Курсова разработка по основи на управлението


Категория на документа: Други


 ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

КУРСОВА РАБОТА

ЦЕЛЕПОЛАГАНЕТО

СКЕЛЕТЪТ НА ПЛАНОВАТА

ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

Разработил:МАРИЯ СТЕФАНОВА Преподавател:Доц.ГАЛИНА КУРТЕВА
Факултетен№1939 8

"БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ" ПЪРВИ КУРС

В тази разработка ще разясня от какво значение са целите за организацията и човека като цяло.За какво са необходими целите за всички нас.Най-напред целите като цяло означават,това към което всеки се стреми,което трябва да се осъществи.

Като начало всяка организация се създава в името на постигането на определени цели.Те служат за основа на избор за подходящи форми за усъвършенстване на организационната структура.В организацията плановата дейност започва с определяне на бъдещите цели,който ръководят дейността на всички нейни членове и на организацията като цяло.Като имаме предвид,че целите зависят от желанията на ръководителите,формират се след анализ на вътрешната и външна среда,са мотивационна база на отделните членове на организацията,насочват усилията на членовете,формират оценка и контрол на дейността,оказват влияние върху организацията и планирането,отразяват един краен резултати изхождаме,че те обхващат целия процес на управление в организацията. Целите са важни за вътрешната среда на фирмата, осигуряват на мениджърите и членовете,информация осигуряваща ефективното функциониране на фирмата.Също така са важни за осъществяване на взаимодействие на фирмата с всички фактори на външната среда,те предоставят информация в общественото пространство,съблюдават очакваните изменения във външната среда и възможните промени в потенциала на организацията.

Целите в организацията показват,кои задачи са необходими,но и тези които не водят до желан резултат.Избраните цели информират членовете и определят насоките за вземане на решения.Те определят приноса и представянето на всеки член на организацията за тяхното достигане.Според желаните резултати,целите трябва да са ясни и конкретни,като показват на членовете къде ще ги отведе,техните усилия.Също така,целите трябва да са съгласувани,обмислени и логически последователни.Те лежат в основата на мотивация на членовете за достигане на високи резултати.В процеса на определяне на целите за да се избегнат евентуални промени,мениджърите трябва да съблюдават следните изисквания:да се създава мрежа от цели,степенуването им по важност,балансирането на целите.За да бъдат достижими е необходимо,да бъдат съобразени с потенциала на вътрешните елементи но организацията.Правилното им формулиране включва точно определяне на разходите за достигането им.Мисията е фундаментална цел,водеща за дейността на фирмата.Ролята,която фирмата иска да играе в обществото се определя от мисията.

Целеполагането включва обвързване между целите,програми и структури на управление.В процеса на целеполагането за реализация на целта е важно определянето на срок.В основата на целеполагането лежи формулирането на главната стратегическа цел.

При разработването на стратегическите цели се реализира мисията.
Формулираната мисия е пряко свързана със стратегическите цели.Това са цели,който се определят от висшето ръководство,служат за оценка и контролна дейността на организацията.За да бъдат осигурени условията за изпълнение на стратегическите цели се насочваме към тактическите цели.Това са цели,определящи се от мениджърите на средно управленско ниво,по конкретни по отношение на времевият хоризонт и ресурси. Конкретизирането на тактическите цели се дължи на оперативните цели,който се определят от оперативните ръководители.Според времевият хоризонт целите са дългосрочни,краткосрочни и средносрочни.
Връзката между видовете цели се нарича"Йерархия на целите".
И накрая можем да обобщим,че целите са много важни, както за организацията така и за всичките членове в нея.Целите представляват желаното състояние на нещата,който организацията се стреми да постигне.

КАЗУС ЗА АНАЛИЗ
НА ФИРМАТА "ТОЙЗ Р АС "

Най -голямата компания за играчки в САЩ "Тойз Р Ас ",чрез извършената от нея революция в този бранш,през последните години,води до печалба от около 2,3 милиарда долара и откриване на 295 магазина в САЩ, Канада и други точки на света.Мисията или целта на "Тойз Р Ас" е в близките десет години да разшири дейността си в международен мащаб,в следствие на което ще бъдат изградени не по малко от 200 магазина. Като най-голямата търговска компания за Играчки в САЩ,фирмата има свой стил и метод на действие,който следва не само в собствената си страна но и в международен мащаб.Осъществяването на революцията в бранша на играчките,във фирмата се дължи на отличителната компетентност на хората,които я ръководят и работят в нея.Именно това я прави най-добрата и най-търсената в този бранш,открояваща се от всички други фирми производители на играчки в САЩ. Следвайки своята формула на действие "Тойз Р Ас" увеличава с 10% мощностите си годишно и завладява нови пазари в различни географски точки.Построяването на регионален склад във всеки регион със струпани няколко фирмени магазина,около него дава възможност за бързо и лесно попълване на запасите през нощта,магазините и съхраняване на големи количества стоки купуващи се в "мъртвия сезон"на ниски цени от производителите.

Начинът на действие на фирмата,да разполага търговските си обекти,близо до основна транспортна магистрала и около голям търговски център,и дава възможност да привлича клиентите му,без да плаща висок наем, в следствие на това на това,че не използва неговата територия за разполагане на собствени магазини. Магазините на "Тайз Р Ас"са самостоятелни сгради, снабдени с тип -складови стелажи от пода до тавана,на които са разположени 18 000 изделия.За улеснение на клиентите при пазаруване има колички,които позволяват придвижването им.

Стратегически метод на фирмата е "ежедневно" предлагане на ниски цени,стимулирайки продажбите в "мъртви сезони" и никога разпродажби на много ниски цени.Отличителен белег е придържането й към умерена рекламна дейност. Когато за пръв път навлиза на даден пазар,компанията използва телевизионната реклама ,а след откриване на магазините си,ограничено използва реклама в пресата. Създаденият удобен начин за пазаруване и пренасяне на стоките и имайки 18 000 изделия на разположение във всеки магазин "Тойз Р Ас"претендира да бъде единственото място за продажба на играчки и съпътстващите ги стоки

Политиката на компанията се състои в централизирано вземане на решения.Следвайки стриктно инструкциите на ръководството на фирмата,магазините са построени идентично,а стоките са разположени на стелажите съобразно чертежите предоставени от фирмата. Сложна автоматизирана система отчита обема на продажбите за всяка стока и за всеки магазин.Тези данни компанията използва да прави прогнози за бъдещите продажби и да намалява цените на слабо търсените стоки. Щателното следене на продажбите дава възможност на "Тойз Р Ас"да доставя в складовете си достатъчно модерни стоки в достатъчни количества,и да се освободи от остарелите и непродаваеми стоки.

Благодарение на умелата политика и стратегия, които следва, фирмата "Тойз Р Ас",се отличава от всички останали производители на играчки завладява нови играчки.

Използвани източници: Бънкова,А.,Мениджмънт.София,Университетско издателство,1993г. и лекционния курс представен в електронен вариант.
??

??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова разработка по основи на управлението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.