Курсова работа по банково дело


Категория на документа: Други


от 1 001,00 до 2 000,00 лв.
3,00% (за сумата между 1 001,00 и 2 000,00 лв.)
над 2 001,00 лв.
1,50% (за сумата над 2 001,00 лв.)
** При получаване на пенсия по разплащателна сметка "Златно време" натрупаната лихва се начислява и изплаща в края на всяко тримесечие и/или при закриване на сметката.

Всяка част от общата сума по сметката се олихвява с различен лихвен процент съобразно интервала, в който попада съответната част от общата сума. Пример за начисляване на лихвата: За разплащателна сметка със сума в размер на 1 500 лв.: 4,00% се начисляват върху 1 000 лв., 3.00% се начисляват върху 500 лв.

Депозит "Златна рента"

Ако получавате пенсията си по сметка в Пощенска банка, можете да се възползвате и от 12-месечен срочен депозит при преференциални условия, с който получавате лихва от Вашите спестявания всеки месец. Така разполагате с допълнителен доход, който можете да използвате за всички Ваши потребности.
Предимства:
* Не чакате - получавате лихва от спестяванията си всеки месец;
* Фиксиран лихвен процент - получавате постоянен месечен доход;
* Разполагате с лихвата свободно - за покриване на ежемесечни разходи, както и за допълнителни спестявания.

Параметри:
* Срок - 12 месеца;
* Валута - левове, евро, щ. долари;
* Минимална сума за откриване - 200 лева, евро, щ. долара;
* Довнасяне и теглене - не се допуска за срока на депозита;
* Годишни лихвени проценти:

Годишни лихвени проценти***
левове
евро
щ.долари

5,50%
5,15%
4,10%

*** Лихвата се изплаща в края на всеки едномесечен период, считано от датата на откриване на депозита, като се прeвежда по разплащателна или спестовна сметка в банката, открита в същата валута.
При предсрочно прекратяване банката не изплаща лихва, а размерът на вече изплатената лихва се удържа от депозираната сума.
На падеж депозитът се подновява автоматично при съответните лихвени проценти и условия за депозит "Златна рента" съгласно актуалния Лихвен бюлетин на банката за физически лица.
Пощенска банка гарантира влоговете на своите клиенти в размерите и при условията на Закона за гарантиране на влоговете в банките чрез участието на банката във Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).
Към разплащателна сметка "Златно време" клиентите могат да активират и услугата "Универсален платец" за автоматично плащане на битови сметки и други задължения:
* Възможност за плащане към над 70 търговеца - вижте пълния списък на www.postbank.bg
* Спестява време - не се налага да чакате на опашки, за да плащате;
* Бързина и удобство - регистрирате се безплатно, при еднократно посещение в клон на банката;
* Контрол на разходите - възможност да определяте максимална сума, над която да не се извършват плащанията; справка за платени/неплатени сметки;
* Винаги осведомени - може да получавате известия чрез SMS и/или e-mail;
* Извършват се автоматични плащания до размера на максималната посочена от клиента сума (ако е посочена такава);
* Без такса за месечна справка на e-mail или в клон на на банката;
* Изгодна такса за плащане на комунални услуги.

2.3 Стандартна разплащателна сметка
С откриването на разплащателна сметка в Пощенска банка клиентите ще могат да се възползват от следните услуги:
* Да заплащат безкасово (по банкомат) сметките си за телефон, мобилен телефон, електричество, парно отопление, студена вода и т.н.;
* Да получават заплатата си, пенсията си, възнаграждението си, стипендията си директно по разплащателната сметка;
* Да получат международна дебитна карта;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.