Курсова работа по търговско право


Категория на документа: Други


 Търговското представителство е проявление на представителството. От него има обществена необходимост, тогава когато търговецът сам не може да извършва дейността си и има нужда някой да му помага. То се урежда в чл.36 от закона за задълженията и договорите.

Под представителство се разбира извършването на правни действия за друго лице и от негово име с непосредствено действие за него. Търговското представителство има 4 признака:

- едно лице - представител - извършва правни действия;

- представителят извършва правни действия от името на друго лице - представлявано;

- представителят извършва правни действия за представлявания;

- последиците от тези правни действия настъпват само и единствено за представлявания.

Има 5 вида търговско представителство:

- търговско управление - прокура;

- търговско упълномощаване;

- търговска помощ;

- търговско представителство в тесния смисъл - представителят учства в сделката;

- търговско посредничество - посредникът не участва в сделката, само поставя в контакт 2 лица, които извършват сделката.

Съгласно легалната дефиниция, дадена в чл. 21, ал. 1 ТЗ прокуристът е физическо лице, което търговецът е овластил да управлява предприятието му срещу възнаграждение и да го представлява в цялостната му търговска дейност, но обектът на представителната му власт е определен в закона. Упълномощаването става в писмена форма с нотариално заверени подписи.

Прокуристът е и търговски управител, а не само представител на търговеца пред третите лица. Управлението се състои в регулирането на отношенията вътре в търговското предприятие. Обемът на представителната власт е широк - прокуристът може да прави всичко, което може да прави и търговецът. Съгласно чл. 22, ал. 1 той има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с упражняване на търговското занятие, да представлява търговеца, да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Ограниченията в представителната власт на прокуриста, произтичащи от уговорки между търговеца и него, нямат действие по отношение на трети лица. Тези ограничения имат значение във вътрешните им отношения. Изключение от общата постановка е, когато упълномощаването бъде ограничено само за дейността на отделен клон - тогава то има действие спрямо трети лица.

Обема на представителната власт на прокуриста се простира до там, че той е овластен да извършва всички действия у сделки свързани с упражняването на търговското занятие на възложителя. Прокуристът е пълномощник като неговото упълномощаване се отнася само до действия, свързани с търговската дейност на предприятието. Той не може да извършва и действия, които са свързани с личната преценка на принципала (търговеца), като напр. прехвърляне на предприятието, приемане изключване на съдружници и др. Прокуристът не може сам да упълномощава друг прокурист, но може да упълномощи обикновен търговски пълномощник. Може да завежда искове от името на търговеца, като пред подписа в дадения документ се поставя (РР). Прокуристът няма право да отчуждава и обременява недвийими имоти ако не е изрично опълномощен от търговеца.

За учредяване представителната власт на прокуриста законът изисква упълномощаването да бъде с нотариална заверка на подписите на търговеца и прокуриста, въпреки че упълномощаването е едностранна сделка. Овластяването на прокуриста се вписва в търговския регистър, като заявител е търговецът, той има административно - правното задължение да заяви прокурата. Представя се и образец от подписа на прокуриста. Вписването няма конститутивно, а оповестително действие съчетано с действие на обществено доверие.

Между търговеца и прокуриста възниква правоотношение, по което за прокуриста възникват задължения т.е. предполага се сключването на някакъв договор, в който са регламентирани правата и задълженията във вътрешните отношения между страните. Тези отношения могат да бъдат и безвъзмездни. Обикновено става въпрос за договор за възлагане на управление - особен, самостоятелен вид договор, разновидност на договора за поръчка. Възможно е да се сключъ трудов договор. Когато извършва правни действия, прокуристът трябва да посочи, че действа като такъв от името на търговеца. Ако липсва съответното означаване се счита, че прокуристът е страна по сделката.

Упълномощаването не се прекратява със смъртта респ. поставяне под запрещение на търговеца. Прокурата също така не може да премине по наследство, т.е. задълженията на прокуриста са intuitu personae, т.е. прокурата се прекратява със смъртта респ. поставянето под запрещение на прокуриста. Тя се прекратява и със загубването на търговското качество на търговеца. Упълномощаването винаги може да бъде оттеглено от търговеца. Прекратяването на представителната власт на прокуриста се вписва в търговският регистър, за да се прояви оповестителното действие и действието на обществено доверие в регистъра.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по търговско право 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.