Лекции по бизнес политика


Категория на документа: Други


Въпрос № 1
Бизнес политика. Обща характеристика. Цели и задачи

Нови тенденции в някои от параметрите на макросредата :
- очертаващо се стациониране на доходите - оказва влияние върху потреблението
- недостатъчно равнище на технологичното обновление в организациите, което не влияе в посока нагоре в производителността
- промени в цените на енергийните ресурси (газ, гориво и др.) при международните компании

Решения на бизнеса в 3 посоки :
- стациониране на функционирането му в момента, запазване на статуквото
- осъществяване на иновации, диверсификация, развитие в нови области, търсене на нови партньорства
- намаляване на активността, стопиране на определени дейности / производства и концентриране в дейности, които са перспективни.

► Понятието "бизнес политика" се свързва с необходимостта да се осъществява комплексност в развитието на една организация. То се появява като съвсем естествен въпрос на теория към края на 19 век.

► Основни характеристики на БП :
1) БП е насочена към действията на ръководствата на предприятието
2) прозрачност в намеренията на тези предприятия (в този смисъл да е задействан целият маркетингов процес, за да има публичност, прозрачност)
3) комплексност на БП - определена зависимост (релация) между маркетинговата и производствената дейност, между производствената и финансовата дейност, между инвестициите в организацията и нейната ефективност. Трябва много добре да се познават мултипликаторите, тъй като тези зависимости невинаги са с положителен резултат.

Определения на известни специалисти :
- Уилям Кинг и Дейвид Клиланд (английски професори) - според тях БП е " ориентир за вземане на решения. Тя включва провъзгласените намерения на организацията. Нейната задача е да ориентира процеса на вземане на решения кат ограничи кръга на алтернативните решения".
1. БП изисква да се обявят публично намеренията на една организация (разгъване на маркетинговите функции)
2. Задължително е БП да съдържа алтернативи
3. БП изисква прилагането на режими на селекции
4. Авторите свързват БП със стратегии - в каква зависимост се намира процесът на стратегическо управление с БП?
- проф. д-р Димитър Панайотов - "БП е ръководният ориентир при вземане на едно стопанско решение"
1. свързва БП с технологията на вземането на едно решение
2. напълно отъждествява БП с този процес, стеснява значително предметът и дейностите, които се реализират в БП
- доц. д-р Никола Димитров - "БП е целенасочено и системно организирана дейност, чрез която публично се обявяват намеренията на предприятието и се разработват алтернативи за тяхната реализация"
1. публичност - регистрацията е едно от нивата й
2. БП се свързва с разработването на варианти за действие
3. БП изисква оразмеряване, параметризация - да работим с показатели (достигнато ниво, изменено равнище, коефициент на разминаване)

За да може една БП да се трансформира в ефективна, тя трябва да дава положителни резултати (добавена стойност, печалба, продажби)

Две различни понятия : ефективност - ефикасност

Ефективност = резултат/разходи --> дали дейността е резултативна

Ефикасност = дали се постигат цели в управлението

При всички случаи е необходимо да бъдем терминологично правилно боравещи с тези понятия.

БП не е понятие в терминологията на правителството. То е адекватно само за бизнес организациите.

Задачи на БП :
1. Да се постигне просперитета на организацията

Матрица на БП
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по бизнес политика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.