Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен


Категория на документа: Други


Дружеството е с едностепенна система на управление съгласно Търговския закон на Република България със съвет на директорите в следния състав:

1. Бони Холдинг АД

2. Марияна Димитрова Георгиева - изпълнителен директор

3. Борислав Георгиев Николов

4. Росица Атанасова Колева

Месечното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е:

1. Бони Холдинг АД - 2 000 лв.

2. Борислав Георгиев Николов - 1 000 лв.

3. Марияна Димитрова Георгиева - 500 лв.

Членовете на съвета на директорите притежават следния брой акции от капитала на "Хибриден център по свиневъдство" АД:
- Бони Холдинг АД - 121 652 броя;
- Борислав Георгиев Николов - 43 750 броя.

Средно списъчният състав на персонала към 31 декември 2011 година е шестдесет и девет човека, които са със средно специално или висше образование. Няма текучество на работна ръка, всеки харесва това, което прави в комплекса.

Инвестиционна политика - не се предвижда разширение на комплекса, предвижда се инвестиране в реконструкция и подмяна на съществуващата база. За последните години - почти целия комплекс е обновен.

Структура

Изпълнителен директор, директор по производствени въпроси, технолози (бригадири на отделните звена), главен счетоводител, оперативен касиер и ТРЗ и технически състав, технически личен секретар, телефонист.

В нашия регион няма големи конкуренти. Свинекомплексът в село Никола Козлево - "Тетрахиб" ЕАД, където се произвеждат само угоени животни, не се счита за конкуренция, защото с хибридния център са в една система. Разпределението на клиентите става от предприятието майка - холдинга. Контактите са между директора, фирмите и холдинга.

Клиенти са основно от месокомбината към "Бони Холдинг" АД и външни фирми, които са малко.

Ценообразуването става съгласно пазара. Пазарът определя цената - европейски цени. Има недостиг на месо, поради което цените се покачват. Пазарът на месо и месни продукти в България се развива в условията на силна конкуренция. На него участват както традиционни производители, така и непознати и новосъздадени фирми.

Хибридният център по свиневъдство членува в асоциация към индустриалните свиневъди в България, която обединява по крупните свинепроизводители. Тя определя изкупните цени на угоените прасета.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

"Хибридният център по свиневъдство" АД изготвя и представя годишните финансови отчети в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети, приети от Европейския съюз.

Финансовите отчети са изготвени при спазване принципа на историческата цена, освен в случаите на оценка на земеделска продукция по справедлива цена при първоначалното и признаване и извършена преоценка на земи и сгради.

Изготвянето на отчета изисква употреба на счетоводни приблизителни оценки. Също така изисква при прилагането на счетоводната политика на предприятието ръководството да използва собствената си преценка.

Счетоводна политика

Имоти, машини и съоръжения

Категорията "земи и сгради" включва основно производствените помещения, офиси и магазин. Дружеството избира като своя счетоводна политика за тази група модела на преоценената стойност. Справедливата стойност на земите и сградите са подновявани достатъчно регулярно, за да подсигурят балансовата стойност да не се различава съществено от справедливата цена в края на отчетения период. Ако няма пазарно базирани данни за справедлива цена, тя се определя използвайки доходния подход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.