Лекции по банково дело


Категория на документа: ДругиРесконтиране
Елемент от паричната политика на държавата - повторно сконтиране на вече сконтирани полици. Те се използват при недостиг на кредитен ресурс на банките. Те могат да ресконтират държаните от тях полици в Централната банка.

Чекове
Представлява нареждане на един издател, до неговата банка да плати означената върху чека сума на посочен от него получател. Тази материя е уредена в глава 32 от ТЗ. Реквизити на чека:
1. Наименованието "чек" в текста на документа;
2. Безусловно нареждане да се плати определена парична сума;
3. Името на лицето, което трябва да плати - платец;
4. Дата и място на иаздаване;
5. Място на плащане;
6. Подпис на издателя;
Не се смята за чек, с изключение на:
1. Място на издаване;
2. Място на плащане;
Може да се издава само срещу банка в България.
Основни форми на чековете:
1. Предварително акцептиран чек - банката предварително приема за плащане дадения чек;
2. Пътнически чек - винаги е предварително приет от банката издател;
3. Чекове по лимитирани чекови книжки - има лимит по издаване;
4. Пресечен чек - пресичането се извършва с 2 успоредни линии върху лицевата страна. Целта е да се направи уговорка:
a. Общо пресичане - не съдържа уговорка между двете линии;
b. Специално пресичане - между двете линии е написано наименованието на банка;

Роля на чека:
1. Платежно средство - той се предава от едно лице на друго, за заплащане на стоки или услуги и за погасяване на дълг;
2. Като средство за разпореждане с кредит - банките отпускат кредит, като го отнасят в сметката на получателя, който придобива правото да издава чекове;
3. Средство за безналично плащане - банките приемат не само чекове, издавани по сметки открити при тях, но и получените от клиентите чекове, издадени от други банки.
Особености на чековете, отличаващи ги от менителницата:
1. Поради краткия срок, в рамките на който чека е действителен, кръгът на участниците в плащането е много по-ограничен, отколкото при менителницата;
2. Доверието в чека зависи от платежоспсобността на издателя, докато доверието в полицата се основава на финансовата стабилност на платеца или акцептанта;
3. Използването на чека забавя протичането на платежната операция. По същество бенефициента по чека е принуден да кредитира платеца безлихвено за времето на движението на чека от едната страна към другата и при липса на средства по сметката на издателя. Съществува и риск от загубата на чека.

ЛЕКЦИЯ 5

Операции на търговската банка

3 основни вида операции:
1. Активни;
2. Пасивни;
3. Комисионни;

Пасивни операции - свързани с процеса на привличане на парични средства (капитал).
Банката се явява като длъжник, заемател, кредитополучател. Тя отсвоя гледна точка привлича ресурси и според формирането им има 3 групи операции:
1. Операции свързани с формиране на собствени средства - операции по привличане на СК - емитиране на акции и обикновено дяла на тези операци е не повече от 10% от общия привлечен ресурс;
2. Операции свързани с привличането на средства от клиенти на банката - депозити - депозитни операции - влогове, депозити, текущи сметки, друга емисия на платежни инструменти;
3. Извъндепозитни операции - кредити на банката;

Активни операции - чрез тях банките пласират или реализират концентрираните в тях парични и капиталови ресурси. Привлечените пасиви се използват за активни операции. Основни активни операции:
1. Кредити - една от най-важните операции - получава се лихва;
2. Инвестиции в ценни книжа;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по банково дело 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.