Курсова работа по лесоустройство


Категория на документа: ДругиЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Катедра " Лесоустройство"

К У Р С О В П Р О Е К Т

по
лесоустройство

Тема: изготвяне на лесоустройствен проект на част от ДЛ Крумовград

Изготвил:......... Проверил:.....................

У В О Д

Предмет на това устройство са част от горите на ДЛ "Крумовград" гр. Крумовград, област Кърджали с площ 206,6 ха. Целта на проекта е устройството на насаждения, които представляват един стопански клас.

Настоящата записка третира въпросите по установяване и картиране на типовете месторастения на дървопроизводителната площ на една част от горите на ДЛ "Крумовград". В резултат на извършените проучвания са в записката са научно обосновани физико-географските, климатичните, почвените условия, растителността, както геоложкия и петрографския състав. Разглеждат се икономическите условия в района, които дават представа за значението на горите на ДЛ "Крумовград" за икономиката на общината и областта. Данните за досегашното устройство и стопанисване на горите дават ясна представа за значението на промените, които са настъпили и тяхната положителна или отрицателна посока. Характеристиката на горския фонд е израз на средната лесовъдска таксационна оценка. Съдържащите се таблици са богати на информация, благодарение на която можем да съдим за състоянието на горския фонд.

Проектирането на горскостопанските мероприятия е най-важната част на този проект и те са:
1. Проектиране на главни сечи.
2. Проектиране на отгледни сечи
3. Проектиране на залесителни и възобновителни мероприятия.

Приложените таксационни описания са главен източник на информация.

І част Обяснителна записка

Глава първа: Местонахождение и природни условия

І. Име и местонахождение

Държавно лесничейство "Крумовград" носи името си от град Крумовград, където е седалището на неговото административно управление. Намира се в южната част на Кърджалийска област.

На север лесничейството граничи с ДЛ "Кърджали", ДЛ "Хасково" и ДЛ "Харманли", на изток с ДЛ "Ивайловград", на запад с ДЛ "Момчилград и ДЛ "Кирково" и на юг с държавната граница на Република Гърция.

Територията на ДЛ "Крумовград" в административно-тереториално отношение е в границите на община Крумовград и обхваща горите и землищата на 76 селища, от които един град - Крумовград и 75 села и махали. Освен тези селища, като съставни към тях има и много махали, колибарски махали и многобройни единични къщи. Всички села са свързани чрез шосета и камионни пътища с град Крумовград и помежду си. Най-близката жп-гара е в град Момчилград , отстояща на 30 км. от седлището на лесничейството - Крумовград.

В горскоадминистративно отношение лесничейството се числи към Регионално управление по горите град Кърджали.

ІІ. Физико-географска характеристика

1. Географско положение: Държавно лесничейство "Крумов-град" се намира в централната част на Източните Родопи. Обхваща по-голямата част от водосбора на река Крумовица и е разположено на юг от река Арда до Българо - Гръцката граница. Фигурата на лесничейството представлява неправилен многоъгълник, наподобяващ формата на котва, с най - дълги диагонали в посока СЗ-ЮИ и СИ-ЮЗ, с дължина 43,5 км. въздушна права линия.

2.Релеф: релефът на територията на лесничейството е типично нископланински и силно пресечен. С особенно големи наклони са южните части на лесничейството, много стръмни също са склоновете в горното течение на Бяла река. В централната част на лесничейството района се характеризира със заоблени и разтлати била. Най-високата надморска височина в района на лесничейството е връх "Коджа Еле" - 1266,8 м., а най-ниската - 145 м., там където река Арда излиза от района на лесничейството. Превишението между най-ниската и най-високата точка е 1 121,8 м. и това създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастителното райониране на лесничейството.

Таблица №1

Разпределение на дървопроизводителната площ на устройвания обект по средни надморски височини
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по лесоустройство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.