Лекции по банково дело


Категория на документа: Други


ЛЕКЦИЯ 1

ТЕМА 1: Банката като предприятие и какво представлява банката

Банката традиционно е институция, която привлича депозити и се грижат затова, депозитите да са инвестирани правилно. Проблем за банките е това как да използват депозитите по начин, хем тези депозити да могат да бъдат инвестирани, хем във всеки един момент да могат да осигурят платежност на тези депозити. Банките отпускат кредити и развиват други дейности. Банките не се занимават само с влогонабиране -други дейности, широк спектър от услуги. Банковия сектор е силно регулиран сектор и това е така, защото те работят с наши средства и трябва да има сигурност в системата и да се знае, че това, което е в банките е сигурно. Най-общо казано банките работят в сектора на финансовите услуги - банковия сектор е по-тясно дефинирана част на финансовите услуги. Сектора на финансовите услуги е много динамичен, така че информацията се мени непрекъснато, дефиницията на услугите, законите се променят непрекъснато. Промените в индустрията се движат от няколко основни неща:
1. Технологии и иновации - анализ на риска, на разплащанията, информационни системи;
2. Законодателните промени, регулаторни промени - оказва голямо влияние;
3. Лихвения риск и как се управлява той - важно за банките;
4. Съревнования за клиенти - конкуренция - услугите са еднакви, а в същото време трябва да направят така, че бизнеса да изглежда различен;
5. Капиталовата адекватност - капиталова достатъчност - дали банките имат достатъчно заделен капитал, в случай че претърпят загуби, например при много необслужени кредити. В БГ нивата са капитал от първи ред - 8%, обща адекватност - 12%;
6. Други различни финансови институции в сектора на финансовите услуги -банките са специални по доста начини;
Банките се наричат парично-финансови ресурси и имат разлика от непаричните финансови институции.
Основни услуги на банките:
1. Да събират депозити - портфейл от депозити и кредити;
2. Извършват транзакции и платежни услуги;
3. Предлагат информация и информационни услуги и обработка на данни;

Думата "банка" идва от италианската дума "банка" - пейка или малка масичка - идва от това, че в миналото сделките са се извършвали на пазара - заложено в смисъла е транзакционната функция на банката - заплащане на услуги и размяна на средства. Думата имаи френско значение - сандък, ковчеже - идеята, че банката освен транзакционна функция има и функция за съхранение на ценности.
В днешно време има много различни теории за това какво е банка и какво спомага за нейното съществуване. Банката е "процесор" на информация. В процеса на съхранение на ценности и предлагане на услуги, банката обработва много информация и ако не е ефективна, тя не може да съществува. Банката е финансов посредник - важна институция от гледна точка на участниците на пазаррите и в икономиката. Банката насочва средства, събрани от вложители, към кредитополучатели. Разпределя средствата от единици с излишък и ги разпределя към единици с дефицит. Посредникът акумулира излишъка и го насочва към ФЛ, Юл или фирми с дефицит на средства и това води до повишаване на икономическата ефективност и подобряване на разпределението на ресурсите. Дилема между това да се финансираме директно от пазарен участник или да ползваме финансово посредничество от банките. Барирери пред директното финансиране:
1. Трудностите да се постигне съответствие между комплексните нужди на кредитополучатели и кредитори;
2. Разходите да се постигне съответствие... ;
Нужди на кредиторите:
1. Искат да сведат до минимум риска на който са изложени чрез отпускане на кредитополучатели, които редовно могат да плащат;
2. Минимизират разходите, свързани с отпускане на средства;
3. Да поддържат ликвидност, чрез притежание на ликвидни активи, които лесно да могат да бъдат превърнати в пари без допълните разходи и капиталови загуби;
Кредитополучателите искат:
1. Да имат средства, когато се нуждаят от тях;
2. Да ги задържат повече време;
3. Да ги върнат с минимални разходи;
Кредиторите търсят да кредитират активи за кратък период от време и искат най-висока възвращаемост - банките искат да сложат възможно най-висока цена на кредитите. Кредитополучателите търсят да заемат средства за най-дълъг период и най-ниска цена. Тук идва ролята на посредничеството - то се справя с тези проблеми. Намалява разходите, свързани с директното финансиране, намалява разходите свързани с информационната асиметрия (една от страните по сделката има по-добра информация), намалява транзакционните разходи. Съществена част за дейността на банките е, че правят трансфомация на пасиви и активи - функция на трансформация - като финансови посредници спомагат за справяне с различните нужди на кредитори и кредитополучатели. Депозитите обикновено са малки по-размер - по-малки от отпусканите кредити. За разлика от това депозитите са много повече на брой от отпуснатите кредити. Банките извършват трансформация на риска, падежа и размера на активите. Депозитите са малко по размер, нисък риск и висока ликвидност - заеми - големи по-размер, с висок риск и с ниска ликвидност. Извършвайки тези функции банката успява да се справи с тези проблеми.
Трансформация на размера на активите и пасивите - вложителите са готови да кредитират с малки суми, но са по-малки от изискваните суми от кредитополучателите. Трансформират малки по-размер спестявания в по-големи по размер кредити. Възползват се от икономия на мащаба - имат достъп до много голям брой вложители. Трансформация на маторитета - трансформират получените за кратък период време депозити в дългосрочни кредити. Трансформация на риска - идивидуалните кредитополучатели носят кредитен риск - може да спре да се облсужва кредита, обаче вложителите не искат да загубятпарите си и трябва да бъдат предпазени от това - банките като посредници могат да сведат до минимум този кредитен риск и могат да диверсифицират своето портфолио от кредити - добре балансирано портфолио. Банките могат да търсят кредитополучатели от различни сектори, хора с различни професии. Банките обединяват рисковете - по-специално наблюдение на кредитополучателите като информация, поддъжат капитал защитаващ средствата. Това са най-важните функции на банката.

