Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ-СОФИЯ
УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: БАНКОВО ДЕЛО

К У Р С О В А Р А Б О Т А

НА ТЕМА:

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ДЕПОЗИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА "Юробанк И ЕФ ДЖИ България" АД И КРЕДИТНИТЕ ПРОДУКТИ НА МКБ "Юнионбанк"

СТУДЕНТ: ПРЕПОДАВАТЕЛ: Никола Лазаров
Катя Иванова Николова
Ф. № 112069
Форма на обучение: Задочно традиционно

Гр. София
2013 г.

I. Депозит - характеристика и видове

1. Характеристика

Депозитите са основен източник на чужди средства и капитали в банката. Съвременният депозите е свързан с влагането на пари в банката за съхранение. При депозитната сделка между двете лица (физическо или юридическо лице и банката) се сключва писмен договор , в който най - важни елементи са: информация за банката, информация за депозита, вид на депозита, сума на депозита, срок на депозита, валута на депозита, ценови условия по депозита (лихви, такси, комисионни). Така депозираните пари се превръщат в заем , който банката получава до момента на връщането им на вносителя. По този начин депозитната операция се превръща във влогова, по която вложителят получава възнаграждение (под формата на лихва) за депозираните пари.

Депозитите за вложения (спестявания) за определен срок, върху от който се начислява договорена лихва. Банките определя лихвения процент в зависимост от сумата и/или срока депозита. Колкото по-голяма е внесената сума, толкова по-висок е лихвения процент на депозита. За много големи депозитни суми банката може да предложи индивидуален по-висок лихвен процент.

За откриването на депозит се изисква някаква минимална сума валутни единици.

2. Видове депозити

Съществуват три основни вида вложения на клиента в банката: безсрочни, срочни и спестовни депозити.

2.1 Безсрочните депозити са преди всичко текущи финансови излишъци, с които клиентът на банката може да разполага във всеки момент. Лихвените проценти по безсрочните вложения са ниски, а в някой страни те изобщо не се олохвяват. Това са типични транзакционни пари. Клиентите възприемат тези вложения като своя касова наличност, т.е. те могат да теглят суми от сметката си по всяко време.

2.2 Срочните депозити служат за съхранение на средства за срок най-малко един месец. При тях вложителите предварително определят срок на депозита, през който не се допуска теглене на суми или плащания от сметката. Размерът на лихвените проценти по срочните депозити зависи от договора с банката.

2.3 Спестовни депозити се правят от физически лица. Тези депозити са освободени от запор на изпълнително, съдебно или административно основание. В много страни за спестявания се приемат вложения със срок най-малко 3 и дори 6 месеца. В случай, че спестяванията се изтеглят преди срока, банката намалява лихвения процент по тях.

2.4 Според вида на валутата - депозити в национална и в чуждестранна валута;

2.5 Към депозитите се отнасят и сделки, при които:
* се внасят ценни книжа или вещи, които подлежат на връщане след определен срок;
* се внасят парични суми в полза на стдебни и други учреждения (за обезпечаване на искове, вземания, гаранции).

В българската банкова система съществуват и други видове депозити, които се класифицират според съответната им цел: инвестиционни депозити, касови депозити, разплащателни, детски, съвместни, жилищноспестовни и др.

Изборът на банка, в която да се направи депозит, в много важен, тъй като банките предлагат разнообразни и конкурентни предложения за съхраняване на средства.

II. Депозитни продукти на Юробанк И ЕФ Джи България АД

1. За Юробанк И ЕФ Джи България АД
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.