Курсова работа по управление на проекти


Категория на документа: ДругиУПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КУРСОВА РАБОТА

Изработил: Цветанка Тодорова Божкова
Специалност: Бизнесадминистрация ДО
Фак.номер: 17411

Днес можем да определим като просто кажем, че тя е обменяне на ориентация към дадена група информационни знаци. Комуникацичта се базира на взаимоотношенията. Независимо от това дали е опосредствувано или пряко, дали е отдаличено или непосредствено що се отнася до време и пространство, комуникационното взаимодействие включва два вида действие и три елемента. Тези елементи са : реципиентът, комуникаторът и съобщението. Комуникатота трябва да изгради колкото се може по-добре знаците, с които се надява да предизвика желанита от него отговори независимо дали са вербални или не, слухови, звукови, осезателни или визуални. Това е първото действие от комунокационния процес. Реципиентът подбира между стимулите,които му се предлагат, съдаржанието на съобщението което той е избрал,интерпретира го и се отнася с него така както е подтикнат да направи. Това е второто действие на процеса. Тези действия са отделни, отделно мотивирани, не събрани чрез колекцията на знаците, която наричаме съобщение. Комуникацичта е нещото, което ние хората правиме (създаваме). Сама по себе си тя не притежава живот. При нея на съществува магия , освен това което ние хората, който сме влезли в комуникационно взаимоотношение , привнасяме в нея. Когато се изучава и изследва комуникацията следователно се изучават самите хора - връзката им един с друг и с техните групи, организации и общества, влиянието, което оказват един за друг и влиянието, което се оказва на тях, информацията която получават и дават, знанията които се отправят към тях и излизат от тях.

Комуникацията се определя като междуличностен процес, зависи от социалната срада, в която протича и то хората, отправящи съобщенията. Сразвитието на съвременния бизнес проблемът с колмуникацията става все по-значим както за фирмите, така и за обществото. Уилбър Шарм определя комуникацията като процес ан установяване на общност или единство в мненията на предаващия и приемащия информацията. Следователно са на лице две основни характеристики: Първата , че комуникацията е процес със структура и елементи, а втората тя се осъществява при постигната общност в мненичта на изпращача и получателя. Американският учен Клод Шенън представя обществената цомуникация като система от три елемента( източник, съобщение и адресат) и два процеса кодиране и декодиране. Най- разпространеният модел на комуникационния процес ина вид както следва:

Шумове
Източник Кодиране Канал Декодиране Получател (адресат)

Обратна Връзка

Фиг.1 Модел на комуникационния процес ( Клод Шенън)
Съставни части на комуникацията:
* Източник (комуникатор,адресант,подател)- изпращач на посланието
* Кодиране- процес чрез който изпращачът трансформира абстракните си идеи в набор от символи.
* Канал- средство за разпространение на информацията, канала обръщението пристига от подателя до получателя.
* Декодиране- процесът, при който (получателят) превръща знаците и символите в понятия и идея. Той придава значение на символите, предавани чрез обръщението на подателя.
* Шум- появяване в процеса на комуникацията на непланирани вмешателства на средата или изкривявания , в резултат от което до получатея пристига обръщение, различно от това което е изпратил подателят.
* Адресат( реципиент, получател) - лицето за което е предназначена ихформацията, например предварително определения читател, зрител, слушател и тн.
* Ответна реакция- наборът от поведенчески реакции у получателя, възникнали в резултат на обръщението.
* Съобщение - информационният компонент на комуникационният процес, който се изпраща от адресанта към адреста . Често се нарича "обръщение" или "послание"- набор от символи предавани от подателя.
* Обратна връзка- елементът, затварящ процеса на комуникация , като адресатът става източник на послание , насочено към оригиналният адресант, които се превръща в адресат.

Пречки за доброто общуване:
* Общуването е активен процес, но ние не винаги влагаме нужните усилия, за да разберем другите и себе си.
* Социалните роли винаги, когато общуваме с някой друг, ние подсъзнателно определена позиция (роля), но често тези роли са неефективни и ни пречат, например: Ролята на всезнайкото тои има отговор на всички въпроси, говори по всички теми доти и да нчма нужните познания; Ролчта на критик (моралист) -това са хора, които винаги казват Трчбва или Аз винаги говоря истината и тн.; Рплчта на звезда- това са хора, които винаги държат да бъдат център на внимание интересуват се само от себе си , как изглеждат , какво говорят и тн. Те гледат на другите като фон.
Класификация на комуникативните бариери.
> Бариери според Томас Гордън това са често използвани изрази и оценки като: пазпореждане, заповед : Не те разбрах, я ми повтори още веднъж !
o Предупреждение заплаха: Внимавай как се държиш с мен иначе ще си имаш неприятности!
o Даване на нежелани съвети или предложения: Той не е за теб. Зарежи го и си намери друг.
o Поучаване : На твое място бих постъпил по съвсем друг начин.
o Критика, обвинения : Как можа да постъпиш така!
o Етикетиране: Всички от този клас сте едни и същи!
o Утешение , съчувствие: Не си единствен с такива проблеми. Аз колко ги имам.
o Отклонение смчна на темета, насмешка: Хаиде стига си се лигавил, а се захващаи аз работа!..
o Пресилено одобрение : Както винаги, ти си съвършения ученик в класа.

> Бариери според Ники Стептън, се получават в следствие на различията в усвояването на информацията, в прибързаните изводи, шаблонизацията, недостига на знанията, липса на интерес, трудности в изразчването, чувствата, индинидуалността.
Правила за преодоляване на бариерите са следните:
o Да мислим предваритекно за проблемите, които можем да имаме при общубането.
o Да използваме жизнения си опит, натрупан в обикновеното мевдучовешко общуване.
o Осъзнаване на необходимостта от уважението към другите.
o Умение да се изслушва и да не се прекъсва събеседника.
o Готовност да се приеме и друго мнение дори и да не е еднакво с нашето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по управление на проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.