцията при .
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.