Основни аспекти на управление на банките:
1. Управление на активите - да осигури портфолио с нискорискови активи и диверсификация;
2. Управление на пасивите - депозитите, влоговете - да могат да се върнат;
3. Управление на ликвидността - да предвидят ежедневните тегления, плащания на банката, плащания на клиенти, ежедневно;
4. Управление на капитала - трябва да поддържа адекватно ниво на капитал - за да се съобрази със законовите изисквания и за да се поддържа адекватно ниво на платежоспособност;
5. Управление на задбалансовите експозиции - управлението им е изключително важно, банките да контролират, ограничават и докладват правилно тези експозиции.
От традиционните функции на банките до днес, доста неща са се променили. Основни тенденции в развитието на банковия сектор - тенденции в последните 10-20г. :
1. отпадането на традиционните бариери между отделните видове финансови институции;
2. окрупяване на банките, капиталова консолидация, придобиване и сливания - възникване на финансови холдинги и конгломерати;
3. либерализацията и дерегулирането на пазара, так че всички финансови институции да имат право на участие в различни сектори на икономиката;
4. въвеждане на норми за разумно поведение, които ограничават банковия риск - различни принципи на поведение, различни институции от ЕС със свои препоръки;
5. иновациите в банковите продукти, във всяко едно отношение - финансовите инструменти, предоставяни услуги, дистанционно и интернет банкиране, иновативни продукти по отношение на управлението - деривативни инструменти;
6. формирането на международно трансгранично банково дело;
7. задбаланови форми на банкова дейност;
8. приемането, но и контролирането на чужди инвестиции в акционерния капитал на банките;
Традиционно и съвременно банкиране - разграничаване:
1. по отношение на продуктите и услугите - преди отпускане на кредити и приемане на депозити - в днешно време - застраховане, секюритизация, инвестиционно банкиране, управление на пенсионни фондове;
2. по отношение на източника на доход - традиционно - разликите между лихвените проценти на депозити и кредити - в днешно време - също от такси и комисионни;
3. по отношение на конкурентната среда - традиоционно - слаба конкуренция - в днешно време - стремят се да работят в една силно конкурентна среда, много банки, един и същи брой клиенти;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.