Курсова задача по ККА (нискочестотни бобини)


Категория на документа: Други
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

КУРСОВА РАБОТА
ПО ДИСЦИПЛИНАТА "КОНСТРУИРАНЕ НА
КОМУНИКАЦИОННА АПАРАТУРА"

ТЕМА: Проектиране на нискочестотни бобини

СТУДЕНТ: РЪКОВОДИТЕЛ: ...............
Денислав Георгиев Кънчев (проф. Л. Йорданова)
Фак. №: 111211140, група 41

СОФИЯ
2013

ЗАДАНИЕ 1.8

Да се оразмери бобината в резонансния кръг на генератор, работещ при честота 250 kHz, по зададени:

● капацитет на кръговия кондензатор 180 pF (да се избере керамичен кондензатор с C = 180 pF и ТКС = -80*10-6 ○C-1);

● големина на протичащия през намотката ток I = 30 mA;
и да се изчислят изменението на резонансната честота, когато паралелно на кръговия капацитет се включи донастройващ кондензатор с Cmax = 30 pF.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ

Бобината е пасивен индуктивен елемент, използван в електротехниката за съхраняване на енергия под формата на магнитно поле, създавано от протичащ през бобината електрически ток. Способността на бобината да съхранява енергия се измерва чрез нейната индуктивност.

Бобината представлява намотка от проводник. При протичането на ток по проводника във вътрешността на намотката възниква магнитно поле. Заради тяхното свойство да преобразуват променливия ток, бобините са сред основните елементи, използвани в електрически схеми, при които токът и напрежението се променят във времето.

Индуктивността е резултат от образуваното около проводника магнитно поле, което се противопоставя на измененията в протичащия през него ток. Токът през проводника създава магнитен поток, пропорционален на тока, а промените в тока предизвикват съответна промяна в магнитния поток, която от своя страна, създава електродвижеща сила, противопоставяща се на промените в тока. Индуктивността е величина, съответстваща на размера на възникващата електродвижеща сила за единица промяна в тока. Тя се измерва в [H] (хенри).

Върху размера на индуктивността оказват влияние броят и размерите на навивките, както и материалът на сърцевината, около която са навити. Така магнитният поток може да бъде увеличен многократно, ако проводникът се навие около материал с висока магнитна проницаемост.
Бобините обикновено се конструират като намотки проводник, най-често медна тел, навити около сърцевина от въздух или от твърд феромагнитен или феримагнитен материал. Сърцевината от материал с магнитна проницаемост, по-висока от тази на въздуха, усилва магнитното поле и го задържа близо до бобината, като по този начин чувствително увеличава нейната индуктивност. Нискочестотните бобини се конструират като трансформатори, със сърцевина от електротехническа стомана, ламинирана, за да се предотврати възникването на токове на Фуко.

За определяне на параметъра L при едноредови (еднослойни) бобини, какъвто тип имаме зададен в условието, се използва следната формула:

Където:

(- диаметър на основата, а диаметър на проводника);

и - съответно диаметър, дължина и сечение на намотката;

- брой на навивките;

- коефициент, отчитащ намаляването на индуктивността в

крайщата на бобината;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова задача по ККА (нискочестотни бобини) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.