Лекции по банково дело


Категория на документа: ДругиВидове менителници:
1. Менителница на собствена заповед - издателя и поемателя са едно и също лице;
2. Търговска (фирмена) менителница - възниква въз основа на фирмен кредит и служи за финансиране на стокова сделка - класически тип менителница;
3. Банкова менителница (банков акцепт) - издава се срещу банка, която поема ангажимент да я акцептира;
4. Финансова (кредитна) менителница - не се основава на дългово отношение, като предназначението ѝ е издателя да получи кредит като я сконтира;

Запис на заповед
Нарича се още проста (соло) менителница. Представлява безусловно обещание на едно лице, наречено издател, да плати определена сума пари на друго лице, или на неговата заповед, на определен падеж. Разликата с менителницата е броя участници и ролята, която играе издаделя - издателя се явява и платец. Глава 31 от ТЗ
Основни характеристики:
1. Като менителницата, може да се прехвърля с джиро;
2. Може да се авалира;
3. Сконтира;
4. Залага;
5. Протестира;
6. Не се налага акцептиране, тъй като издателя и платеца съвпадат;
Стойността на записа на заповед и неговата способност да бъде сконтиран зависят от платежоспособността на длъжниците по него и от това дали задължението е обезпечено с авал. Разпоредбите за менителницата се прилагат и за записа на заповед. Страните, които участват - платец (издател) и поемател (кредитор).
Реквизити на записа на заповед:
1. Съдържа наименованието "запис на заповед" в текста;
2. Безусловно обещание да се плати определена сума пари;
3. Падеж;
4. Място на плащането;
5. Името на лицето, на което или на заповедтта, на което трябва да се плати;
6. Дата и място на издаване;
7. Подпис на издателя;
По аналогия с менителницата с изключение на падеж, място на плащане и място на издаване не е запис на заповед.
Стойността се изчислява по формулата за стойност на менителницата.
По същество менителницата и записа на заповед са еднакви, но с различни участници.

Джиро - прехвърляне на полици
Джиро - формално едностранно волеизявление на поемателя, т.е. бенефициента, насочено към придобиване на правата, които произтичат от документа, от друго лице.
Функции:
1. Същност - прехвърлява функция. Прехвърлят се всички права по менителницата;
2. Гаранционна функция - при всяко следващо джиросване се появява още едно регресно-отговорно лице;
3. Легитимираща функция - ако е спазен принципа на непрекъснатост и последователност на джирата, легитимен преносител на полицата, е джиратарят в последното джиро;
Видове джира:
1. Пълно поименно джиро;
2. Ректа джиро - чрез него се забранява последващо прехвърляне на вземането по полицата;
3. Бланково джиро - не се посочва името на джиратаря и на практика ЦК се превръща в ценна книга на преносителя;
4. Ограничително джиро - квалифицирано джиро - джиро без отговорност - прехвърлящия се освобождава от регресна отговорност;
5. Заложно джиро - учредява се, когато менителницата се използва като обезпечение за друго външно спрямо менителничното кредитно отношение;
6. Пълномощно джиро - не води до ефективно прехвърляне на вземането, противно на другите, а представлява упълномощаване на джиратаря да инкасира и евентуално да протестира менителницата, под името и за сметка на джиранта;

Авал - поръчителство
Това е менителнично поръчителство, по силата на което поръчителят, наречен авалист се задължава да отговаря солидарно за плащането на лицето, за което е гарантирал. Лицето, в чиято полза се гарантира е авалат. Солидарното задължение се поема чрез съответно писмено волеизявление върху полицата или на алонж. По същество е неразделно приложение, което върви с основния документ. Подпис върху лицевата страна на документа се смята за поръчителство, освен ако е на платеца или издателя, т.е. за авала е необходим дори само един подпис и печат. Ако поръчителя заплати задължението, той придобива всички права по ценната книга срещу всички задължени лица по нея.

Сконтиране на полици
Вид кредитна операция, която се изразява във покупка от дадена търговска банка или от друга институция, наречена сконтова къща, на безлихвен дългов документ, с ненастъпил срок на плащане като се прави отбив, наречен сконто, от посочената в него сума, т.е. номинал, равняващ се на начислената лихва за времето, което остава до падежа. Два основни вида дисконт:
1. Математически дисконт (Ф4);
2. Банков дисконт (Ф5);
Банковия дисконт банката не поема кредитен риск, който може да произтече от неплатежоспособност на вносителя. В качеството си на джиратар банката запазва правото си на регресен иск спрямо издателя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.