Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен


Категория на документа: ДругиДружеството осъществява дейността си в сектора на хранително-вкусовата и аграрната икономика в страната, които към края на отчетния период и до момента не са съществено негативно повлияни от кризата в света. Наличната информация за икономиката, както и информацията за цените на отделните видове имоти в страната и тенденциите за развитие на тези цени дават основание на ръководството да счита, че балансовите стойности на земите и сградите към датата на баланса не се отличават съществено от техните справедливи цени. При тази преценка е взето под внимание и това, че справедливата цена е стойността, на която имотите могат да бъдат продадени между добре осведомени и желаещи да извършат това страни в справедлива сделка, като "желаещ продавач" не е притиснат продавач, който би продал на каквато и да е цена.

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно определена. Всички други разходи за поддръжка и ремонт се отразяват като текущи в периода, в който са извършени.

Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат, и ако е необходимо, се правят съответни корекции към всяка дата на изготвяне на финансовия отчет.

Балансовата стойност на актива се намалява до възстановимата му стойност в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-голяма от неговата очаквана възстановима стойност.

Печалбата и загубата се определят като се сравнят приходите от продажбата с балансовата стойност и са включени в другите приходи в отчета за всеобхватният доход.

Разходите по заеми за придобиване се отчитат като текущи разходи през периода, за който се отнасят, понеже дружеството няма отговарящи на условията за капитализация активи.

Нематериалните активи се амортизират по линейния метод за периода на техния полезен живот от 6-7 години. Те не се преоценяват. Ръководството извършва годишни прегледи на подлежащите на обезценка активи и в случаите, когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата възстановима стойност, той се обезценява до възстановимата си стойност.

Като биологични активи се отчитат отглежданите от Дружеството животни - свине. Като нетекущи активи се отчитат животните, представляващи основни стада, а като текущи активи - младите животни и животните за угояване. Биологичните активи при тяхното първоначално признаване в баланса са оценявани по цена на придобиване/себестойност. Себестойността на прираста се формира от стойността на преките и косвени производствени разходи за отглеждане и угояване. Себестойността на приплодите включва разходи за отглеждане на продуктивните животни, в т.ч. техния разход за амортизации за периода. Нетекущите активи се оценяват по цена на придобиване.

Добитата животинска продукция се оценява по справедлива цена без разходите при продажбата при първоначалното й признаване. Справедливата цена на животновъдната продукция се определя въз основа на продажната цена за съответния месец.

Активи, които се амортизират, се преглеждат за наличие на обезценка, когато са на лице събития или има промяна в обстоятелствата, подсказващи, че балансовата стойност на активите не е възстановима. За загуба на обезценката се признава сумата, с която балансовата стойност надхвърля възстановимата. Възстановимата стойност е по-висока от нетната продажна стойност и стойността в употреба.

Финансовите активи, притежавани от Дружеството, представляват заеми и вземания. Те възникват, когато Дружеството дава парични средства, стоки или услуги директно на дебитора без намерение да търгува с тези разчети. Заемите и вземанията на Дружеството се включват в счетоводния баланс в категорията на "търговски вземания" и "парични средства и еквиваленти".

Към всяка дата на баланса Дружеството оценява дали съществуват доказателства затова, че финансовите активи или групи от финансови активи подлежат на обезценка.

Материалните запаси се оценяват на по-ниската от себестойността й нетната реализуема стойност. Стойността при потребление на материалните запаси се определя по метода средно-претеглената стойност.

Търговските вземания са дължими суми от клиенти за продажби на стоки и услуги, извършвани в обичайния ход на стопанската дейност. Ако събирането на вземането се очаква да бъде до една година или по-малко, те се класифицират като текущи активи. В противен случай, са представени като нетекущи активи.

Паричните средства и паричните еквиваленти с отчитат по историческа цена и включват пари в брой, по банкови сметки и други високо ликвидни краткосрочни инвестиции с първоначален падеж до 3 месеца.

