Курсова работа по конфликтология


Категория на документа: Други
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Курсова работа

по Конфликтология

Тема: Идентифициране на конфликти при внедряване на иновационен продукт във фирма "Healthy Hair"

Разработил: Проверил:

Конфликтът е вечно социално явление, което е характерно за всички общества, култури и народи. В съвременните организации съществуват различни предпоставки за възникване на конфликтни ситуации. Фирмените конфликти са често срещани в ежедневието и са най-различни. От особено значение са конфликтите вътре в организацията, защото те са причина за нарушение на работната среда и дисциплина. В процеса на управление всеки ръководител се сблъсква с редица проблеми, като се случва да попада в сложни ситуации, и съответно той трябва да се справя с тях по-възможно най-добрият начин. Все по-често явление в производствените и непроизводствените сфери са възникването на конфликти и конфликтни ситуации. Върху тяхната поява голямо влияние оказват честите промени в стопанският и политически живот, натрупването на все по-силно напрежение между отделни държави и в самите тях, промяната на ценностната система на обществото. При разрешаването на конфликтни ситуации на всеки ръководител се налага да вземе възможно най-доброто решение, поради което той трябва да има необходимата информация в тази насока.

Не съществува екип без конфликти - а и не би трябвало конфликтите да бъдат избягвани. Несъгласието и напрежението осигуряват енергията за зараждането на нови идеи и свежи алтернативи, стига конфликта да бъде насочен в продуктивна насока.

Обща характеристика на организацията

В Розовата долина на слънчева България се намира фирма "Healthy Hair". Фирмата е производител на козметика за коса. Има собствени масиви от етерично - маслени култури и собствена база за дестилация. Работи по съвременни производствени и технологични схеми, гарантиращи високо качество на продуктите. През 2002 година колектив специалисти от лекари-дерматолози, химици и технолози започват разработка на козметични продукти с приложение и в лечебната козметика. Фирмата непрекъснато разширява своя пазарен дял и заема ключови позиции както на вътрешния, така и на международните пазари. Ръководителят на фирмата е Деян Петров, който е на тази позиция от по-малко от месец.

Причини за конфликта

1. Проблем на изследване: Проблемът се състои в това, че новият ръководител на фирмата иска да внедри иновационен продукт на пазара, без да се допита до мнението на своя екип от специалисти, като по този начин излага фирмата на риск от голяма загуба. Налага своето мнение и пренебрегва служителите.

2. Обект на изследване: Отношения/Взаимоотношения между мениджъра на фирмата от една страна и служителите от друга.

3. Предмет на изследване: Възникнал конфликт на работното място и последствията от него.

Възникналият конфликт е вътрешногрупов конфликт. Вътрешногруповият конфликт е сблъсък на личностни и групови мотиви. Източниците на този вътрешногрупов конфликт са пренос на лични отношения ( личностни неразбирателства), стремеж към власт, злоупотреба на ръководителя с властта, ролеви пълномощия. Конфликтът е между ръководителя и членовете на екипа/служителите; нов ръководител и адаптация към новото ръководство; стил и компетентност на ръководството. Размерът на групата(екипа) е 8 човека. Колкото по - голяма е групата, толкова по - трудно се вземат общи решения и нараства вероятността от конфликт. Оптималния брой хора за една група, за да бъде ефективна е от 5 до 9 човека. Ролята и ефективността на лидерството при вътреногрупови конфликти зависи от личностните черти на лидера, доколко те определят неговия лидерски стил и степента, в която този стил съответства и е съвместим с характеристиките на групата и организационната култура.

Типология на лидерството в групата

Според типологията на лидерството на Харолд Ласуел може да се определи, че ръководителят на фирма "Healthy Hair" е "Теоретикът". Този тип го привличат абстрактни и високо рационализирани цели. Разглеждането на различни идеи често е самоцелно и това го отделя от членовете на групата, както в случая от неговия екип.

Според типологията на лидерството на Джон Барбър може да се определи като " Активно - негативен тип " . Този тип е амбициозен и се стреми към властта. Опитва се да избяга от тревожността си чрез трудна и отговорна работа.

Стилове на лидерството в групата

При предишния ръководител лидерството в групата е било "Демократичния стил". При този стил, при вземането на решения и при обсъждане на въпроса от групата, лидерът е регулатор и коректор. След вземането на решение лидерът е предлагал алтернативни процедури на изпълнението му като се е съобразявал с мнението на своя екип. Членовете

на групата избират формата за изпълнение и се самоорганизират. Лидерът е имал справедливо отношение към всеки член в зависимост от резултатите от работата.

Новият ръководител се опитва да наложи нов стил в организацията - Авторитарния стил. Този стил е характерен с: вземането на решения се определя от лидера; строга и пълна подчиненост към лидера; диктат отностно формата на изпълнение и контрол на всеки член. Лидерът може да подложи подчинените си на остра критика и санкции, но обратната връзка и забранена.

Ръководителят Деян Петров се опитва да внедри иновационен продукт на пазара. Идеята му не е съгласувана с екипа на фирмата. Не е добре обмислена. За осъществяването й са необходими много средства, финанси и ресурси. Екипът не е съгласен, тъй като не са направени достатъчно проучвания за това, какво точно искат и харесват потребителите и фирмата може да претърпи големи загуби. Няма достатъчно информация и затова служителите искат да се направи анкета за потребителите им, за да проучат техните предпочитания и да създадат иновационен продукт, който да се харесва от повече потребители. По този начин да се увеличи производителността и печалбата на фирмата.

Според направлението между участниците конфликтът е вертикален, тоест когато не са равнопоставени - между ръководителя и производтствения колектив. Тези конфликти възникват тогава, когато целите на отделните функционални области не съвпадат с общите цели на организацията. Причините за възникването на такива конфликти се крият в незадоволителната и недостатъчна информация за целите на организацията. Друга причина за възникването на вертикални целеви конфликти е стремежът на по-ниските звена в йерархията към укрепване на положението им, запазване на шансовете за развитие.

Решения на конфликта

Решение от типа 1:1 (диалог)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по конфликтология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.