Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Курсова работа
по дисциплината

"Банково дело"

Изготвил: Проверил:
XXXXXXXXXX Гл.ас. Пламен Дерменджиев
Специалност: Счетоводство
Фак.№:xxxxxxxxxxxxxxxx

Съдържание:

1. Анализ на макроикономическата обстановка през периода 2008/2012
2. Анализ на банковата система в България през последните 5 години
3. Анализ на състоянието на Търговска Банк Д 2008/2012

1.Анализ на макроикономическата обстановка.

Съвременната световна икономика е единна глобална икономическа система, която включва националните стопанства на държавите в света, транс националните корпорации и банки, икономическите съюзи между отделните страни, големите мегаполиси, офшорните зони, международните организации и отделните физически лица, олицетворяващи големи транснационални компании. Посочените елементи на световната икономика са свързани помежду си с многообразни икономически отношения, което придава на системата органично единство.

Сегашният вид на световната стопанска система се формира в края на 70-те и началото на 80-те години на XX век. От тогава тенденциите, които довеждат до формирането на нейния нов вид непрекъснато се развиват и задълбочават и се превръщат в неотменими свойства на световната икономика, която често се нарича мегаикономика, с което се подчертават качествените различия на сегашната, от преди посочения период световна икономика.

Глобализацията, като тенденция в развитието на световната икономика надхвърля рамките на чисто икономическите процеси и обуславя зараждането на единен глобален свят.

Глобализацията може да се определи като комплекс от протичащи в планетарен мащаб взаимно свързани и обусловени процеси, във всеки от които съществува механизъм за саморегулиране.

Саморегулирането трябва да се разбира като процес, който е свързан относително с най-малкото недоволство или въздействие и протичащ в някоя от точките на света, и който винаги в една или друга степен се отразява на хода на събитията в световен мащаб. Получавайки сигнали за изразяваните недоволства или промени, единната глобална система си изработва компенсаторни реакции, които преодоляват съществуващите недоволства и процесът се възвръща в състояние на равновесие.

Когато изразяваните недоволства са с мощно въздействие, компенсаторните сили може да не овладеят процеса и тогава се преминава във фаза на неравновесие.

Съвременният глобален свят може да се дефинира като съвкупност от взаимосвързани и частично саморегулиращи се процеси. Глобалните процеси постепенно и еволюционно създават общопланетарните очертания за обратна връзка. Точно тези глобални връзки осигуряват единството на световната икономика.

Въпреки отбелязания растеж през 2010 г., през първото полугодие на 2011 г. световната икономика отчита забавяне на темпа на нарастване. Появяват се първите сигнали, че възстановяването на икономическата активност ще протече по-бавно от предварителните очаквания.

Забавената реакция на частното потребление към фискалните стимули в развитите икономики довежда до по-слаб растеж и задържане на висок темп на безработица.

Възходящата динамика на цените на енергийните продукти и храните на световните пазари допринесят за засилване на инфлацията в глобален мащаб. Сред развиващите се страни инфлационният натиск нарасва значително, което отразява по-високият дял на храните и горивата в крайното потребление.
Закономерно е и забавянето на икономическия разстеж на страните от Евро зоната.

Влошаването на перспективата пред развитието на икономиката в краткосрочен план е вследствие на комбинация от няколко фактора - нереализиралите се очаквания за развитие на частното потребление, негативно влиянието на дълговите проблеми, нарастващото напрежение на финансовите пазари и неблагоприятната външна среда.

Наблюдаваното поскъпване на основните суровини през 2010-2011 г. е в резултат на възстановяване на световното търсене и различни ограничения от страна на предлагането. Храните и металите дори надвишават пиковите си нива, достигнати през средата на 2008 г. Лошите климатични условия през 2010 г. имат отражение върху цените на храните, които продължават да се повишават през първото тримесечие на 2011 г., като тази възходяща динамика се забавя през второто тримесечие.

Въпреки че наблюдаваното забавяне може да бъде отдадено на краткосрочни фактори като високи международни цени и прекъсване на веригата за доставки в световен мащаб, перспективите за растеж остават слаби в краткосрочен план.

Основните рискове за по-бавното възстановяване на световната икономика са по отношение на несигурността около динамиката на държавните дългове, както и липсата на подобрение на частното потребление. Подобни сигнали има и от страна на индикаторите на доверие, които показват известно връщане към по-песимистични настроения на икономическите агенти. Освен това по-бавното възстановяване на заетостта и потреблението продължават да тежат върху икономическите очаквания.

Тенденции в развитието на националната икономика през последните 5 години
БВП на България в $Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.