Лекции по бизнес планиране


Категория на документа: Други


//////////////
//////////////

Тактическо

2
3

Стратегическо

4
4
///////////////
Цифрите:
2 - означава, че тактическото планиране е краткосрочно, а оперативното планиране е средносрочно.
3 - обратното - тактическото е средносрочно, а оперативното е краткосрочно.
4 - характерно е когато краткосорчното и средносрочното стратегическо планиране включва решения, които трябва да бъдат взети и прилагани бързо. (краткосрочни решения)

Класификация на плановете според обектите на планиране. Един от основните критерии за класификация на плановете е тяхното разграничаване по отношение на обектите (областите, секторите, звена, отдели) в предприятието. независимо какви са решенията по отношение на технологията, винаги в различните звена ще се разработват планове. Видове планове според обекта. Всички планове на звената могат да се разделят на две освновни категории:
- количествени планове - използват се натурални измерители, (кг, метри) - към тях спадат - плана за обема на продажбите, маркетинговите планове, план на приходите от продажбите, производствения план, планът на капацитета(на мощностите), планът на снабдяването (на покупките), план на запасите, план на персонала;
- стойностни планове - към тях спадат планът на приходите и разходите (прогноза на отчета на приходите и разходите), план на баланса (прогнозен баланс)план на капацитета.
Планиране на производството и капацитета. Планирането на производството се състои от планиране на производствената програма и планиране на изпълнението на производствената програма. Въз основа на планираните обеми на продажбите се определят планираните обеми на производството, което намира отражение в производствената програма. Върху производствената програма оказват влияние наличните складови запаси и планираните минимални запаси. Планирането на реализацията на производствената програма включва планиране на всички производствени ресурси, необходими за изпълнение на производствената програма. Включва се планиране на капацитет на оборудването, планиране на персонала и планиране на необходимите суровини и материали, горива, енергия и други.
План на персонала - разработва се въз основа на технологичния план. Той посочва необходимото време за извършване на всяка една операция при производството на продукта. Ако сметнем колко работи 1 работник за 8 часа, а за дадено изделие са нужни 20 часа - наемаме трима работници.
Планът на материалите, а също и планът на труда се основава на конструктивната спесификация. Тя посочва от какви компоненти се състои крайният продукт, а съответно компонентите от какви материали.
Планиране на запасите и снабдяването. Планирането на запасите е свързано с планирането на производството:
* Първо трябва да се определи наличния размер на запасите - става чрез инвентаризация;
* Изчислява се планирания размер на запасите въз основа на планираната производствена програма и планираните минимални запаси;
* Планирането на запасите се отнася за всички видове запаси от готова продукция, запасите от незавършени продукти и запасите от материали, горива и енергия;
Планът на снабдяването се разработва въз основа на планирането или плана на запасите. Планът на снабдяването включва както покупката на материалите, така и покупката на планираните капиталови активи, тъй като покупката на капиталови активи се взема в следствие плана на капацитета. Целта на плана на снабдяването е не само да осигури необходимите материали и производствени средства, а и да оптимизира процеса на снабдяването по отношение на времето, разходите и качеството. Плановете на снабдяването и запасите са производни планове, тъй като те се разработват въз основа на производствения и инвестиционния план. В областта на търговията планираните количества за снабдяване се извеждат от плана на продажбите.
Планиране на персонала - включва всички дейности и преоцедури в предприятието, насочени към осигуряване на необходимия управленски и изпълнителен персонал, подходящото време, в съответното количество и качество. Планирането на персонала изисква разработването на два плана:
1. План за потребността от персонала - той се извежда от някой от другите планове, най-вече от производствения план;
2. План за осигуряване на необходимия персонал - той включва различни мероприятия, чрез които трябва да се гарантира осигуряването на планираната потребност от персонал.
Мероприятията се разделят на вътрешни и външни;
- вътрешните мероприятия включват извънреден труд, родация на работните места и други;
- външните са ориентирани към назначаване и съкращаване на персонала.
Потребността от персонал също може да се осигури, чрез разработване на план за развитие на персонала, който да мотивира персонала при постигането на необходимите резултати.
В резултат на разработката на плана на персонала минималното, което трябва да се определи е планирания брой на персонала, като се отчита броят на назначените и броят на напусналите, също възнагражденията и заплатите, както и допълнителните плащания за обучение или допълнително пенсионно осигуряване.
Планиране на инвестициите и поддръжката на оборудването - инвестиционният план условно може да се раздели на две части:
