Курсова работа по управление на качеството


Категория на документа: ДругиВТУ"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

по Управление на качеството

Тема: Системи за управление на качеството и тяхната стандартизация

ИЗПЪЛНИЛ: Цветомира Йоргова ПОВЕРИЛ: проф. д-р Лилия Чанкова
Специалност: Маркетинг
2 курс ,задочно обучение
Фак. № МГЗ-1002

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2013
Увод

Системите за управление на качеството са тясно свързани със самото качество. Всяко едно предприятие се стреми да произвежда възможно най - качествена продукция. Което от своя страна води до извода, че управлението на качеството трябва да бъде на високо равнище.

Качеството е съвкупност от свойства и характеристики на стоки или услуги, които имат за цел да удовлетворят съществуващи или предполагаеми потребности на даден потребител. Също означава и съвкупност от признаци, удовлетворяващи не само потребности, но и определени изисквания. Няма специфично значение, ако не е свързано с определена функция или обект.

Целта на предприятията е да управляват и контролират дейностите по качеството на продукцията си така, че да въздействат на всички подраздели, като задоволят максимално изискванията на своите потребители с цената на минимални разходи.

Системите за управление предизвикват такова управление, което гарантира на клиентите постоянно качество на предлагания продукт или услуга, независещо от количеството и срока на изпълнение. Това се свързва с повишаване на удовлетвореността на клиента. Преди всичко система за управление на качеството се характеризира със своето предназначение, структура, състав на елементите и връзките по между им.

Основна задача на системата е не да контролира всяка единица на продукта, а да действа така, че да не се предизвикват грешки в работата, които да доведат до възникване на лошо качество на продукта или услугата, т.нар. брак. За да се избегне това е необходимо да се опишат верни действия за създаване на качествени продукти или услуги, както и да се разработят инструкции за изпълнение на правилните действия и контрола върху тях.

Предметът на курсовата работа е за системите за управление на качеството.

Основната цел на курсовата работа е да разкрие значението на понятието система за управление на качеството, да се определят нейните видове, характеристики, ползи, вреди и др. Като подцел можем да поставим и определяне на понятието стандарт, стандартизация, видовете стандарти и тяхното приложение.

Изложение

Системата за управление на качеството като понятие съдържа структурата на дадена организация и планирането, ресурсите и документация, които биват използвани за постигане на набелязаните цели, за да се осигури подобряване на продуктите и услугите като се удовлетворяват изискванията на клиентите. Просперитетът на по - големите фирми зависи именно от системите за управление. Той подпомага за повишаването на конкурентноспособността, внедряването и използването на системите. Друго действие - води до намаляване на разходите, увеличение на производителността при ниска себестойност и нарастване на печалбата. Могат да бъдат прилагани във всякакви размери фирми - големи, средни, малки и не само, но и за различните аспекти на управлението като маркетинг, продажби и други основни дейности.

Нека да наричаме системта за управление на качеството за по - кратко СУК. Основава се на системи, процеси и статистика. Предимство на СУК е постоянното управление на връзките вътре в системата, тяхното комбиниране и взаимодействие с оглед получаване на крайния резултат. Структурата на СУК е свързана със следните елементи:
* Организация - тя предсставлява съвкупност от средства и хора с определени отговорности, пълномощия и взаимовръзки.
* Процес - той представлява съвкупност от взаимносвързани и взаимодействащи елементи на дейности, преобразуващи "входни данни" в "изходни данни". Те за един процес се явяват "входни" на други процеси. Процесите се планират и осъществяват при контролирани условия.
* Документ - информция, която се съдържа на определен носител.
Видове документи:
> Заповеди и вътрешни правила;
> Програми за реализиране на проекти;
> Политика в областта на качеството;
> Процедури на системата по качество;
> Наръчник по качество;
> План по качество;
> Работни инструкции;
* Ресурси - всичко, което обезпечава управлението на качеството;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.