Курсова работа по мениджмънт на проекти


Категория на документа: Други


* Обработваема площ: 1300 мм;
* ЦПУ

(3) Вакуумна преса за облицовка на мебелни елементи
Техническа спецификация: облепва плоскости с ПВЦ фолио или естестнен фурнир с помощта на комбинация от нагревна и вакуумна технологии;
* Мощност на нагревателите-20 kW;
* Консумирана мощност при достигане на работна температура-10 kW/h;
* Консумирана мощност на вакуумния агрегат- 2 kW;
* Полезна площ на работната маса-2400 мм х 1240 мм;
* Дълбочина на ламиниране до 40 мм;
* Налягане при пресоване:7000 кг/кв.м;

(4) Софтуерно приложение за графично планиране, изграждане и дизайн на мебели
Техническа спецификация: позволява да се създават, променят и произвеждат стандартни и индивидуални мебелни елементи, с генериране на триизмерен обект; обхваща в единна система всички производствени процеси; генерира справки; калкулира стойността на материалите и крайната стойност на продукта;
* imos CAD и imos Organizer, софтуерна система.

Чрез закупуване на планираното по проекта основно и допълнително оборудване ще се съкратят процесите за проектиране и производство на мебели, ще се оптимизират разходите и ще се подобри качеството на изработваните мебелни детайли и изделия, както следва:
* кантослепващата машина ще даде възможност за окантване на праволинейни мебелни детайли, ще позволи да се извършва фина обработка на кантовете и най-вече ще съкрати времето за тази производствена манипулация ;
* калибровъчният шлайф ще спомогне за редуциране на технологичния отпадък и ще допринесе за прецизното калибриране и шлайфане на фурнировани детайли и грундирани повърхности за много по-кратко време. Параметрите на калибриране се програмират посредством Цифрово-програмно управление (ЦПУ), което осигурява прецизност и контрол на процеса;
* вакуумната преса за облицовка на мебелни елементи ще позволи облепване на плоскости с ПВЦ фолио или естествен фурнир, чрез комбинация на нагревна и вакуумна технологии. В резултат на това, полученото изделие ще се отличава с повишена дълготрайност и елегантен дизайн. Вакуумната технология на облепване позволява да се работи с изключително гладки ПВЦ фолиа и фурнири, без да се поврежда външната им повърхност;
* Планираното софтуерно приложение ще даде възможност на дизайнерите на предприятието да проектират и моделират триизмерни прототипи на детайли и готови мебелни изделия. Програмата, също така, позволява да бъдат обхванати всички организационни процеси при производството на мебели и да бъдат генерирани автоматично производствени справки, необходими за оперативното управление на предприятието. Към настоящия момент "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД не разполага с подобен програмен продукт, който да илюстрира вариациите и предимствата на възможни технически решения спрямо изискванията на клиентите. Внедряването на софтуерното приложение ще отличи предприятието като модерно, иновативно и конкурентоспособно сред производителтите на мебели не само в региона, но и в страната.

4. Дейности за изпълнение и методология
Дейност 1 "Разработване на тръжна документация за доставка на планираното по проекта оборудване"

Описание: Предвижда се избор на консултант за изготвяне на тръжна документация за доставка на оборудването, идентифицирано според потребностите на предприятието. Тръжната документация ще бъде в съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, както и с общите условия към финансираните по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ. Консултантът ще подготви тръжни досиета, които ще представи за одобрение на Договарящия орган.
Дейност 2 "Избор на изпълнители за доставка на планираното по проекта оборудване"

Описание: Предвижда се провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудването, съгласно инвестиционния проект на предприятието. Изборът на изпълнители ще бъде осъществен в съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, както и с общите условия към финансираните по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентът ще осъществи тръжните процедури, ще се договори със спечелилите кандидати, ще получи оборудването и ще заплати извършените доставки.
Дейност 3 "Изготвяне на инвестиционен проект за монтаж на доставеното оборудване"

Описание: Предвижда се избор на проектант за изработване на инвестиционни проекти за необходимите СМР, свързани с доставката и въвеждането в експлоатация на договореното технологично оборудване. Проектантът ще изработи инвестиционните проекти, с обхват и съдържание, съответстващи на ЗУТ и Наредба N 4.

Инвестиционните проекти ще съдържат следните части: технологична; архитектурно-строителна; електро; ВиК; ОВ.
Дейност 4 "Извършване на СМР"

Описание: Изборът на изпълнител на СМР ще бъде в съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, както и с правилата на настоящата процедура и общите условия към финансираните по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ, както и предоставените инвестиционни проекти.

Изпълнителят ще осъществи предвидените в инвестиционните проекти СМР.
Дейност 5 "Доставка и инсталация на софтуерен продукт"

Описание: Изборът на изпълнител за доставка и инсталация на софтуерен продукт ще бъде в съответствие с ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ, както и с общите условия към финансираните по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 договори за безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнителят ще извърши доставката и инсталацията на планирания по проекта софтуерен продукт и ще обучи ръководния персонал за работа с него.
Дейност 6 "Доставка и монтаж на оборудването"

Описание: Изпълнителите ще доставят и монтират планираното по проекта оборудване.
Дейност 7 "Изпитване, проби и въвеждане в експлоатация"

Описание: Съобразно изискванията, изпитванията на които трябва да се подложи оборудването, се определят от действащата техническа нормативна уредба и ще се извършат в присъствието на доставчиците на машините, представители на "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД - инженер и технолог и представители на Договарящия орган. Определя се видът, редът, последователността, условията на изпитванията и показателите, които трябва да се измерят и установят.
Дейност 8 "Одит"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по мениджмънт на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.