Лекции по банково дело


Категория на документа: Други


4. по отношение на стратегическите цели - традиционно - главно в ръст на активите - в днешно време - възвращаемост на акционерния капитал, създаване на стойност за акционерите;
5. по отношение на клиентите - традицонно - предлагане на услуги - в днешно време- не само услуги, но и да създават стойност за клиентите.
В резултат на развитието на банковия сектор днес банките могат да бъдат категоризирани като универсални и специализирани:
1. универсалния модел е присъщ за европейския пазар; банка, която извършва всички видове дейност от банков характер в законовата рамка; стават все по-крупни;
2. специализирания модел е присъщ за САЩ и Япония; тясно специализирани в извършването на определени дейности или операции; стремят се да диверсифицират - разликата с универсалните банки намалява;
Банките в България са типично универсални - услуги на дребно и корпоративно банкиране. При банкирането на дребно се обслужват ФЛ, при корпоративното - ЮЛ, фирми, корпорации. За по-големите банки важните клиенти са в корпоративното банкиране - банки с голям ресурс, извършват услуги с голям обхват. Банкирането на дребно в Европа има тенденцията да бъде обособено извън банковия сектор - платежни институции, небанкови институции. Характерно за банките в днешно време е, че преди 30г. корпоративното банкиране е имало средно 30 продукта, докато в последните години са 200+ продукта, развити за клиенти - валутни и деривативни сделки, консултиране, корпоративно финансиране, инвестиции, търговия с ценни книжа, информация и отчетност. Различни видове универсални банки:
1. търговски банки;
2. спестовни банки;
3. кооперативни банки;
4. кредитни съюзи;
5. финансови къщи;
Търговските банки имат акционерен капитал и работят със стопанска цел. Спестовните баки предлагат услугите на универсалните банки, но собственици са всички вложители и кредитополучатели на банката - тези банки имат други цели освен печалбата - фокусират се върху банкирането на дребно, подпомагане на дребния бизнес, социални цели, свързани с региона, в който се намират. Кооперативни банки - сходни със спестовните, консолидация на много кооперативни банки - формиране на по-големи кредитни институции, които излизат на капиталовия пазар и са публични дружества. Кредитните съюзи - собствеността е на членове на банката, които имат сметки в тях. Членовете имат право на вот и на част от печалбата, също имат социален характер. Официално юридически кредитините съюзи се водят като дружества с нестопанска цел - печалбата се нарича излишък. Финансови къщи - те са банки, но не се специализират в събирането на депозити, а в отпускането на различни видове кредити - обикновено са част от други финансови структури и групи.
Специализираните банки извършват няколко вида сделки или операции. В различни законодателства се забраняват или ограничават банките да извършват много на брой услуги. Те възникват най-вече заради традициите и опита в определени географски райони - САЩ, Англия, Япония, докато универсалните банки са по-характерни за Германия, Швейцария, Канада. Тенденцията е към извършването на универсални услуги - разликите се размиват. Типични специализирани банки:
1. инвестиционни банки - най-специализираните банки, основната роля е да съдействат на клиентите за привличане на капитал, емитират акции и облигации за клиентите си. В райони като Европа тази функиця се поема от универсалните банки. Финансиране или извършване на консултантски услуги. Операции на пазари на ценни книжа, на паричния пазар, управление на капитали и консултатска дейност;
2. ипотечни банки - много характерни за САЩ - допринесоха за кризата от 2008г. отпускане на ипотечни кредити, не приемат депозити, а са по-скоро част от по-големи банки. Често работят със средства, отпуснати от други банки и най-вече използват секюритизация на кредитите.
3. Институции за кредитиране на разрочени продажби;
4. Институции за подтребителски кредити;
По отношение на банковите структури се обособяват 4 вида:
1. Банки без клонове - самосотоятелни;
2. Банки с клонове;
3. Банков холдинг - корпорация, която е притежател на акциите на една или повече банки или финансови институции, различни компании. Холдингът притежава всички тези компании, но най-често не участва в управлението на тези банки.
4. Банков конгломерат - като холдинга, но с разликата, че банката-майка участва в оперативното управление на компанията - структурите под шапката не са независими;
По отношение на услуги и международна дейност - организационни форми - изисквания на закони:
1. Коренспондентско банкиране - за да извършат своята дейност, банките използват друга банка, в друга част на света - платежни услуги и обслужване на платежни инструменти;
2. Представителен офис - не привилича депозити, не предоставя кредити - по-скоропредставителнафункция, регламентирана със закон.
3. Клон в чужбина - европейска директива го допуска. В САЩ повечето чуждестранни банки са представителни офиси.
4. Дъщерно дружество на чужд пазар - по този начин са много от банките в България. Обособени като самостоятелни юридически лица. Няма ангажимент от майката, ако дъщерната е в затруднение.
5. Офшорни офиси - специални клонове или дъщерни банки, които саобособени в места с облекчен регулаторен или данъчен режим - Бахами, Канари.
Банките имат лицензионен режим от БНБ. Съгласно закона за кредитните институции банката се учреждява като АД с минимален капитал 10 млн. лв. банката може да не включи в своя лиценз определени дейности, но задължително да приема депозити. 24 лицензирани банки, 7 са чуждестранни клонове (също с разрешение на БНБ), има и представителни офиси.

ЛЕКЦИЯ 2

Една от малкото на брой индустрии, които осъществяват "пътуване във времето", това са финансите. Параметри на финансово пространство:
1. Времето;
2. Доходност;
3. Риск;
4. Ликвидност;
Финансовите посредници са част от финансовата система и са алтернатива на финансовите пазари, но също така могат да бъдат участници на тези пазари.
Функции на парите:
1. Разменно средство;
2. Средство за измерване на риска;
3. Отчитане на стойността;
4. Измерват собствената си стойност във времето;
5. Средство за погасяване на задължения;
Функции на финансова система:
1. Спестовна;
2. Ликвидна;
3. Кредитна;
4. Трансмисионна;
5. Покритие на риска;
Открити и договорни пазари; Спот, форуард и фючърсни пазари; финансови и реални активи - финансови активи са права върху собственост или доход, а реалните директно се използват по предназначение;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.