Лекции по бизнес планиране


Категория на документа: Други


В бизнес планирането се разграничават две категории планове:
* Количествени;
* Стойностни - свързани с финансовото бизнес планиране, а то включва планиране на всички разплащания, свързани с приходите и разходите на организацията, като осигуряване на капитал(външно финансиране), използване на капитала(инвестиране), освобожсаване на капитал(деинвестиране) и амортизиране.
Всички финансови операции, които се явяват резултат от обмена на стоки, са свързани с движение на финансов ресурс, като това движение може да не се извършва паралелно с движението на стоките. Операциите, които не са в резултат на стокообмен са чисто финансови операции. Финансовото бизнес планиране също включва планирането на приходите и разходите. Планирането на печалбата е тясно свързано с планирането на движението на материалните потоци. Основна цел на планирането на движението на паричните потоци е да се осигури ликвидност на организацията, докато целта на планирането на печалбата е да се осигури оптимална печалба. Финансовото бизнес планиране включва целия комплект от дейности по създаване и оптимизиране на процесите на движение на паричните потоци и свързаните с тях материални потоци.
III. Същност на бюджетирането
Проектобюджетът произхожда от публичната администрация и представлява документ, в който са представени приходите и разходите. В бизнес администрацията бюджетът се възприема в по-висок смисъл, като в най-широката му интерпретация се приравнява с план. Според определението за бизнес планиране подготовката и избирането на решенията води до установяване на целите и плановете за действие. Бюджетирането прави възможно осъществяването на плановете чрез допълване на количествените показатели със стойностни, като това е най-голямата разлика между бюджета и плана. След като се получи одобрение, че планът съответства на целите на организацията, първата година на плана се преобразува в бюджет. При планирането не се отразяват всички подробности. Детайлите, необходими за реализацията на оперативните планове на отделните звена, се посочват в техните бюджети. Бюджетирането означава също да се определят какви финансови ресурси ще бъдат предоставени за определен период от време на конкретни звена или проекти в организацията въз основа на споразумения между организационните единици. Според по-подробното определение бюджетът представлява съвкупност от средства, предоставени на една организационна единица за определен период за изпълнение на определени задачи в нейната област и които са определени въз основа на обвързващи споразумения.
IV. Функции на бюджетирането
Бюджетът може да се разбира и като одобрен план.
1. Нормативна - чрез нея бюджетът създава рамката за функциониране на организацията като уточнява основните планови показатели.
2. Оценъчна - в процеса на бюджетиране се извършва оценка на резултатите, които могат да се постигнат в бъдеще и се определят необходимите за това ресурси.
3. Разпределителна - чрез бюджета се вземат решения за начина на разпределение на ограничените ресурси.
4. Комуникативна и координираща - бюджетирането стимулира комуникацията и координацията между различните звена в организацията.
5. Контролна - чрез бюджетирането се определят нормативните стойности на полазателите за оценка на дейността. Достигането на нормативните стойности може да се измери като те се сравняват с фактическите стойности на съответния показател за определен период.
6. Мотивираща - децентрализираното изпълнение на бюджета дава свобода при вземането на решения на тези, които отговарят на неговото изпълнение.
7. Интегративна - служи като инструмент за интегриране на отделните планове.
8. Консолидираща - общият бюджет се състои от сумарния резултат на всички отделни бюджети, въз основа на което могат да се направят изводи за финансовото състояние, за печалбата и ликвидността на цялото предприятие.
V. Същност на прогнозирането
Прогнозата описва какво ще се случи в бъдеще при наличие на определени предпоставки, докато планирането се занимава с определянето на това кои предпоставки изглеждат най-привлекателни за организацията. Прогнозирането е неизменна част на планирането. Прогнозата от една страна е част от планирането, а от друга то представлява също инструмент за планиране. То също така може да се разглежда като елемент от фазата за подготовка на решенията.
1. Класификация на прогнозите според периода, който обхващат:
* Краткосрочни - с обхват до 1 г.;
* Средносрочни - от 1 до 5 г.;
* Дългосрочни - над 5 г., тяхната цел е
2. Методи на прогнозиране - според методите, които се използват прогнозите се делят на:
* Изследователски - въз основа на изследване се набират минали и настоящи данни, които се анализират с оглед да се изведат тенденции. Те имат хипотетичен характер, като всеки от тях се отличава с определена специфика. Такива методи са екстраполация на времеви данни, симулационни модели, методи за анализ на входа и изхода, на историческата иналогия, на сценария.
* Нормативни - ориентирани са към определени цели, основават се на дефинирани потребности, предназначение и цели. Те подпомагат определянето на оптимума в дадена система от ограничения. Такива методи са матрицата на решенията, мрежовите методи, дървото на решенията, количествените методи, теорията на решенията.
