Кварцови генератори


Категория на документа: Други


 2.10.3. Кварцови генератори

Кварцът работи като последователен трептящ кръг в триточковата осцилаторна схема, фиг. 2.44. Кондензаторите С1 и С2 се избират колкото се може по - големи. За честота f ~ (0.1  1)MHz, кондензаторите С1 = (50  200)pF, а С2 ~ 1000  10000pF (1  1nF).

Фиг. 2.44.

За общата схема с трептящ кръг (фиг. 2.38) работната честота е равна на :

. Работната настройка е:
Oтношението представлява коефицент на връзка на трептящия кръг или кварцовия резонатор със схемата на осцилатора. За по-висока честотна стабилност той трябва да е малък. Честотната нестабилност се намалява с увеличаване на Smed и Q, а така съшо и с намаляване на.
Транзисторните генератори теоретически препоръчително се използват при f < 3fs. Практическoто ограничение е f ≤ 0.5fs, където fs е честотата, при която модулът на S спада с 2.

За предотвратяване на зависимостта от Ecc, то се избира такова че влиянието върху С12 (статичен капацитет на колекторния преход) да е min. Капацитетът С0 се увеличава 5 пъти чрез външен капацитет (с други думи кварцът се шунтира с капацитет≈5С0). Влиянието на входния капацитет се намалява чрез шунтирането му с голям външен капацитет С2 и стабилизация на постояната съставка на колекторния ток.
Честотата на осцилаторите е близка до fq. На тази честота съпротивлението на кварца е активно и минимално Zq = Rqmin. Кварцовият резонатор се поставя в термостат за намаляване на температурното влияние.

При кварцовата стабилизация също се избира честота на кварцовия резонатор да бъде f ≤ 0.5fs, където fs e честотата, при която модулът на S спада с .

В схемата, използваща кварцова стабилизация с еквивалентен сериен трептяш кръг, кварцът препоръчително се включва между колектора и базата. Тази конфигурация е известна с най-голяма стабилност (фиг. 2.47):

LC - автогенератори.Схеми на Майснер, Колпиц и Хартли.Условие на самовъзбуждане.Генерирана честота.
Генераторите са устройства, които служат за източник на променливотокова напрежение, безда се използва възбуждащ сигнал.Енергията на генераторния сигнал се получава за сметка на преобразуването на постаяннотоковата енергия от захранващия източник в променливотокова.За генератори на честоти над 100 kHz се използват схеми, в които трептенията възникват врезонансен LC - кръг.(схеми на LC генератори ).При честоти над 100 kHz размерите на бобината стават големи, а качвственият фактор на кръга Q се влошава и затова се предпочитат схемите на RC генераторите.При схемата наречена осцилатор на Майснер трептенията се формулират от паралелния LC кръг.Чрез взаимната индуктивност М между L и
бобината L1 генерураното променливо напрежение ug се прехвърля с подходяща амплитуда и фаза между базата и емитера на транзистора, усолва се от него и така трептенията в кръга се самоподдържат незатихващи, имат синусоидална форма и честотат им се опрделя от f 0= 1 / 2π√ LC.

Втората схема се нарича осцилатор на Колпиц. Като чрез кондензатора C1 се осъществява ПОВ.Ако индуктивността в схемата на Колпиц се замести с кварцова пластинка, в която се наблюдава пиезоелектричен ефект , схематс е превръща в кварцов осцилатор(3такартинка).Честотта на трептенията е равна на собствената честотта на механични трептения на кварцивата пластинка, която се задва технологично при изготвянето и.Така че поведението на кварцовия осцилатор е еквивалентно на същото при генератора с LC кръг.Кварца се поставя
в термостат.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Кварцови генератори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.