Лекции по банкови сделки


Категория на документа: Други


*независими фирми за капиталово управление - активно се ангажират със сделки в PWM-сферата. Често обаче не разполагат с ефективна информация или нямат достъп до финансовите пазари, поради което използват услугите на банки - за депозиране на ценности и за заеми в ЦК, а и партньорство в опр поръчки
*ВИП клиенти - предимно популярни личности и богати фамилии с огромен финансов потенциал.
Частни банкови бутици: услуги се оферират, само ако обещават добавена стойност на изхода. Това се постига чрез специализация в управлението на частни финансови активи /капитали и свързаните с тях сделки. За разлика от една типична ТБ, те не извършват публично привличане на средства, които да предоставят под формата на кредити. Те ограничават и дори елиминират търговията за собствена сметка. Тяхната философия гласи "ние не целим да направим доволни никакви акционери". Сделките-ядро са частно банкиране, институционално управление на капитала, формиране и управление на фондове, глобално попечителство, изпълнение на клиентски борскови поръчки и други. Гарантират качеството на обслужването от създаването до предлагането на иновативни финансови услуги. Дълго време банковите бутици изповядват философията "растеж не не всяка цена", днес- сделките да се ограничават само на местния пазар /Швейцария/; Освен ключовата клиентела /богати частни лица и фамилии/, сред преференциалните клиенти са и институционалните клиенти и партньори в сферата на пласмента на финансови продукти и услуги.
Банкови концерни: фактори за успеха /набиране на нови и свежи пари/:
*критичната маса - с нейното оптимизиране се гарантира устойчиво развитие на концерна - пример е придобиването на банки, филиали и други;
*събиране на активите
*консултингов процес
*определяне на рисковата способност - нагласата на клиентите спрямо рисковете
Продуктова палитра Wealth Management: основни продуктови модули:
*инвестиционно обслужване - в състава му се включват:
-инвестиционен консултинг
-алтернативни инвестиции като възможност за постигане на по-добро портфейлно изпълнение
-решения по усмотрение за инвестиране в различни инструменти- според способностите на клиента
*тръстово/доверително обслужване - услуга-ядро е планирането на капитала/богатството. Включва:
-фидуциарно/доверително обслужване - ориентирано към създаване и управление на тръстове, основаване на фамилни фондации, организиране и администриране на офшорни компании, предлагане на пакети от застрахователни продукти и други.
-глобални решения за управление на активите - инвестиции в недвижимости, релокация на семейните богатства в други страни, планиране на семейния бизнес, консултинг на сделки по сливания и покупки и др.
*специално консултантско обслужване - фокусира се върху фамилни капитали, корпоративните финанси, благотворителни кампании и фондации, консултиране на клиенти при търговия със скъпоценности, имиграционни въпроси, обслужване на ВИП клиенти
*финансово и банково обслужване - богатите клиенти получават и целия спектър от традиционни банкови и финансови продукти - спестовни и депозитни продукти, разплащания с акредитиви, валутна търговия и сделки с ценни метали, бизнес обслужване и много други.
*он-лайн услуги:
-Private Bank- и Portfolio-Online - чрез тях се осигурява непрекъснат достъп до информация за сметки, състояние на клиентски портфейли, инф. Относно пазарни изследвания и коментари.
-услуги по поддържане на постоянна сигурност на он-лайн комуникацията на/с клиента

