Курсова работа по текстолингвистика


Категория на документа: ДругиФакултет по хуманитарни науки
Катедра по български език

Курсова работа
по
Текстолингвистика

изготвила: проверила:
Несрин Реджеб проф. ДФН И. Савова
lVБФ,3310

Шумен, 2014

Съдържание

Термини
Анализ на текст:
1. Характеристика на текста по различни критерии;
2. Тематична структура на текста;
3. Лексико-тематични полета;
4. Номинативни вериги в текста;
5. Механизми и средства за текстова свързаност:
- Лексикална рекуренция;
- Синонимизация;
- Прономинализация;
- Реноминализация;
- Прономинална антиципация;
- Словна трансформация;
- Номинализация;
- Кореново повторение;
- Елиптиране;
- Юнкция;

Термини

Автономност на текст - отделеност, самостойност; различава текста от всякакъв вид неавтономни образования;
Кохезия ( повърхнинна свързаност ) - сцепление, единство; връзките, които съществуват между елементите в текста; повторението на няколко лексикални единици;
Дълбочинна свързаност ( кохерентност ) - повърхнинните отношения се разглеждат като представяне на по- дълбоки смислови отношения или кохерентността;
Радиална свързаност - вид свързаност, при която повърхнинните връзки имат стокообразен характер ( речници, кръстословици );
Кореференция - многократно съотнасяне на текстови обозначения с даден извънтекстов обект;
Елиптиране - механизъм, при който конституентите на текста се свързват чрез пропускане на елементи от единия в другия конституент;
Прономинална антиципация - текстуиращ механизъм, който се съотнася огледално с прономинализацията; представлява първично местоименно споменаване на даден факт в текста;
Нефикционален текст - представя свят, съответстващ на общоприетата в дадена култура през определен исторически период представа за реалност;
Подтема - всяка частна тема, която е подчинена на друга, по- висша тема в текста;
Паралелизъм - обединяващо название на група текстуиращи механизми, които имат резултат от своето действие изграждането на различни видове паралелни структури;

Анализ на текст
I Характеристика на текста по различни критерии:
1. Семиотична основа - смесен;
2. Форма на речта - писмен;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по текстолингвистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.