Курсова работа по техническо моделиране


Категория на документа: Други


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"- БЛАГОЕВГРАД

Факултет по педагогика

КУРСОВА РАБОТА

По учебната дисциплина : "ТЕХНИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ"

На тема: " Ракетомоделизъм"

Благоевград, 2013

Развитие на Ракетомоделизма.

Успехите на ракетната техника предизвиква огромен интерес на младите хора към създаването и полетите на ракетни модели. Началото на ракетния моделизъм у нас беше поставено преди няколко години и тъй като днес на практика се потвърждава правилно избрания път, ще се спрем накратко на постигнатите добри резултати от досегашната работа в тази област. Независимо от неизвестни прояви на индивидуални занимания в областта на ракетния моделизъм от някои модели у нас във миналото можем да смятаме внедряването му като масова спортно-техническа дисциплина едва от 3-4 години. Доброволната организация за създаване на отбраната започна провеждането на кръжочни занимания за подготовка и квалификация, както и организиране на състезателна дейност. Ракетомоделизъмът намери много привърженици и сред членовете и ръководствата на други организации. Така например бяха създадени и развиха активна дейност учебно-спортните групи към Централната станция на младите техници в София, пионерския дворец в София, станциите на младите техници и дворците на пионерите в провинцията, клубовете на младите астронавти, младежкия ракетен клуб към дружеството на клубовете по интереси, "Спектър клуб", клуб "Златни мълнии" -село Войнигово, Пловдивско и др. Непрекъснато нарастване на броя на организациите форми на обучение доведе и до чувствително увеличаване на броя на ракетомоделистите-младежи и девойки. Независимо от организационното ръководство на отделните форми пред всички стоят сродни задачи за разрешаване: популяризиране на знания, създаване на политехнически навици подготовка и ориентация на кадрите в областта на ракетната техника. Може би последното ще прозвучи все още неубедително, но ходът на развитието на науката и техниката във връзка с генералните перспективни планове са достатъчна гаранция за едно практическо осъществяване на задачите в областта на ракетното дело. Ракетната техника намира и ще намери още по широко приложение в разнообразните сфери за практическо приложение в астронавтиката, в авиационната промишленост, въздухоплаването, метеорологическите служби, геофизиката и др. За разширяване и укрепване дейността по ракетомоделизма е необходимо да бъдат спазени някои ръководни начала.

Подбор на участниците в групите за обучение. За целта трябва да се прилагат съчетано два основни принципа: принципът за доброволното участие в учението и принципът на личното увеличение и заинтересованост. Ракетомоделизъмът обхваща по-широк кръг от специфични и по сложни въпроси, поради което и пред учебната подготовка на обучаващите се трябва да бъде по-добра. Във тях трябва да има повишен интерес и познание в областта на физиката, математиката, химията, астрономията, конструктивното чертане и други пряко свързани учебни дисциплини. Приемането за обучение на пионери, младежи и девойки трябва да бъде съпроводено с правилна и пълна информация по въпросите, свързани с обучението по ракетомоделизъмът. При набирането на по-голям брой желаещи трябва да се обучават и възможно да се организират и конкурсни изпити минимуми, състезания и други форми на подбор.
Методически изказания във връзка с организирането на работата. Преди всичко за да се осъществи един правилен процес на подготовка е необходимо да се осигури поддържането на един постоянно нарастващ интерес и квалификация чрез подготовка на разнообразни организационни мероприятия. Към въпросите на организацията се отнасят: времето на подготовка; продължителността на заниманията; материално-техническата база; квалификацията на ръководителите, както и качеството на учебните програми. Без правилното решаване на горните условия не могат да се очакват и добри резултати в тази насока досега благоприятно влияние оказва и производството на различни видове помощни помагала и материали: полуфабрикати на ракетни модели, значителна серия от стандартни заводски двигатели, полиетиленови конуси, авиационен шперплат и други от опита на много курсове и кръжоци по ракетомоделизъмът у нас и във чужбина като положителни примерни моменти в работата могат да се посочат следните:

а) Етапност в подготовката при съчетаването на теоретическите знания с практиката. За целта е необходимо да се преминава цикълът от теоретически въпроси, свързани с основите на ракетното дело, а практическите занимания да започват с изработването на леки по конструкция модели и завършват с по-сложни.
б) Учебните групи трябва да включват в състава си най-малко от 3 до 5 човека и най-малко от 10 до 15 човека. От особено важно значение е разделянето на групите както по възрастов състав, така и по степен на подготовка в обучението. За подготовката на начинаещи ракетомоделисти се препоръчва програма с обем от 20 до 30 учебни часа, а за напредналите от 30 до 40 часа. В общия обем на занятията е необходимо по теоретичната част да обхваща от 25% до 30%, а останалите 70% -75% да бъдат изпълнени с практически занимания.