Обикновените акции са класифицирани като основен капитал. Разходите по издаване на нови акции или опции се показват като намаление на собствения капитал, нетно от данъци по постъпленията от емисията.

Търговските задължения са задължения за заплащане на стоки или услуги, които са били придобити от доставчици в обичайния ход на стопанската дейност. Първоначално се признават по справедлива цена, а в последствие по амортизирана стойност като се използва метода на ефективния лихвен процент.

Заемите се класифицират като текущи задължения, освен ако Дружеството има безусловно право да отсрочи уреждането на задължението за период най-малко 12 месеца след датата на счетоводния баланс.

Дружеството не управлява задължителни или доброволни пенсионни фондове. Изплащането на пенсии остава задължение на Националния осигурителен институт. Дружеството плаща данък върху дохода на физически лица, вноски за социално и здравно осигуряване, както и за "Универсален пенсионен фонд", съгласно действащата в страната Нормативна уредба. Разходите за пенсионно осигуряване се признават в печалба и загуба за периода, за който се отнасят.

Провизиите се начисляват, когато Дружеството има правни или конструктивни задължения в резултат на минали събития, за чието погасяване е вероятно да бъдат използвани активи и други ресурси, и които могат да бъдат надеждно оценени. Не се начисляват провизии за бъдеща оперативна загуба.

Лизинг на имоти, машини и оборудване, при който Дружеството реално носи всички рискове и облаги, произтичащи от правото на собственост, се класифицират като финансов лизинг. Дружеството е лизингополучател. Всяко плащане по лизинга се разпределя между главница и лихва, така че да се постигне постоянен лихвен разход в процентно изражение, изчислен на база на остатъчната главница. Имотите, машините и оборудването, придобити под формата на финансов лизинг се амортизират за по-късия от сроковете на полезен живот на актива и срока на лизинга.

Приходите включват справедливата цена на продадените стоки и услуги, нетно от данъци върху добавената стойност и предоставени отстъпки. Признават се както следва: Дружеството признава приходи, когато сумата на прихода може да бъде надеждно определена, когато е възможно предприятието да получи бъдещи икономически изгоди и отговаря на критериите за всяка дейност на Дружеството.

- Продажба на стоки - продажба на едро - Дружеството отглежда и продава животни на едро. Приходите от продажби се признават, когато Дружеството е доставило стоката на търговеца на едро. Клиентът има пълна свобода да определя начините и цените на продажба, и няма неизпълнени задължения, които биха могли да възпрепятстват приемането на стоката от търговеца. Доставката не се счита че е осъществена, докато стоките не се доставят на определеното място, рисковете от погиване и загуби не се прехвърлят на търговеца, или докато търговеца не приеме продуктите съобразно договора на продажба, уговорките за приемане на стоката са спазени или докато Дружеството не събере обективни доказателства, че всички критерии за приемането са изпълнени. Животните често се продават с отстъпка за количество. Продажбите се признават на база на цените определени с договорите за продажба, намалени с очакваните отстъпки за количество и върната продукция в момента на продажбата. Очакваният евентуален размер отстъпки и на върната продукция се определя на база на натрупания досегашен опит. Приходите от продажби на стоки се признават, когато Дружеството продава стоката на клиента. Продажбите на дребно се извършват в брой.

- Приходите от предоставени услуги се признават в отчетения период, в който са извършени, на базата на степента на изпълнение, определена като процент на извършените услуги до момента от всички услуги, които трябва да бъдат предоставени.

- Приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва методът на ефективната лихва. При обезценка и вземане, Дружеството намалява балансовата му стойност до възстановимата му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани на база на първоначалната ефективна лихва. Приходите от лихви по обезценените заеми се признават в зависимост от преценката на ръководството за тяхната събираемост.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за проведен стаж в "Хибриден център по свиневъдство" гр. Шумен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.