Курсова тема по дисциплината "Управление на риска"


Категория на документа: Други
Университет за национално и световно стопанство

Проект по дисциплината управление на риска

Обект на изследване: Бор Чвор ЕООД

Изработил:Георги Тодоров Каракашев
Специалност:Икономика на отбраната и сигурността със специализация корпоративна сигурност
Факултетен номер:1290025
Проверил:доц. д-р Цветан Цветков

София 2013 г.

2.Пълно наименование на фирмата: Бор Чвор ЕООД
4. Седалище: гр. Пловдив
3. Звено: Дистрибуция
5. Брой персонал: 30 души в организацията; 9 в звеното
6.Основен предмет на дейност и произвеждани продукти: Производство не млечни продукти. Основните произвеждани продукти са:
- кисело мляко
- мляко за пиене
- детско кисело мляко
- прясно мляко
- сирене
- кашкавал
- извара
- сметана
- салати
- десерти
7. Отношение към риска на заинтересованите лица

Ръководството на "Бор Чвор ЕООД" разбира необходимостта от управление на риска. В съвременната бизнес среда управлението на риска е наложително и това става чрез извършването на определена съвкупност от действия, които трябва да редуцират вероятността от настъпване на рисковите събития или да намалят тяхното вредно въздействие върху дейността на фирмата. В днешно време несигурната, ежедневно променяща се бизнес среда и постоянните иноваци ив технологиите оказват влияние върху функционирането и развитието на бизнеса. "Бор ЧворЕООД" не остава изолирана от тези процеси и това влияе върху политиката по управление на риска.

Служителите от всички нива във фирмата са заинтересовани от ефективното управление на риска:
* висшите мениджъри търсят максимална възвръщаемост на инвестициите, увеличаване на пазарния дял, ускорен темп на растеж и максимален обем продажби. Това изисква предотвратяване на причините за въникване на риск и неблагоприятни последици - спазване на производствените технологии, коректно изпълнение на договорите с доставчиците, честност в отношенията с клиентите, добра комуникация с всички звена от фирмата.
* персоналът се ръководи от съображения за собственото си и на фирмата благополучие. Личният интерес на персонала е стремеж към по - високи заплати, добри условия на труд, постоянна заетост. Той може да въздейства върху процеса по управление на риска като се стреми да неутрализира предпоставките за негативни последици. Това става чрез стриктното спазване на производствените технологии, поддържане на нужните хигиенни условия в производствените помещения и навременното сигнализиране за потенциално възникващи проблеми.
* собствениците на фирмата имат интерес основно от максимизиране на печалбата и бързо възвръщане на инвестициите. Те извършват процеса по управление на риска като предоставят необходимия капитал, активи и оборудване, наемат квалифицирани служители и създават добра атмосфера в организацията.
* местните органи на властта са заинтересовани основно от откриването на нови работни места и опазването на околната среда. Тяхната заслуга в процеса по управление на риска е в премахването на административните пречки, както и стриктния контрол за спазване на правилата, регулациите и законодателството.
* доставчиците са друг съществен елемент от дейносттана организацията и са заинтересовани от постоянни поръчки с по - голям обем и от подписването на дългосрочни договори. Те спомагат в процеса по управление на риска като се стремят да извършват доставките максимално бързо, доставяните суровини да са с високо качество, както и чрез поддържането на добри бизнес отношения и практики.
* клиентите на "Бор Чвор ЕООД" желаят продуктите да са с възможно най - добро качество и на достъпна цена. тяхната заслуга в процеса по управление на риска е чрез постоянните покупки на продукта да осигурят приходите за неговото подобряване
* интересът на населението като цяло е производството и потреблението на качествени продукти, подобряване на инфраструктурата в района и опазване на околната среда
* организацията се стреми да поддържа постоянно високо ниво на продажби и да получава максимална печалба. Нейната роля в процеса по управление на риска се свързва с производството на по - качествени продукти, увеличаване на стоковото разнообразие и поддържане на положителен образ на фирмата

8. Политика по управление на риска, възприета от организацията

В "Бор Чвор ЕООД" политиката по управление на риска може да се раздели на няколко основни етапа:
* Задължително определяне на евентуалните рискове, които могат да настъпят в процеса на производство и дистрибуция на млечните продукти
* Оценка на вероятността за тяхното настъпване, превантивни действия за премахването им (ако е възможно)
* Анализ на ситуацията
* Справяне с риска, вземане на последващи мерки срещу ново появяване в бъдещ период (планиране на дейността, , организация на работния процес, обучение на персонала, снабдяване съ суровини, определяне на необходимите човешки и финансови ресурси) и контролСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова тема по дисциплината "Управление на риска" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.