Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи


Категория на документа: ДругиЗащита на личните данни (ЗЗЛД)- регламентира се в специален закон за защита на личните данни.

Личните данни са информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна икономическа, културна и обществена идентичност (всичко което е за личността)

Кои съхранва личните данни?

Самото лице, също така и администратори на лините данни (това са физически или юридически лица, които са оторизирани да ги съхраняват и ползват - банки, лични лекари, съда, КАТ и т.н)

Администратори на лични данни - задължен да пази тайната на личните данни (физически и юридически лица,които са оторизирани да съхраняват личните данни (съда, банките, оператори и т.н)

Кога може личните данни да се предоставят на трето лице?

* при изпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт;

* при изрично свободно изразено и недвусмислено разрешение от физическото лице;

* ако е застрашен живота на физическото лице и не е в състояние да даде разрешение (животоспасяващи действия).

Фирмена тайна - това е информация, която не се отнася към категорията класифицирана информация, но съдържа важни сведения за производството, технологиите, управлението и финансите и други страни от частни фирми. Разгласяването на тази информация може сериозно да навреди на фирмените интереси.

Примери:

* сведения за финансовата дейност - печалба, финансови отчети, прогнози, договори, фонд работна заплата, банкови операции и редица други;

* информация за пазарната политика - цени, отстъпки, условия на договорите, номеклатури на продуктите; планове за пазарната политика; подходи за пласмент, сведения за техическото ниво на продукцията, организация на производтсвот; сведения за научни разработки - ноу хау (нови методи), технологични решения, прогрми за научноизследователска работа,

* организационна структура - численост на персонала, начин за материално техническо осигуряване и т.н., сведения за проведени преговори за поддоставчици, сведения за международни договори; транспортни и енергийни потребности

Фирмената тайна се пази с различни методи (всеки служител трябва да пази фирмената тайна):

* декларация за конфедициалност;

* клауза към договора за носене на административна и наказателна отоворност.

Политика за сигурност - обобщен документ, който се изготвя за сигирността на информацията, обстойно се изучава всичко свързано с боравенето и съхранението на информация.

Всяка фирма има политика за сигурност, която през определен период от време се актуализира. Това е най-съществения документ който се прави за осигуряване за защита на информацията (канали по които може да се атакува информацията и т.н)

На базата на този основополагащ документ се разработват куп други документи:

* правилник за защита на документа;

* вътрешни нормативни документи, които се правят за фирмата на база на политиката за сигурност;

* правилник за действия в случай наводнения и земетресения;
ТЕМА 4: АНТИВИРУСНА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ.
Вируси и методи за антивирусна защита.
Архитектура на антивирусната система
Архитектура на вирусните програми
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекци по сигурност и защита на телекомуникационните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.