Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен


Категория на документа: Други


(лв./кг)
2010 г.
(лв./кг)
Подрастващи
2,65
3,19
Угоени
2,12
1,92
Угоени майки
2,34
2,30
Разплодни
2,18
2,01


Резултат от основна дейност по вид реализирана продукция

Групи животни
2011 г.
(в лева)
2010 г.
(в лева)
Подрастващи
47,986
3,475
Угоени
626,721
552,096
Угоени майки
(141,493)
(160,033)
Разплодни
59,454
156,078
Всичко
592,668
551,616


За текущата дейност Дружеството ползва търговски заем от холдинговото дружество, което е с годишна лихва 7%.

Ръководството е разработило кредитна политика и кредитният риск се следи редовно. Към датата на баланса няма нито едно просрочено кредитно задължение.

Дружеството не е изложено на стоков ценови риск, тъй като управлението на ценовите рискове се извършва от компанията - майка. Оперативните парични потоци са почти независими от пазарните лихви. Лихвените ставки по договорите за лизинг са фиксирани в началото на договорите.

Основни акционери в Дружеството са: "Бони Холдинг" АД със 70% и Борислав Николов - член на съвета на директорите с 25%. Останалите 5% са разпределени между други акционери, настоящи и бивши работници и служители в предприятието.

Съвет на Директорите
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.