Лекции по банково дело


Категория на документа: Други


Годишен лихвен процент по кредита = Базов лихвен процент + твърда надбавка

Базов лихвен процент = пазарен лихвен индекс + рискова премия

Пазарния индекс е съответния пазарен индекс показващ нивото на лихвите. Банките се фокусират върху премията. Пазарния лихвен индекс, който се прилага при годишен лихвен процент при ипотека се определя от валутата на кредита и от срока. Премията се определя от риска на дейността - банката трябва да я изчисли. Определя се от управителния съвет и може да се променя при няколко условия - при промяна на нормативната база, на условията на финансовите пазари, други обективни обстоятелства. Установяването на такива обективни обстоятелства става чрез официални независими източници на информация. Пазарен лихвен индекс:
1. SOFIBOR - кредити в лева, 1,3,6 месечни кредити, най-често използвания за кредити в лева; процент при който се доставят краткосрочни депозити от една първокласна банка в друга - две банки си заемат една на друга средства; лихвен процент, който е максимално изчистен от рискови променливи; организира се от асоциацията на търговските банки, от БНБ и от българската дилърска асоциация; определя се като средна величина от котировките за деня на най-активните банки в страната; този индекс се публикува в страницата на РОИТЕРС
2. EURIBOR - кредити в чуждестранна валута - евро; най-широко използвания пазарен индекс и база за определяне на краткосрони лихвени проценти в евро; лихвения процент при който се предоставят междубанкови срочни депозити от една първокласна към друга банка в рамките на еврозоната; организира се от европейската банкова федерация и асоциацията на финансовите пазари; публикува се на сайта на РОИТЕРС;
3. LIBOR - кредити в други валути - долари, йени; Лондонския индекс - най-широко използвания в Европа пазарен индекс; лихвения процент при който се предоставят междубанкови срочни депозити в съответната валута от една първокласна банка на друга на лондонския междубанков пазар; този пазарен индекс се организира от асоциацията на британските банкери; публикува се на сайта на РОИТЕРС;
Тези индекси са недостатъчни. Всяка икономика има специфичен риск - ключа е в рисковата премия. Оценка на кредитния риск и какъв го вижда банката при управление на кредитното си портфолио. Банките са задължени да публикуват своя метод за изчисление на всички тези компоненти.
Твърда надбавка - не се променя, така както е записана в договора. Тя е за покриване на оперативни разходи.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.