Курсова работа по основи на управлението


Категория на документа: Други
Част I. Модел на комуникациите в ТБ Агрикол България АД

Ефективното управление на хората в организацията изисква осмисляне на няколко поведенчески фактора. Със сигурност комуникацията е един от тях. Комуникацията прониква в управленските функции планиране, организиране и контрол и в този смисъл тя има значение на свързваща дейност в управлението на организацията.

1. Организационна структура и комуникационни взаимодействия на ТБ Кредит Агрикол АД.

Структурата на всяка организация трябва да осигурява възможност за комуникация в четири посоки: низходяща, възходяща, хоризонтална и диагонална. Тези четири посоки формират рамката, в която се осъществяват комуникациите в една организация. Познаването на всяка от тях дава възможност на управляващия да прецени правилно кои са пречките за ефективна комуникация и да подбере средства за тяхното преодоляване.

Комуникационните мрежи представят модела на комуникационни взаимодействия в организацията. В Търговска Банка Кредит Агрикол АД /банката/, както и във всяка друга организация комуникационните мрежи съответстват на изградената и функционираща структура на организацията. Схематичното структурата може да се представи по следния начин:

Стрелките обозначават подчинението в йерархията на отделните структури /НС, УС, Дирекции, клонове и др./. В банката съществуват както организационни /обмен на информация между отделните структурни звена/ така и междуличностни комуникации /обмен на информация между индивидите в организацията/.

Структурата на банката позволява и осигурява възможност за низходяща, възходяща, хоризонтална и диагонална комуникация.

Основните политики, цели и задачи се приемат от Общото събрание, като тяхното реализиране се осигурява от Управителния съвет и Изпълнителните директори. Отделните Дирекции изготвят правила, процедури, указания и други нормативни документи, необходими за изпълнение на поставените цели и задачи от Общото събрание, като със същите биват запознати отделните банкови клонове, функциониращи на територията на Република България. Дирекциите са пряко подчинени на ИД и Прокуриста на банката, като с Докладни записки периодично ги уведомяват за извършените оперативни задачи и постигнати резултати.

При изготвяне на съответните правила, процедури и др. участие вземат обикновено няколко дирекции. Като задължително условие е залегнало същите да бъдат съгласувани със Служба "Вътрешен одит". Комуникацията е хоризонтална и диагонална. Служба "Вътрешен одит" е специализирано звено в структурата на банката, което извършва комплексни и тематични проверки на структурните звена в ЦУ на банката и всички банкови клонове. Информацията от извършените проверки е във формата на доклади, предназначена за НС, който въз основа на нея взема съответни решения.

Банковите клонове изготвят ежемесечни доклади за дейността си, които изпращат на Регионалните мениджъри, които обобщават и изпращат на Изпълнителните директори и Прокуриста за оценка и анализ. На всяко тримесечие ИД и Прокуриста изготвят Отчети за дейността на банковите клонове, включващ разнородна специфична информация, които представят на УС.

Ежегодно се организира Общо събрание на акционерите, на което УС запознава акционерите със степента на изпълнение на приетите политики и решения и етапа на изпълнение на поставените задачи. Това става чрез изготвен годишен отчет на УС.

Основни проблеми в комуникацията в банката.

* При възникване на проблеми и казуси от различно естество в банковите клонове Директорите им уведомяват незабавно съответните Дирекции в ЦУ, в чиято област е проблема. Съгласно установената йерархична структура и стереотип на работа в Банката се допуска в изключителни случаи наличие на възходяща комуникация в посока от Директор на банков клон към ИД или Прокурист. Идеята е да се намали възможността за комуникационно претоварване. За целта като междинно звено са определени регионални мениджъри, отговарящи за определена група клонове, които единствено могат да бъдат свързващо звено.

Това от своя страна намалява ефективността на комуникацията, било то поради различия в компетентността, избирателно възприемане, преценка на ценностите, филтриране или недостиг на време и информационно пренасищане.

* Друг основен проблем е липса на възможност за възходящ информационен поток между най-ниските звена в йерархията /служителите на банкови клонове/ и висшето ръководство /УС, ИД и Прокурист/. Практиката показва, че в други подобни организации със сходни дейности са регламентирани и се организират ежеседмични събеседвания между представители на висшето ръководство и произволно избран служител от най-ниските етажи в йерархията на организацията. Този поток на информация би бил полезен за вземане на решения от страна на висшето ръководство за решаване на оперативни задачи и проблеми.

* Друг проблем е, че най-ниските нива в йерархията не са запознати детайлно с основните политики, цели и задачи на банката, приети от ОС на акционерите. Тяхната информираност би довела до повишаване на мотивацията и удовлетворението у служителите, което от своя страна до подобряване на производителността, повишаване на ефективността и печалбата.

* Наличието на конфликт между едни или други участници в процеса на комуникация /директори на дирекции, клонове, регионални мениджъри и др./ също е един от основните проблеми в комуникацията в банката. Поради едни или други причини тези конфликти са налични, като така декодираното съобщение се разграничава значително от първоначалното, което от своя страна намалява ефективността в комуникацията. Необходимо е да бъдат предприети мерки за ограничаване на този проблем.

Основни насоки и планирани бъдещи проекти за подобряване на комуникацията в банката.

* Основният стремеж на висшето ръководство на банката е да се даде превес и да се наложи все повече използването на писмената комуникация между структурните звена. Според тях това би разрешило голяма част от проблемите на устната. В тази си своя задача, която не е лесна за изпълнение те са предприели действия, като използване на централизирана база данни с единен регистър за описание на документите и документооборота. Системата се използва от съответните служители, като те се описани в нея с потребителско име, парола и цифров сертификат. Докуметооборота се осъществява по електронен път със средствата на системата чрез насочване на документите.

Въпреки стремежа за налагане на писмената комуникация, в съвременните условия устната не може да бъде игнорирана. Основни предимства са незабавна обратна връзка, леснота и незначителна предварителна подготовка. Наред с предимствата трябва да добавим и недостатъците, които в малка или голяма степен се проявяват, като по-трудна, отнемаща повече време и възпрепятстваща обратната връзка.

* Ръководството е взело решение за внедряване на нов комуникационен канал - система, осигуряваща възможност за он-лайн видео комуникация между отделните структурни звена и банковите клонове. Нововъведението би спомогнало за увеличаване на капацитета на предаваната информация без значителни разстройства, както и по-голяма скорост на предаване. Така се осигурява двупосочна комуникация, чиято ефективност е значително по-висока в сравнение с някои от другите ползвани в момента комуникационни канали, като електронна поща.

* Отчитайки своите слабости, ръководството на банката акцентира към регулиране на информационните потоци и опростяване на езика с цел повишаване на ефективността и усъвършенстване на комуникационните процеси в организацията.

С развитието на технологиите организациите имат възможността да подобрят комуникацията и драстично да съкратят разстоянията при вътрешната комуникация с различи регионални представителства и с всички останали извън нея. Всички тези новосъздадени технологии имат за цел да засилят ефиктивността на комуникационния процес в една организация и стова да спомогнат за бързината на вземане на управленски решения времето за реакция от страна на ръководителите.

Част II. Анализ на Казус 1: "Комуникацията в Копъруелд: приоритет № 1"

Налагайки програмата за всеобща информираност Лоухед постига поставените цели, а именно повишава удовлетвореността у служителите, подобрява качеството и количеството на продукцията. Определено подобрената производителност е резултат от програмата за информираност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.