Лекции по ергономия


Категория на документа: Други


Ергономията като научно направление
Ергономията е интердисциплинарна наука, която изучава преди всичко трудовата дейност на човек.
Въз основа на ергономичните изисквания се осъществява проектирането на работните процеси в оптималната зона на човешките анатомични и функционални възможности, което осигурява здравословен начин на труд.
Ергономичната система се формира от три направления: човек, оборудване и среда.
Цел на ергономията: да разкрива основните правила по описанието на системата човек-оборудване-среда от една страна по отношение на антропометричното съответствие между параметрите на техническото или мебелното оборудване и размерите на човека, и от друга страна- структурата и динамиката на тази ергономична система.
Вида и характеристиката на трудовия процес трябва да бъдат познати преди проектирането, разположението на отделните части на тялото, кинематичната характеристика на движенията, представена чрез силови и пространствени движения при съответни степени на свобода, подвижност, скорост, повтаряемост и ритмичност.
Анатомични и биомеханични параметри на движенията на човека, което обхваща:
- Работната поза
- Разположението на отделните части на тялото
- Кинематичната характеристика на движенията, представена чрез силови и пространствени движения при съответни степени на свобода, подвижност, скорост, повторяемост и ритмичност.
Важен психофизиологичен параметър е времето на дадена двигателна реакция, както и параметрите на двигателното или моторното поведение. Работното положение е важен елемент на трудовата дейност и заема съществено място при ергономичното й оптимизиране.
Ергономията се разделя на корективна и проективна.
Корективната ергономия се основава на:
- Данни за работещите и техните оплаквания;
- Данни от анализа на трудова дейност и измервания на работното място;
- На данни от анализа на факторите в обкръжаващата среда, необходими за оптимизаренота на системата "човек-оборудване"
Проективната ергономия се занимава с оптималното многофакторно синтезиране на системата "човек-оборудване-среда" . Основава се комплексно и цялостно изучаване на човешките дейности, в резултат на което да се създадат многомерни модели.
Ергономичните изследвания се провеждат в няколко насоки:
- Ергономичен контрол
- Проектиране на дадено работно или битово място, конструиране на изделия-мебели, машини и съоръжения, технология или производствен процес
- При въвеждане на промени както в техническо и технологично оборудване
ЗБУТ е в хармония с трудовото законодателство на ЕС и е в сила от януари 2004 година.
Единна система от стандарти по ергономия. Няколко йеарархични нива
- 0 група- Основополагащите стандарти
- I група-стандарти за общи ергономични изисквания и норми за системата "Човек-оборудване-среда"
- II група- Стандарти за общи ергономични изисквания и норми за проектиране, съобразени с характеристиките на човека при трудовата му дейност;
- III група- общи ергономични изисквания и норми за промишлени изсделия ис истемите, определени от тях;
- IV група- стандарти за общи ерг. Изисквания и норми за производствени процеси, работно пространство, раобтни места, работни зони и работни пози
- V група- стандарти за оптимизиране на обкръжаващата среда (микроклимат, осветление, шум, вибрации, запрашеност, цвят, норми за физ. натоварване)
- VI група- стандарти за методите на ерг. Изследвания
- VII група- резерв от други ерг. Изисквания
Международни и национални стандарти
Европейска единна система:
- Директива 89/655 за ергономичните изисквания при използване на мебелно и техническо оборудване от хората;
- Директива 90270 за ерг. Изисквания при работа с видеотерминали;

Тема №2
Ергономия- определение и обекти за изучаване. Основни задачи за ергономията и ергономичното проектиране

Основни съставни части на ергономията са трите дисциплини:
1. Анатомия- към тази част се отнасят антропометрията, даваща данни за размерите на човешкото тяло и неговите части и биомеханиката, от която черпим данни за прилагането на сили.
2. Физиология
- физиология на труда- частта, отнасяща се до изразходване на енергия- усилия
- физиология на околната среда- от която черпим данни за физическите фактори на околната среда
3. Психология
- психология на уменията- обработка на данни и взимане на решения
- психология на труда- обучение, напрежение, индивидуални различия
Задачи на ергономията - свързани с организацията на работното място в проектираното простраство, съобразено с вида и характера на трудовата дейност
- Създаване на оптимални хигиенни и естетически условия в обкръжаващата среда
- Оптимизиране на въздсействието между човека и оборудването в средата при използване на подходящи и функционални мебели, подчинени на антропометричните и ергономичните изисвания.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по ергономия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.