Видове ракетни модели:
Ракетните модели,според своето предназначение,се разделят на четири основни групи: мащабни модели, експериментални модели (с двигател и без двигател ), спортни модели и модели-играчки.
Ракетните модели, както и техните прототипи, освен по своето предназначение, се отличават един от друг и по своята дължина, дебелина (най-голям диаметър ), удължение (отношение на дължината към диаметъра), брой на двигателните установки (едностепенни или многостепенни).
* Мащабните модели са копия на действителни ракети в намален мащаб. Тези копия не могат да летят и се разделят на: макети (силуетни, картонени и дървени) и точни мащабни модели:
- макетите са опростени и са предназначени да представят размерите и пропорциите на ракетата (силуетните модели) и формата на ракетата-прототип (те са картонени или дървени макети).
- най-близки до прототипите са точните мащабни модели - те са копия на истинските ракети по точност на изпълнение и по сходство с оригиналите.
* Експерименталните ракетни модели са без или с двигатели:
- ракетите без собствен двигател са неуправляеми във въздуха, но имат стабилизатори, с които запазват необходимата устойчивост в полет. Те се изстрелват с катапултно гумено устройство, което се разполага вертикално и се задейства от разстояние. Понякога са снабдени с парашут, с който се спускат на земята;
по-сложни за изработване и регулиране по време на полет са ракетните модели с опростени двигатели, използващи за гориво целулоид, леко възпламеняваща се кинолента и др.
* Спортните модели ракети са изработени от неметални материали и се издигат във въздуха благодарение на тягата, получена от моделния ракетен двигател, без използване на аеродинамически подемни сили. При това сортната ракета трябва да има устройство за безопасно връщане на земята.
При изработването на моделите ракетомоделистите трябва да определят характеристиките на ракетния двигател, какви стабилизатори трябва да има модела на ракетата за да може устойчиво а лети в зададено направление; каква височина и скорост може да се достигне и др.

1. Конструкции на ракетни модели с каучукови двигатели.

"Пионер-1". Този ракетен модел представлява подходяща конструкция за изработка от начинаещите ракетомоделисти. Изработва се от обикновени подръчни материали, а безопасният двигател, дава възможност за провеждането на многобройни сполучливи стартове и от най-малките по възраст. Ракетния модел "Пионер-1" се състои от две основни части: стартово устройство и ракета. Стартово устройство-изработва се от два основни надлъжника и диагонали от борови летвички със сечение 8/3мм.

"Стрела 10". Устройството и принципът на действие са аналогични на описанието на модела "Пионер-1". Като разлика се явява по-сложната конструкция поради по-големия брой детайли и тази ракетомоделна композиция се състои от две основни части: катапултиращо устройство и ракетен модел.

2. Едностепенни ракети.

"Комета-67". Този ракетен модел независимо от употребата на опростена конструктивна форма и материали притежава всички качества на съвременните най-добри състезателни ракетни модели. Основни детайли на конструкцията-носов конус, корпус, стабилизатори и направляващи пръстени се изработват изцяло от кадастрон. Общото тегло на модела без двигателите е от 30-35 грама. Носовият конус се изработва върху дървени калъпи по посочените в чертежа детайли и размери.

Ракетен модел на В. Казаков-СССР. Този ракетен модел е спечелил първо място на московските областни състезания по ракетомоделизъм през 1966г. в дисциплината продължителност на спускане с парашут. Основни характерни конструктивни белези са голямата източеност на корпуса и стабилизаторите. Трите стабилизатори са монтирани тангенциално на разстояние на 120 градуса. Двигателят е стандартен след допълнителна обработка е снабден с дистанционен закъснител на заряда за изхвърлянето на парашутната система.

Ракетен модел НРЛ-41 "Аеробети"-Сащ. Това е една целобазова конструкция на американските моделисти от щата Вирджиния. Отличителните белези на модела са средата по дължина, източеност на корпуса, като носовият конус е силно издължен напред и заема 30% от цялата дължина на ракетния модел. За допълнително укрепване на трите профилирани стабилизатора и конуса се използват три надлъжника, залепени външно по цялата дължина на корпуса. Парашутът е от полиетиленово платно пресован с полусферична форма. В корпуса с помощта на две цилиндрични поясчета е направено ограничително легло за монтаж на двигател с външен диаметър 22мм. Този модел може напълно да се пригоди и за двигателите СД-1, като е необходимо да се направи една допълнителна цилиндрична подплънка от картон за увеличаване на двигателния размер от 20,05 на 22мм.

Ракетен модел на Франтишек Румлер-Чехословакия. Конструираният и изработен ракетен модел от чехословашкият ракетен моделист се отличава своеобразието на стабилизаторните форми. Значителна площ е трансформирана върху три стабилизатора във силно изнесена назад стреловидна форма, която придава на модела във полет, голяма устойчивост. Ракетният модел по отношение на корпуса е с относително по-малки размери, отколкото останалите конструкции в този клас. С последната ракета са установени два рекорда на Сащ: полет на височина 288м. и продължителност на спускане с парашут 14минути и 47 секунди.

Ракетен модел на А. Стоянович-Югославия. Ракетния модел почти няма отличителни технологически и конструктивни различия с общо познатите модели от този клас. Общо модела се характеризира с минимално полетно тегло двигателите са стандартни по размер, съответстващи на полските и чехословашките.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по техническо моделиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.