Лекции по банкови сделки


Категория на документа: Други


Обща характеристика на банковите сделки
Банкови сделки според Търговския закон - набиране на влогове, предоставяне на заеми, акредитиви, гаранции и документарно инкасо.
*банкови влогове - банката се задължава да съхранява предадените й пари, ценни книжа или други движими вещи срещу възнаграждение; банката дължи депозираната сума в същата валута и размер, както и договорената лихва. Наказателна лихва - лихвеният процент, който банките начисляват в случай на предсрочно изтегляне на срочен депозит /лихвата ще е като по безсрочен - най-ниската/;
* договор за кредит - задължение на банката е да предостави договорената парична сума; задължение на заемателят е да ползва заемните средства в съответствие с тяхното целево предназначение, да ги погасява в рамките на определения в договора срок, да плати лихвата, да предоставя на банката информация, свързана с ползвания кредит. санкции според Търговския закон, ако заемателят не спази условията по кредита:
банката да поиска предсрочно погасяване и да стартира процедури за незабавно събиране на вземането в случай, че заемът не се ползва съобразно целта; заемателят предоставя неверни сведения; пазараната стойност на обезпечението е спаднала и то не е допълнено в срок; заемателят има непогасени в срок задължения към банката поради влошаване на финансовото му състояние;
Банкови сделки според Закона за кредитните институции /основен банков закон у нас/:
* сделки, които могат да бъдат осъществявани само и единствено от банки - публично привличане на влогове или други възстановими средства; приемане на ценности на депозит; дейност като депозитарна или попечителска институция;
*сделки, които могат да се осъществяват както от банки, така и от други финансови институции - парични преводи и платежни услуги; издаване и администриране на други средства за плащане /платежни карти, пътнически чекове и кредитни писма/; финансов лизинг, гаранционни сделки; търгуване за своя сметка или за сметка на клиенти с: инструменти на паричния пазар, чужда валута и благородни метали, фючърси, опции и други дериватни инструменти; сделки с ценни книжа; парично брокерство; консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия, преобразуване и сделки по придобиване на предприятия; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги /факторинг/; придобиване и управление на дялови участия; отдаване под наем на сейфове; събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; други сделки, определени с наредба от БНБ;
Банките участват и в сделки по придобиване на материални активи - офиси, сгради, компютри и т.н. покупката на сграда например не е банкова сделка, но не е и инвестиция в недвижима собственост с цел реализиране на печалба. Същото се отнася и за сделките, свързани с придобиването и реализацията на обезпечения.
Платежни услуги на банките - обикновено се предоставят чрез откриване на клиентски сметки, отличаващи се с т.нар. уникален идентификатор. Видове банкови сметки:
*разплащателни - служат за обслужване на текущите плащания на титуляра; средствата по тях са достъпни и могат да се ползват без предизвестие;
* депозитни - за съхранение на средства, платими на определен падеж или при други условия за плащане
* спестовни - за съхранение на пари на ФЛ с/у издаване на спестовна книжка
* сметки на бюджетни предприятия - за средствата на бюджетните предприятия и съхранение на пари, предоставени от бюджета, извънбюджетни сметки и фондове;
*набирателни - за съхранение на пари, предоставени за учредяване на ЮЛ; не са предназначени за разплащания; само служат за съхранение на постъпленията от дяловите вноски на акционерите или съдружниците в едно търговско дружество, необходими за неговото учредяване.
* акредитивни - за извършване на плащания с акредитив;
*ликвидационни - за съхранение на средствата на лица, обявени от съда в ликвидация; със средствата по тези сметки могат да се разпореждат само назначени от съда ликвидатори;
*особени - за съхранение на пари на лица с открито производство по несъстоятелност; откриват се от назначен от съда синдик, който единствен има право да се разпорежда със средствата
* други - за съхранение на пари, които се обслужват при определени с договор условия;
Форми за извършване на безналични плащания: * кредитен превод - инициатор е платецът чрез платежно нареждане за кредитен превод; банката, упълномощена от платеца да извърши трансфер на средства от неговата РС към тази на бенефициента, изпълнява платежното нареждане, при условие че платецът разполага с необходимата наличност по сметката или е договорил получаване на заемен ресурс /овърдрафт/
