Лекции по банково дело


Категория на документа: Други


Активи и активни операции

Активни операции на банката - операции по влагане на привлечение ресурс и управление на активите. Това с аоперации, свързани с рапзлащанията, инвестициите, които прави една банка, и доверителни (консултантски) оепрации, при които банките консултират и опмагат при инвестирането на априте на физичиески и юридически лица. Целта на активните операции е извличане на доходи за акционерите, посрещане на задълженията към нейните клиенти и към кредиторите.

Видове активи
* Финансови активи държани за търгуване;
* Финансови активи, определени по справедлива стойност в печалбата или загубата;
* Финансови активи на раположение за продажба;
* Кредити и вземания;
* Инвестиции държани до падеж;
* Деривати;
* Материални активи;
* Нематериални активи;
* Инвестиции в асоциирани, дъщерни и съвместни предприятия;
* Данъчни активи;
* Други активи.

Структура на активите
* Касовата наличност и приравнените към нея средства - 5-10 % от активите на банката.
* Портфейл от ценни книжа - 10-20 % от активите:
* Ценни книжа в оборотен портфейл;
* Ценни книжа в инвестиционен портфейл.
* Кредитен портфейл - тук се включват и финансов лизинг, факторинг, форфетиране; обхваща 50-60 % от активите на банката.
* Собствени дълготрайни активи на банката - материални и нематериални; 5-10% от активите.

Парични наличности и вземания от банките
* Паричните наличности и вземания от банки включват:
* Наличностите в каси и трезори в банката;
* Средства по сметки при банки-кореспонденти (NOSTRO сметки), с цел обезпечаване на нормалното протичане на банковата дейност; банките могат да поддържат и лихвоносни депозити при други банки, за да получават лихва, като в същото време могат лесно и бързо да ги превърнат в пари;
* Платежни инструменти, чакащи инкасо - парични средства в процес на събиране са чекове, полици и др.; включват се и чекове и полици, предявени пред други банки, които вече са изпратени за инкасиране, но сметката на банката все още не е заверена; w
* Средства по сметки при централната банка (в т.ч. минималните задължителни резерви) - разплащателната сметка на търговските банки в ЦБ се използва за пряко участие на паричните пазари и пазарите на ценни книжа, както и за нуждите на сетълмента.
* Към паричните наличности не се посочват благородни метали и скъпоценни камъни.

Портфейл от ценни книжа
* Ценни книжа в оборотен портфейл - държат се с цел осигуряване на вторичен ликвиден резерв (ДЦК, муниципални емисии, негоцируеми депозитни сертификати, емитирани от други банки) и извличане на краткосрочна печалба на база на спреда, формиран от разликата между продажната и покупната цена;
* Ценни книжа в инвестиционен портфейл - финансови активи обикновено с фиксирани доходност и падеж, които банката държи до падежа с цел извличане на доход; значим източник на лихвени приходи за банката, успоредно с кредитния портфейл;

Състава на портфейла и избор на оптимален портфейлен състав
Кредитният портфейл може да се анализира по различни критерии - размер на кредитите, видове кредити, видове кредитополучатели, отрасли, региони, видове обезпечение.
Качеството на кредитния портфейл се оценява в два аспеката:
* От гледна точка на вътрешната структура и състоянието на банковите кредити ("поглед отвътре") - анализират се състав, прираст, източници на нарастване на банковите кредити, доходност на кредитните операции и рискова структура на кредитния портфейл;
* От гледна точка на функционалната зависимост между кредитния портфейл на банката и другите позиции ("поглед отвън") - изхожда се от обстоятелството, че между кредитирането и останалите банкови дейности съществува неразривна връзка;
При анализиране на функционалната зависимост между кредитния портфейл на банката и другите позиции се разглеждат следните показатели:
 дял на кредитите в актива и динамиката на неговото изменение;
 норма на кредитиране (кредитно/депозитен коефициент);
 съотношение между собствения капитал и сумата на отпуснатите кредити;
 обвързаност между характера на предоставените кредити и източниците за финансиране на кредитния портфейл (от гледна точка на измененията на лихвените проценти, съответствието между средната продължителност на кредитния портфейл и продължителността на ресурсите, с които той е финансиран).
Диверсификация на кредитния портфейл - евтин начин за предпазване от кредитен риск; постига се посредством рационалното разпределение на кредитите по видове, срокове, падежна структура, величина, отрасли и в териториален разрез.
Системен риск - системният риск оказва влияние на голям брой активи. Едно значимо политическо събитие, например, би могло да повлияе на повечето от активите портфейла. На практика е невъзможно да се предпазите от този вид риск.

Несистемен риск - Несистемният риск е наричан още "специфичен риск". Този вид риск оказва влияние на малко активи. Например - новина за неочаквана стачка на служителите, която ще засегне само точно определена акция. Единственият начин да се предпазите от несистемния риск е чрез диверсификация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.