Лекции по бизнес планиране


Категория на документа: Други


Тема 1:Същност на понятието планиране
МАРК ТВЕН - човек, който не знае къде иска да отиде не трябва да се очудва когато пристигне някъде другаде.
Основната цел на всяка една организация е печалбата.
Освен печалбата - друга цел на фирмите е удовлетворяване на клиентите. За фирмите, които използват чужд капитал - платежоспособност, доходност, ликвидност, да може да си погасява задълженията.
Основната цел на организацията е рентабилност. 5-6% е минимална стойност, която не си струва да се получава. ROI= (печалба/приходи).(приходи/Инвестиран капитал). Първо се гледа счетоводния баланс. После отчет за пригходи и разходи. Норамален процент на ROI е 15-20(за започваши фирми дори се препоръчва 30% през първата година). Трябва да се направи план на приходите и план на разходите, за да се постигне тази печалба. Причината да се взимат пари(чужди пари), за целите на бизнеса - нежеланието да се влагат всички спестявания лични за бизнеса. Платежоспособност.
През фирмата има 2 основни потока - отчетен(за промяна на собствеността) и поток на реални пари.
Постъпления и плащания
Приходът е равен на постъплението, когато клиентът плаща на момента. Но клиентът може да плати и след 3 месеца. постъпленията възникват когато постъпят пари във фирмата.
Тегленето на кредит е постъпление, но не е приход.
Плащанията - разход за материали е = на плащане. Пари напускат ли фирмата е плащане.
Разходите
- разход за материали - изразходване на ресурс става разход, когато сме продали продукцията, в която то участва.
- Външна услуга - плащане - пари, които напускат фирмата.
- Труд - плащане е;
- Разход за лихва - плащане е.
- Разходи за амортизация - не е плащане.
Лихвата е разход и плащане. Главницата е плащане и не е разход.
Разходи за амортизацията са постъпления?!?!?
В отчета на паричните потоци фигурират постъпленията и плащанията. Част от парите, които остават в плащанията са печалбата и амортизацията. Тези пари показват колко е ликвидна фирмата, колко е способна да си плати дълга.
Лихвата +нетната печалба + Амортизационните отчисления >= от главницата по кредита + лихвата.
Собствениците търсят рентабилност, кредиторите търсят ликвидност! Това осигурява удовлетворение на собствениците и кредиторите, ако едната страна е недоволна ще закрие фирмата. Бизнеспланирането е постигане на баланс между двата фактора.
Основният недостатък на всяка една прогноза е, че тя не се сбъдва. Приходите не са такива каквито се очаква.
I. Аспекти на понятието планиране
1. Планирането като система - планирането във фирмата предполага холистично(цялостно) мислене и действие, чрез което се извършва интегриране на множество взаимозависими области на планиране. Същността на бизнес планирането изисква да се съчетаят принципите на организиране и интегриране в една интегрирана система на планиране. Целта на бизнеспланирането като система е да организира и координира различните планови дейности по такъв начин, който да позволи съчетаване на отделните планове в единен план, като едновременно се отчита спецификата на връзките между тях. Независимо от бранша на предприятието, за да изпълни своето предназначение, всяка една система за планиране следва да отговаря на следните изисквания:
* Да е ориентирана към поставените цели;
* Да е ясно ориентирана към бъдещето;
* Да координира логически и хронологично управленските дейности;
* Да посочва най-общите насоки на процеса на разработка на отделните планове и съответните стъпки на процеса на планиране;
* Да посочва и отчита връзките между отделните планове;
* Да предоставя информация за алтернативните варианти на плана.
2. Планирането като функция на управлението
3. Планирането като инструмент на управление - неговите основни задача е:
* Да разкрие възможните цели на предприятието;
* Установяване на конфликтите между тях;
* оптимално използване на вътрршните ресурси за постигане на целите.
4. Планирането като процес на вземане на решения - този процес се състои от две фази:
* Подготовка на решенията - подпомага определянето на бъдещите резултати. Включва осигуряване на достатъчно информация, необходима за разработка на алтернативни действия, които ще се реализират в бъдеще.;
* Избор на най-доброто решение - въз основа на разработените алтернативи от първата фаза при втората фаза мениджмънтът концентрира своето внимание върху избора на оптимална алтернатива. Текущото реализиране на плановете се извършва посредством бюджетирането.
II. Характеристики и принципи на планирането
1. Динамичност - плана не трябва да се възприема като статичен и да задава окончателни решения;
2. Ефикасност - планирането трябва да е ориентирано към проблемите и тяхното решаване;
3. Всеобхватност - трябва да обхваща всички събития и взаимодействия в организацията;
4. Логическа обвързаност - при планирането трябва да се отчита взаимната обвързаност между отделните планове;
5. Балансираност - разглежда се в два аспекта:
- Краткосрочен - цялостният план трябва да бъде съобразен и съгласуван според тесните места;
- Дългосрочен - планът трябва да бъде насочен към премахването на тесните места.
6. Ефективност - при избирането на плановите алтернативи трябва да се акцентира на критерия разходи;
7. Креативност - трябва да се използват творческите способности на персонала;
8. Мотивация - необходимо е да участва целия персонал, тъй като това ще повиши неговата мотивираност.
9. Сигурност и контрол - трябва да се преследва дългосрочна сигурност и висока степен на контрол, ориентирани към постигане на поставените цели.
10. Интегративност - при разработката на плановете трябва да се осигури и нтегриране на отделните планове, планови периоди и нива на планиране.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.