Курсова работа по мениджмънт на проекти


Категория на документа: ДругиОписание: В края на планираната продължителност за изпълнение на проекта ще бъде извършен независим финансов одит на проекта от лицензиран одитор - експерт счетоводител.

Проектът ще се изпълни според долуописаната методология и в следната последователност:

Управление на проекта. Включва създаване на екип по проекта, оперативно управление, взаимодействие на екипа на проекта, взаимодействие с подизпълнители, комуникация с Договарящия орган, коригиращи действия при необходимост, счетоводно обслужване, вътрешен мониторинг, отчитане на проекта, визуализация на проектните дейности.

Поддоговаряне на доставка на предвиденото по проекта оборудване. Включва провеждане на тръжна процедура, изготвяне и подаване на технически задания, събиране на оферти, избор на изпълнители, доставяне, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудването и запознаване на персонала с правилата за работа с него.

Възлагане на дейности на подизпълнители. Възлагането ще се извършва в съответствие с Постановление № 55 от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ. "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД ще включи в комисиите за оценка на получените оферти ръководителя на проекта, технолог, ресорни функционални специалисти и финансов експерт.

При оценка на офертите кандидатът ще прилага стриктно принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при използване на финансовите ресурси за реализация на проекта. (Дейност 1 "Разработване на тръжна документация за доставка на планираното по проекта оборудване", Дейност 2 "Избор на изпълнители за доставка на планираното по проекта оборудване" , Дейност 3 "Изготвяне на инвестиционен проект за монтаж на доставеното оборудване", Дейност 4 "Извършване на СМР", Дейност 5 "Доставка и инсталация на софтуерен продукт", Дейност 6 "Доставка и монтаж на оборудването" и Дейност 7 "Изпитване, проби и въвеждане в експлоатация")

Механизъм за наблюдение, контрол и вътрешна оценка при изпълнение на дейностите. За наблюдението на реализацията на планираните дейности ще се създаде Работна група за наблюдение, контрол и вътрешна оценка, която ще включва управител на "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД, главен счетоводител, ръководител проекти и технолог от Производствен отдел. Вътрешната оценка ще се извършва на три основни етапа - предварителна, междинна и след реализирането на проекта, като ще се извърши оценка на планираните резултати от изпълнението на проекта и преглед на степента на достигане на формулираните специфични цели, възникнали отклонения при изпълнението на проекта.

"МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД ще осигури отделна банкова сметка и необходимата система за документация и счетоводно отчитане на проекта в съответствие със счетоводните стандарти и договора за безвъзмездна помощ. Предвижда се външен одит на документацията по проекта от регистриран одитор в съответствие с изискванията по настоящата процедура и задълженията по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - Дейност 10 "Одит".

Отчитането на проекта ще се извършва с документи в съответствие с образците, публикувани от Договарящия орган, в сроковете определени с Договора за безвъзмездна помощ, на хартиен носител и в електронен вид. Изпълнението на проекта ще бъде докладвано на Договарящия орган с междинни отчети и финален отчет по образец.
5. План за изпълнение на проекта
Времето за изпълнение на проекта е 13 месеца.План график е представен на фигура 1.

Фиг. 1 Гантов график

6. Финансова част

Фирма "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД ще кандидатства по европейска програма "Конкурентноспособност" за повишаване на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване. Отпуснатите средства по пргорамата са безвъзмездни, като покриват 70% от сумата на инвестицията, а останалата част е за сметка на предприятието. Източниците на финансирани са показан на табл. 1

Таблица 1 Източниците на финансиране
Общи допустими разходи
Средства за които се кандидатцтва по програмата
% от общия бюджет на проекта
лева
лева
%
389 500
273 650
70

7. Очаквани резултати от изпълнение на проекта

Очаква се като резултат от внедряането на планираното ново модерно оборудване, да се намалят чувствително (с около 35 %) производствените разходи за еденица продукция, вследствие на ползваните по-евтини консумативи, намаления процент (с 20 % ) ръчен труд, по-евтината поддръжка (намаляване с 95 % на ремонтите и престоя). От друга страна ще се оптимизират технологичните процеси на кроене и форматиране на плоскостите, което ще намали брака с до 60% и рекламациите с до 80%.

След изпълнението на проекта "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД ще въведе в производство нови видове артикули, сред които интериорни МДФ врати, облепени с ПВЦ фолио и фурнир, и др. Също така софтуерното приложение за проектиране и триизмерно моделиране ще позволи предоставянето на нови услуги - проектиране и визуализация на индивидуални проекти за външни клиенти.

В резултат на осъществените по проекта инвестиции "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД ще повиши реализацията на произведената продукция на местно ниво с 5 %, на национално ниво с 8 % и на международно ниво с 15 %. Целеви пазари за предприятието са както вече познатите клиенти, с които има изградени трайно взаимоотношения, така и нови и непознати клиенти за предприятието. Не се цели навлизането на нов пазар, а увеличаване на пазарния дял, които заема "МАРТИНА-СТИЛ" ЕООД на текущия пазар. Позиции на предприятието ще бъдат подобрени в резултат на подобреното качество и потребителски свойства на мебелните изделия, както и вследствие на увеличения производствен капацитет.

Реализацията на планираните инвестиции по настоящия проект ще доведе до подобряване потребителските свойства на произвежданата продукция, чрез внедряване в експлоатация на машини, извършващи по-прецизна обработка на детайлите. Вследствие автоматизацията ще се повиши качеството на изработваните изделия, ще се ограничи процента ръчен труд и ще се намали технологичния отпадък. Чрез въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване с ЦПУ, ще се подобри технологичната гъвкавост - изработка на малки серии и дори единични специфични изделия по заявка на клиенти. Чрез системата за управление данните от дизайнерския проект ще се прехвърлят на технологичното оборудване за изработка.

Изпълнението на проекта ще доведе пряко до увеличаване на производствения капацитет, като предприятието ще може да изработва по-голямо количество и по-качествени елементи, детайли и мебелни конфигурации в по-кратки срокове. Това ще позволи запазване на настоящите пазарни позиции и привличане на нови клиенти, с което се очаква да бъдат увеличени приходите от продажби.

Реализирането на настоящото проектно предложение ще повиши опита и капацитета на предприятието при осъществяване на проекти, финансирани от европейските структурни фондове, като дружеството ще придобие практически опит и увереност за участие и по други процедури.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по мениджмънт на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.