Лекции по банково дело


Категория на документа: Други


4. Външни агенции;
5. Вроятностна плътност на кредитните загуби;
6.
Измерването на индивидуалния кредитен риск
Мениджърите правят анализ на надеждността на кредитоискателя.те трябва да успеят да разкриятзависимостта между състоянието на кредитоискателя и вероятността на неполучения от него кредита - коректен, точен в плащанията си, надеждно финансово състояние, достатъчно собствен капитал, гаранции.опасността с тази преценка е че банката ще се фокусира върху данни за клиента от сегашен момент (исторически данни), а кредита ще се обслужва в бъдещ период.
В световната практикаоценката на кредитен риск се извършва на базата на комплексен анализ чрез използване на системи показатели. В САЩ е създаден метода на "5 c's" и това е основата за кредитната точкова система. Тази система обхваща пет основни фактора:
1. Личностна характеристика на кредитоискателя;
2. Възможност за погасяване на кредита;
3. Състояние на капитала на фирмата или на ФЛ;
4. Гаранции;
5. Общи икономически условия, в които функционира фирмата или ФЛ;
Има разновидности на този модел - той е по-известен като "Z-score" - кредитната точкова система, като този модел е базиран на исторически данни, които се моделират чрез множествена регресия.
Личностна характеристика - един от най-важните индикатори за стабилността, т.е. се допитват за референции от клиенти и доставчици, за да преценят степента на бизнеса.
Капацитет - възможността да се генерират достатъчно нетни парични потоци, за да се покрие кредита.
Капитал - размер на собствените средства или инвестиции, които кредитоискателя е направил.
Гаранция - какъв е залога, как ще бъде обезпечен кредита. Банката със сигурност не иска обезпечението, защото е вторичен редурс.
Стопанска конюнктура - множество външни фактори, които до голяма степен не оказватвлияние, но все пак оказват голяма роля.

Източници за покриване на кредитния риск
1. Обезпечението;
2. Провизиите по кредитите- банката заделя провизии от печалбата. Тези провизии могат да бъдат:
a. Общи;
b. Специфични;
Провизирането - преди дабъдат загубен средства, за да могат да бъдат посрещнати загуби при евентуални неблагоприятни условия. Целта отново са вложителите, тези, които са депозирали в банката. Банките правят провизиране поне на 3 месеца, въз основа на оценка на състоянието на длъжника. При провизирането банката разделя рисковите си експозиции:
1. Кредити - редовни;
2. Експозиции по наблюдение;
3. Нередовни;
4. Загуба на основа;
5. Съмнителни експозиции;
Редовна рискова експозиция - няма забавяне на плащането, но въпреки всичко имаме провизиране - от 0 до 3%. Банката преценява че плащаанията по кредита са навреме, че длъжника използва заема за предвидените цели на договора и ако е фирма банката е наясно, че длъжника предоставя редовно на банката изискваните финансови отчети - всичко е редовно.

Експозиции под наблюдение - натрупани просрочени плащания по главница и/или плащането на лихвите се забавя между 13 и 60 дни и банката знае, че кредита се използва за различни цели и длъжника има проблеми с обслужването му. Когато е ЮЛ е възможно отчетите да се забавят. Провизирането може да стигне от 15 до 25%.

Нередовни - натрупани просрочени плащания по главницата или лихвите от 61 до 90 дни. Видно е за банката че финансовото състояние на длъжника се влошава и особено ако не са предоставени финансови отчети. Провизиране - между 30 и 50%

Съмнителни - натрупани просрочени плащания - между 91 и 180 дни. Банката има сериозни съмнения дали този кредит ще бъде обслужен - банката пристъпва към по голямо провизиране - 50-75%.

Загуба - просрочени плащания - над 180 дни. Ясно е че длъжника има паричен недостиг, обявен е в несъстоятелност. Провизиране - 100%.

Когато се формират провизиите, те могат да са общи и специфични. Специфични са когато са свързани с конкретно определени експозиции, а общите - част от общите резерви на счетоводни баланс на банката - попадат в фонд резервен. Влизат в графа извънредна загуба.

Другия източник за покриване са кредитните обезпечения. За обезпечение се приема всяко поръчителство, гаранция, залог, ипотека, което осигурява възможност при неплащане да се събере по друг начин дължимото, като банката не може да приема каквото и да е - има предвидени от закона обезпечения. Обикновено обезпечаването или липсата на такова се разглежда като характеристика на кредита, а не като отделна категория и важното е да се разбере че обезпечението се взима не с основна цел евентуална реализация на обезпечението, а идеята е кредита да бъде обслужван и само когато се наложе да бъде реализирано обезпечението. Трябва да се им предивд че поддръжката или ликвидацията на дадено обезпечение е скъп процес и обикновено банката не извлича печалба. В много случаи не е изгодно за банката да поеме владение на активи - няма опит за ликвидирането им - в тези случай банката назначава съдник , който да извърши продажбата. Обезпечение:
1. Залог или право на задържане - задържане на чужда вещ до изплащане на дължимото от нейния собственик - за този вид се сключва договор за залог, който се оформя писмено и залогътр може да е диркетен и индиректен. Директен - банката съхранява заложеното имуществов склад или трезор, а при индиректния - залога се намира в складове на трети лица или при кредитоискателя, като длъжника си запазва собствеността;
2. Ипотека - обезпечение чрез недвижима собственост.
3. Цесия - прехвърляне от длъжника на правото на вземане на трето лице;
4. Поръчителство - много често срещано. Трето лице поема задължението да отговаря за дълга или за неизпълнението от страна на длъжника, като поръчителството може само по себе си да бъде обезпечение;
Както при всички кредити първичния риск при този вид банков продукт се съдържа във въероятността длъжника да не може да покрие задължението. Обезпечението се смята за процес, който намалява риска от загуби, но не го елиминира.

Методология за определяне на лихвените проценти от банките

Ипотечен кредит - най-често срещана форма на кредит с обезпечение в България. Методология за ипотечните кредити.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.