Курсова работа за проведен стаж в банка


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА
Доклад за проведен стаж
Банка ОББ

Изготвил:

I. Организационна структура и управление
Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор. Банката е учредена през септември 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки. Основният й акционер е Националната банка на Гърция (NBG)1. През юли 2000 година NBG придобива 89,9% дял от капитала на банката, а на 20 юли 2004 година делът на Националната банка на Гърция в ОББ достига 99,9%. Членството на ОББ в Групата на НБГ й осигурява стабилността и сигурността, която най-голямата финансова институция в Югоизточна Европа може да й предостави.
Други членове на Групата на НБГ в България са "Интерлийз" - най-голямата лизингова компания в България и ОББ Асет мениджмънт, занимаваща се с управление на инвестиционни портфейли.
Считано от 17 април 2013 г. банката има едностепенна система на управление . Съветът на директорите се състой от Стилиян Вътев ( Председател на СД ; Главен изпълнителен директор ) ; Радка Тончева (Член на СД;Изпълнителен директор);Теодор Маринов ( Член на СД ) ; Анастасиос Лизос ( Член на СД ) ; Константинос Братос ( Член на СД ) ; Павлос Милонас ( Член на СД ) ; Панайотис Карандреас ( Член на СД ).
Като признание за постоянното добро представяне, респектиращия мениджмънт, добрата репутация на акционерите и силните пазарни позиции е дългосрочният кредитен рейтинг на банката. FITCH Ratings дава на ОББ следния рейтинг:
* B Long-term IDR
* B Short-term IDR
Рейтинговата агенция Standard & Poor's дава оценка на банка ОББ
* B Long-term IDR
* C Short Term

Клоновата мрежа на ОББ се развива динамично.Към 2013 г. банката има развити над 210 структурни единици в цялата страна и поддържа установени кореспондентски отношения с 849 банки в 91 страни, както и с 31 банки и чуждестранни клонове на финансови институции у нас. ОББ поддържа 23 кореспондентски сметки в дванадесет валути.
Банка ОББ е членка и в различни дружества като:
* Асоциация на банките в България
* Българска фондова борса
* Централен депозитар
* Юропей Интернешънъл
* ВИЗА Интернешънъл
* Джей Си Би (JCB)
* С.У.И.Ф.Т.
* IIF - институт за международни финанси - Световна асоциация на финансовите институции
* Лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа
* Лицензиран инвестиционен посредник за операции с корпоративни ценни книжа
* Агент на Western Union.

II. Нормативни основи на дейността
Търговската банка извършва дейността си съгласно Закона за кредитните институции. Притежава лиценз, издаден от БНБ, който й дава правото да приема депозити в местна и чуждестранна валута, да извършва валутни операции, да търгува и инвестира в трежъри облигации и други ценни книжа и да извършва други банкови операции. На банката е разрешено да извършва дейности, както на местно, така и на международно равнище. Международните дейности на банката са свързани с транзакции по "ностро" сметки, депозити в чуждестранни банки, портфейл от търгуеми ценни книжа и договори по обмен на валута. При извършване на дейност, банката съблюдава нормите на Търговския закон, Закон за кредитните институции, Закон за банковата несъстоятелност, Закон за гарантиране на влоговете в банките, Закон за договорите за финансово обезпечение, Закон за информация относно необслужваните кредити, Закон за ипотечните облигации, Закон за особените залози, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за публичното предлагане на Ценни книжа, Закон за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, Закон за потребителския кредит, Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, Валутен закон, Закон за счетоводството, Закон за защита на личните данни, наредбите на БНБ.

III. Продукти, услуги и конкурентна позиция в сектора

Обединена българска банка извършва различни услуги и предлага разнообразни продукти, както за граждани, така и за фирми като винаги се съобразява с нуждите, възможностите и желанията на своите клиенти. Екип от специалисти се грижи за правилното и ясно представяне на информацията по съответните услуги и продукти, предлагани от Банката.
Банкови услуги:
* кредити в лева и чуждестранна валута
* депозити в лева и чуждестранна валута
* валутни операции
* бързи и експресни вътрешнобанкови преводи
* електронно банкиране
* кеш мениджмънт за корпоративни клиенти
* операции по левови и валутни сметки и пътнически чекове
* разплащания с дебитни и кредитни банкови карти
* инкасови на парични средстваСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.