* директен дебит - по инициатива на получателя; документът е платежно нареждане за директен дебит; банката на получателя приема нареждането от своя клиент и го отправя към банката на платеца, без да проверява основанието за извършване на плащането. Такъв ангажимент има банката на платеца. Трябва да са изпълнени следните условия - да е налице писмено съгласие за директен дебит от платеца; наличността по сметката му да е достатъчна /или сумата на разрешения кредит/; получателят да е изпълнил предварително поставените от платеца условия. Платецът може да предостави т.нар. ‚ограничено съгласие' - да лимитира общата сума на плащанията, да фиксира таван на превежданите суми за определен период или да постави лимит за еднократно плащане.
Класификация на банковите сделки:
*според спецификата на продуктовия си профил:
-депозитни и влогови сделки - спестовни влогове, срочни и безсрочни депозити, РС и други сметки;
- кредитни сделки - краткосрочни или дългосрочни заеми за оборотни или инвестиционни нужди, потребит.
-сделки с ЦК - покупко-продажба на ЦК, поемане на емисии, управление на портфейли и др.
-гаранционни сделки - издаване на банкови гаранции и акцепти;
-сделки, свързани с разплащания - нареждане на преводи, акредитиви, чекове
- посреднически и консултантски услуги - доверителни сделки, управление на капитала, съхранение на активи, факторинг, лизинг и др.
* според клиентския профил: сделки с домакинства и граждани; с търговски фирми и компании; с банки и др фин. институции; с държавни и местни органи на власт; организации с нестопанска цел и др
* в зависимост от пазарите, на които се осъществяват:
1) на териоториален принцип - на местен/локален; национален, регионален, международен
2) според спецификата на сегментите - на паричния, капиталовия, валутния, стоковия пазар;
* според рисковия им профил - безрискови, нискорискови, с умерен риск, с висок рисков потенциал;
* според формата на плащане - касови/кеш сделки; безкасови/безналични сделки;
*според вида валута - в местна/национална; в единна валута на даден икономически и монетарен съюз; в чуждестранна валута - конвертируема или неконвертируема;
*Дивизионен профил на банковите сделки и услуги - открояват се следните сфери, в които се позиционират банковите сделки и услуги - дребно, частно, бизнес, корпоративно/институционално банкиране;
*според направлението на използване на финансовия ресурс:
-сделки за осигуряване на ресурси - пасивни операции или транзакции - привлечен капитал; включват се всички депозитни и влогови сделки и СК, който е съставен от акционерен капитал и капиталови резерви;
-сделки за инвестиране на ресурси - влагане на осигурения чрез набиране на привлечени и собствени средства ресурс - поддържане на касова наличност, влагане на средства по РС, кореспондентски сметки и депозити в други банки и в БНБ, инвестиции в ЦК за търгуване, продажба, активи, държани до падеж; предоставени кредити и други вземания, ДМА и ДНМА
* според отражението им в счетоводния баланс:
-балансовоактивни/балансововъздействащи сделки - подразделят се на такива, които оказват въздействие в/у ликвидността и балансовата структура /повечето банкови сделки/; само върху структурата /транзакции, които се извършват в рамките на една и съща ликвидна група активи или пасиви - касова наличност и приравнените към нея средства/чекове, наличности по сметки в БНБ/, средствата, депозирани в други ТБ и държавни ЦК/ или неутрални по отношение на ликвидността и структурата /сделки, които трансформират част от активите или пасивите на банките, заменяйки ги с други такива, които обаче притежават същите характеристики по отношение на структура и ликвидност - замяна на ЦК - променя се само лихвата от фиксирана към плаваща или обратно/;
-балансовонеутрални сделки - 4 групи:
1) гаранции, акцепти, акредитиви и поръчителства
2) поемане от банката на бъдещи ангажименти - за предоставяне на кредитни линии, форуърд депозити, отменяеми и неотменяеми краткосрочни секюритизирани заеми
3) срочни сделки с валути, ЦК, благородни метали и стоки - суапи, фючърси, опции.
4) инвестиционно консултиране, управление на капитала, емисия и пласмент на ЦК и др.

Дребно банкиране - Retail banking
Специфика на клиентския сегмент - широкоориентирани сделки с частни клиенти, самостоятелни търговци и малки фирми; предлагат им се стандартизирани, еднообразни продукти и услуги; масови сделки с частна и дребна бизнес-/фирмена клиентела. Retail-банките се концентрират върху сделките с ФЛ, дребни клиенти и отделни заможни лица в сферата на Private banking /частно банкиране/. Клиентите са лица, които не разполагат с голям капитал или доходи и поради това предпочитат стандартизирани продукти, ликвидният им капитал е под долната граница за Private banking.
Концепцията за управлението на богатството се базира върху доставката на услугите, а не върху профила на самите обслужващи институции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банкови сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.