Измерения на финансовото планиране - подготовка на целенасочени решения относно личните финансови дела; анализират се, оптимизират, планират и се управляват капиталът, ликвидността и рисковете на/за клиентите; частните клиенти получават оферти на решения за оптимизиране размера и алокацията на капиталите и други имуществени ценности, с което банките съдействат за минимизиране разходите за управление на капитала и оптимизиране на неговата структура. Ограничения, съпътсващи финансовия статус на всеки клиент - ликвидност, сигурност, печалба, рентабилност, темп на нарастване на капитала, продължителност на инвестицията, данъчноправно състояние и други. С течение на времето спестовното и потребителското поведение на хората се променя и това оказва влияние върху търсенето на услуги, които са в обсега на финансовото планиране. При изследване на клиентските генерационни потребности се използват подходите:
*стилизиран модел на жизнения цикъл - ограничен капитал в началото на жизнения цикъл; брак/развод; млади/стари;
*стратегия на четирите кошници - интегрира решения в ключови инвестиционни сфери на жизнения цикъл - осигуряване на индивидуалните рискове /застраховане и социално осигуряване/, инвестиции в спестовни продукти, финансиране "лукса за живота"в комбинация с осигуровки за старост /пенсии/, и широк асортимент от инвестиции във финансови продукти.
"Диалогът" с клиента е входът към индивидуалното финансово планиране. Определят се клиентските финансови потребности и инвестиционни цели. Чрез анализа на капитала и приходната база се определя индивидуалният рисков профил. Така се извежда индивидуалната стратегия за управление на капитала.
Процесен цикъл на финансовото планиране: диалог - анализ-планиране-приложение-тестване
Финансовият план дава информация за финансовата картина на клиентската ситуация и потенциала за нейната оптимизация. В състава на персоналното финансово планиране попадат:
*комплексният репортинг - предоставя текуща информация относно актуалното състояние на третираните обекти и служи за изходен пункт към редица други сделки и услуги в и извън състава на частното банкиране.
*консултации и мерки за структуриране/реструктуриране на капитала/имуществото - систематизирани анализи на портфейлното изпълнение, варианти за повишаване/понижаване дела на ЦК и на други финансови инструменти в дела на инвестиционния портфейл
*планиране на финансовото състояние през "третата възраст" - анализ на перспективите за лично и семейно осигуряване, животозастраховане и други.
*планиране на процесите по наследяване на капитал/имущество и на позиции/компетенции за управление на фамилни фирми и други институции - регламентиране статута на собствеността и на правата за нейното разпореждане, възможностите за оптимизиране на данъчните плащания и други.
Предимства на финансовото планиране:
*независимост на консултинга - банката се интересува от клиентската полза
*висока прозрачност - позволява точно измерване на клиентската полза, ясно разпределение на правата и задълженията м/у участващите страни
*сигурност на капиталовото управление по време на целия жизнен цикъл
*удобство на обслужването - индивидуалноадаптирано предлагане, дългосрочни контакти, обвързване и задържане на клиента;
Недостатъци на финансовото планиране - ограничена неутралност, продължително време за набавяне на необходимата информация, недостатъчна яснота при интерпретация на клиентските данни, опасност от хиперболизиране образа на идеалния клиент и други.
Тръстове, фондации и дарения: *доверителни сделки и доверително управление;
тръст - правна категория; процес по прехвърляне на определени капитали към едно или повече лица на доверителна основа, които ще ги управляват или ще ги използват по строго определено от доверителя предназначение в полза на трети/облагодетелствани лица /наследство за наследници/; тръстовото управление в банките гарантира непрекъснатост на капиталовото управление.
СБОРНИК СТРАНИЦА 119

Най-често срещаните интерпретации на частното банкиране:
*инвестиционно консултиране и управление на богатството за частни и институционални клиенти
*обслужване на богати клиенти, включително допълнително предлагане на услуги в областта на консултинга, съчетани с висока степен на наситеност на обслужването
*сделки с инвестиционно-ориентирани заможни или формиращи се като заможни клиенти
*сферата "Private Wealth Management" обслужва заможни и дори екстремно богати клиенти. Те са твърде претенциозни и очакват комплексни решения и оферти.
*Ключови термини за частното банкиране са дългосрочни инвестиции и консултинг. Размерът на притежаваното богатство се е наложил като универсален критерий за ранжиране на клиентелата.
Характеристика на съвремения профил на частното банкиране:
*ясно дефинирани ключови сегменти и прецизна организация на ключовите процеси
*дългосрочно управление на паричните и имуществени ценности на претенциозни богати клиентиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банкови сделки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.