Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: Други


Експлоатационни грешки, манипулации по апаратурата, не правилна употреба на погрешна манипулация, предотвратяват се с обучения, контрол, създават се подходяща среда за работа:

При недпренамерените въздействия не се засяга кофиденциалността на информацията. Неволни грешки има винаги където има човек. Те ще доведат до нарушаване на цялостта, достоверността, своевременността.

Последствията срещу стихииното бедствие неможе да се борим. Трябва да се вземат мерки за намаляване на последствията от тези действия.(противопожарни мерки). Радиоканалите, оптични канали са подложени на външни влияния. Най-уязвими са радио каналите за смущения в комуникационите каналите - подбрение на каналите се прави чрез шумоподтискане на каналите (CRC код) - (въвежда се допълнителна информация, с която се намират и коригират грешките в канала).

Смущения във всички канали има, следователно ще има грешки във информацията.
ТЕМА 2: КОНТУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА. ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Контури на защита на информацията

Могат да бъдат обособени четири контура за информацията. Всеки от тези контури има свое самостоятелно значение и важност. Пренебрегването ма който и да е контур е неправилно. Единствено с използването на методите и средствата от четирите контура може да очакваме, че ще постигнем ефективна защита на информацията.

Технология на защита:

1) Нормативно-правна база за защите на информацията - той обхваща закони, правилници, укази и други нормативни документи. Общото между тези документи е че те регламентират защитата на информацията - ниво на конфидециалност, собственост на информация, начините за опазване, отговорностите при злоумишлено въздействие, органите, които се занимават със защитата на информация и др. Този контур има превантивна роля, възпираща роля. Той регаментира, превантивно защитава информацията. Тази бариера спира злоумишленика.

2) Организационни средства и мероприятия - има характер на нормативния контур. Съдържа указания, решения, правилници, заповеди и редица други нормативни документи на по-ниско ниво. Тези нормативни документи поставят базата по защитата на информацията, как да се пази информация, съхранение, комуникации, обмен и при обрабтка. Тези средства са комплексни (организационни мерки).

3) Некриптографски методи - представлява техническа база да осигурят тези методи и средства (бариери, видеокамери, пожарогасители, портиери и др.)

"Да си създаваме неприятностти и след това да сме герои, че сме ги преодолели" (мисъл на доцент Атанасов)

4) Криптографска защита - съобщение, в което има объркана информация, тя може да бъде обработена с помощта на криптографския алгоритъм (ключ)
Криптоанализ - шифър за разкодиране на объркана информация
Криптографския алгоритъм - мощна апаратура

Има 10 80 различни ключове

Криптографските методи и средства са свързани със защитата на информацията. Те имат задачата да направят информацията в неразбираем вид. С криптогравските алгоритми се запазва информацията в каналите'

Криптографските методи се използват за съхраняване на информацията. Те при самата обработка не могат да се използват.

Само при комплексно използване на методи и средства от четирите контура може да се осигури ефективна защита на информацията.
ТЕМА 3: НОРМАТИВНО ПРАВНА БАЗА ЗА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Защита на класифицираната информация. Фирмена тайна. Политика за сигурност.

Под нормативна правна база закони постановления укази и други нормативни документи. Насоката е защита на информацията. Тези документи са на национално ниво.

Първи закон: Закон за защита на класифицирана информация - особен вид много важна информация, това е иформацията която представлява държавна или служебна тайна.

Държавна тайна - обстоятелства, факти, данни и други неща свързвни с отбраната на страната, разузнаване, конституционния ред и т.н. Разгласяването на тези данни може сериозно да увреди интересите на държавата по отношение на сигурността.

Класифицираната информация се класифицира:

* Държавна тайна - три грифа на информация - строго секретно (за най-важната информация,например: шифри и др.), секретно и поверително

* Служебна информация - само един гриф - секретност за служебно ползване

Кой има право да роботи с класифицирана информация?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.