* Интуитивни - липсва на строга процедура на тяхното изпълнение и се основават на творческото мислене. Метод делфи, метод на синектиката.
* Интегрирани - комбинация от предходните три групи, като се основават на принципа на обратната връзка. При тях се извършва интуитивна проверка на тенденциите, разкрити с изследователските методи.
Тема2: Класификация на планирането
I. Критерии:
* Планов период(планов хоризонт) - характеризира времевите аспекти на планирането, според които планирането се разделя на краткосрочно, средносрочно и дългосрочно.
* Ниво на планиране(предназначение на плановете) - този критерий отрзаява целите на планирането и според него плановете се разделят на оперативни, тактически и стратегически. Отделните нива на планиране се намират в йерархична зависимост.
* Област на планиране - плановете се класифицират според отделните области на предприятието, за които се разработват планове, като се следва в максимална степен неговата функционална структура. За всяка една област плановете могат да се разделят на количествени и стойностни.
* Сигурност на плановата информация - може да се разграничи планиране в условията на сигурност и несигурност. При втората категория се използват изследователските методи на прогнозиране за намаляване на несигурността. Сигурността на плановата информация пряко зависи от периода на планиране
* Съдържание на плановете - планирането се дели на планиране на мисията и визията, планиране на целите, на стратегията и планиране на показателите за оценка на дейността.
II. Класификация на планирането според плановия период - според времетраенето се дрли на:
- Текущо(регулиращо) - много краткосрочно, при което плановият период е по-кратък от 3 месеца. Концентрира се основно върху денонощното или сменното планиране;
- Краткосрочно - плановият период обхваща 1 г., като планово отчетните периоди(времевите интервали) за които се разработват и отчитат плановете в рамките на годината, обикновено са месец или тримесечие.
- Средносрочно планиране - плановият хоризонт е с продължителност 1-5г., като времевия интервал определено е с времетраене 1 г.
- Дългосрочно - период по-голям от 5 г. без да има конкретна горна граница.
Отправна точка за времетраенето на плановия период е периодът, за който дадено решение може или трябва да даде резултат.
Фактори влияещи върху продължителността: период на предвидимост на бъдещите събития, обхват на целите, хоризонтът на ефикасност(периодът, за който ще се получат резултатите от планираните дейности), време за реакция(влияе върху планово отчетния период, необходимия времеви интервал, за който ще се постигне желаното състояние или ще позволи на фирмата да се адаптира към променящите се условия), специфика в дейностт ана организацията.
1. Характеристики на краткосрочното планиране - то е с планов хоризонт от 1г. може да се раздели на планово отчетни периоди по тримесечие, по месеци, по седмици и по дни. Краткосрочното планиране е детайлно(подробно). Детайлността се изразява във висока степен на конкретност на това, което предстои да се извърши, по-голяма пълнота и гъвкавост. Вероятността за постигане на краткосрочните цели е голяма, затова краткосрочните планове са с по-голяма степен на сигурност. Чрез краткосрочното планиране се осъществяват средносрочните планове, като се разработват ориентирани към действията планове.
2. Характеристики на средносрочното планиране - подчинено е на дългосрочното планиране и се характеризира с разлагане на дългосрочния план на няколко средносрочни спо-голяма степен на детайлност. Връзката между дългосрочното и средносрочното планиране е подобна на тази между средносрочното и краткосрочното. Детайлността и гъвкавостта са по-малко важни спрямо средносрочното.
3. Характеристики на дългосрочното - хоризонтът на планиране може да достигне 15 или повече години, като представлява твърде обобщена глобална форма на планиране, чийто най-важен приоритет е дългосрочното оцеляване на организацията. В основата на определянето на дългосрочните цели никога не трябва да стоят тесните места в дейността на организацията. То трябва да се фокусира основно върху иновациите, технологиите и диверсификацията. Има връзка с големината на предприятието и дългосрочното планиране.
III. Класификация на планирането според йерархичното ниво на разработка на плановете - когато се разработва система за планиране в предприятието не може да се използва само периода на планиране. Между различните планове, разделени според периода, съществува йерархична връзка и се разработват на различни нива в йерархията на фирмата, тъй като те решават различни задачи и са с различна степен на детайлност. Според йерархията планирането се дели на:
* Стратегическо - основна задача е да гарантира, че във фирмата ще се правят правилните неща;
* Тактическо;
* Оперативно - отговаря нещата да се правят по правилния начин;
* Регулиращо - нещата да се правят правилно, посредством коригиране на проблемите.
1. Същност на стратегическото - то се разработва от ръководството на най-високото йерархично ниво във фирмата. Изпълнява следните задачи:
* Да разкрие възможности за печалба;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.