- план на инвестициите в дълготрайни активи - в ДМА (дълготрайни материални активи) трябва да гарантира, че предприятието разполага с необходимия капацитет(к-т) да извърши планирания обем на производствените дейности. Могат да се различат следните видове инвестиции:
* заместващи инвестиции - реинвестиране;
* разширяващи инвестиции - нетни инвестиции;
* инвестиции в модернизиране или рационализация на дейността.
- инвестиционни пресмятания;
В планът на инвестициите трябва да се включват и финансовите инвестиции и нематериалните инвестиции. За иновационна дейност.
Инвестиционните пресмятания се извършват в пряка връзка с планирането на инвестициите в дълготрайни активи. При това се използват финансово-математически методи за оценка на ефективността на планираните инвестиции, чрез което се подпомагат решенията за инвестиране. След като се плнанират различните дейности планът на ремонта и поддръжка на оборудването трябва да гарантира, че планираните съоражения ще работят с максимална производителност. Тук се планират освен всички работи по ремонта и поддръжката, както и тези дейности, свързани с реконструкция и модернизация, които ще доведат до увеличаване на стойността на материалните активи в баланса.
3. Планиране на оперативния резултат.
Планиране на оперативния резултат, произтичащ от основната дейност на организацията участват всички планирани оперативни приходи и разходи от основната дейност. Към тях спадат всички планирани приходи от продажбите на стоки и услуги, търговски отстъпки, материални разходи, както и всички планирани разходи в съответните центрове на разходи. Планът на оперативния резултат има производен характер, т.е. следва от друго. В зависимост от вида на необходимата информация, планираните приходи и разходи могат да бъдат групирани на различни нива в йерархията на продукта или друга йерархия. Къде те ще бъдат посочени зависи от първоначалното ниво на планиране на приходите и разходите и от вида на използваните методи за планиране. Планът на оперативния резултат посочва печалбата или загубата от основната дейност и според конкретната потребност той може да се допълни с неоперативните приходи и разходи и да се превърне в план на фирмения резултат. Важно условие при изготвянето на плана на оперативния резултат е да се направи разлика между двата подхода за неговото структуриране, които се различават по наина на групиране на разходите. Групирането на разходите може да бъде по икономически елементи или по функционални дейности. В зависимост от използвания подход планираните разходи се пресмятат по различен начин. Ако предприятието реши да разработи своя план според групирането на разходите по функционални дейности, тогава трябва да се планира себестойността на продажбите, взависимсот от планирания обем на продажбите и според планираните приходи от продажбите. На продукцията, подлежаща на продажба трябва да се определи нормативна себестойност посредством планова калкулация. Така при всяка една планирана за продажба единица се посочват планираните приходи, като планираният обем на продажбите се умножи на планираната цена и планираната себестойност на продажбите, като планирания обем на продажбите се умножи на нормативната стойност на продукта. При този подход всички продуктови разходи като преките разходи за труд, разходите за материали и непреките производствени разходи не се отразяват по отделно в оперативния план.
4. Планиране на приходите и разходите.
В зависимост от използвания подход за изготвяне на плана на оперативния резултат, планът на приходите и разходите може да бъде съставен със същата структура. Тъй като планът на оперативния резултат посочва само оперативната печалба или загуба, планът на приходите и разходите може да се представи като план на оперативния резултат, допълнен с информация за всички приходи и разходи, които не са свързани с обичайната дейност. Такива са приходи от финансови операции, извънредни загуби в следствие на прриродни бедствия и други. Във връзка с плана на баланса, планът на приходите и разходите, трябва да отичта обстоятелството, свързано с коригиране на стойността на активите в баланса.
5. Планиране на баланса.
За разлика от представените стойностни планове планът на баланса представлява план на бъдещото състояние. Той посочва планираните начални и крайни стойности на елементите на баланса към определен момент. Тази особеност трябва дас е има предвид при интегрирането на различните планове, за да не се смесват величини, описващи състояние(моментни величини) с такива, описващи резултат за определен период(интервални величини). При планирането на баланса, стойностите на някои балансови позиции се изведат от други вече планирани величини. Крайните стойности за плановата година могат да се изчислят от планираните начални стойности като се вземат предвид съответните позиции от плана на приходите и разходите, в които участват в тяхното формиране. За голяма част от позициите в баланса трябва да се определят планови стойности, които не могат да се определят чрез изчисление от други величини. За разлика от плана на оперативния резултат и плана на приходите и разходите - елементите на баланса се планират по-трудно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес планиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.