Лекции по геодезия


Категория на документа: Други


1 ВЪПРОС
Предмет и значение на геодезията.Форма и размери на Земята.Влияние на кривината на земната повърхност върху геод.измервания.Мерни единици.Мащаби.

Повърхноста която съвпада с средната повърхност на водата на океаните и моретата в абс.спокойно състояние навсякъде минава перпендикулярно на посоката на силата на тежеста се нарича основно ниво повърхност.
Геометрично тяло образувано от тази повърхност се нарича геолид.Всяка държава използва друго тяло което е най-близко до геолида и се нарича ротационен елипсоид.Всички височини се отчитат от средното надморско ниво.Нулевия бегер е в Кронщад.
Висшата геодезия се занимава с установяването на формата и размерите на Земята t=R.tgε
Кривината на земята при дължини и ъгли не се взима впредвид при разстояния до 20 метра или площ по малко от 400 кв.м.При височините <300м не се взима впредвид влиянието на кривината
Мерни единици-метър(дължина на отсечка която се преминава във безвъздушното пространство от светлината
-площ м2,дка,хектар
-ъглови мерни дъгова
-старо градусно деление
Градуси (старо градусно деление)-основната единица мярка е градусът(˚) представляващ 1/360 част от градусния кръг.Производните му единици са:
-минута =1/60 част от градуса 1=60
-секунда=1/60 част от минутата 1=60
Пример за ъгъл изразен в градуси: α=2263922.
Гради (ново градусно деление)-основната единица мярка се нарича град(... ).Той се получава чрез разделяне на кръга на 400 равни части
-сантиград=1/100 част от градуса 1=100
-сантисантиград=1/100 част от сантиграда 1=100
Гонове- те са най-новото деление и са както градите:
3.1.Числен мащаб-
-запланове 1:250;1:500;1:1000; и др
-за карти 1:5000;1:10 000 и др.
3.2.Линеен мащаб-върху една линия многократно е нанесена една и съща отсечка с дължина а,
наречена основа.На нея отговаря кръгло число метри за дадения мащаб например 10,50,100.
3.2.Напречен трансверзарен мащаб- той се прилага когато е необходимо точноста на отчитане
да бъде по-голяма.За негова основа се взема линейния мащаб,но броя на деленията n се разлага
на два цели множителя р и q така,че рq=n
1.Координатни системи-положението но точка от Земята се определя с координати относно равнини или линии определящи координатни системи

Положението на всяка точка от земния елипсоид върху равнината може да бъде определено чрез нейните географски-и ,и правоъгълни -x и y координати. =0-180° от изток на запад.За да се изобрази в равнината се използва Гаус-Кюгерова проекция.
Географската дължина на основния меридиан за всяка ивица се определя от формулите
°=3n -за триградусови ивици
°=6n-3 -за шестградусови ивици
Разделят се 3 или 6 градусови ивици проектирът се върху цилиндър.Той се разгъва и се получава равнинна декартова координатна система.
Ъглите не се деформират,а се деформират дължините,които са в края на ивиците.500m се измества ивицата за да не се работи с отрицателни стойности.
България попада в 8 и 9 триградусови ивици с основни меридиани 24 и 27
и 4 и 5 6 градусови ивици с основни меридиани 21 и 37
ИТМ-Универсална трансверзална Макартова проекция.Използва се при GPS почти няма деформациии в дължините.Използва се навсякъде при навигацията.

2 ВЪПРОС
Геод.коорд.системи.Гаусови провоъгълни координати. 1 и 2 осн.геодез.задачи.

В геодезическата координатна система положението на която и да е точка от земната повърхност(ели псоида) се определя с геодезическа та ширина В и геод.дължина L. Астрономическата координатна система положението на точките от земната повърхност се определя чрез наблюдения от космически тела.Гаусовата координатна си стема се използва при изобразява не на земната повърхнина върху равнина в Гаусова проекция по ивици.Земната повърхнина се разделя от меридианите на ивици и за всяка ивица се приема локална координатна система. Поло жението на всяка точка от земния елипсоид върху равнината може да бъде определено чрез нейните географски-и ,и правоъгълни -x и y координати. =0-180 от изток на запад.За да се изобрази в равнината се използва Гаус-Кюгерова проекция.Географската дължина на основния меридиан за всяка ивица се определя от формулите
=3n -за триградусови ивици
=6n3 -за шестградусови ивици
При първа основна геодезическа задача са извесни координатите на една т.А,посочния ъгъл в тази точка към т.В и дължината S.Търсят се координатите на т.В.Дадено:т.А(х,y),, S
Търси се : т.B(x=? y=?)
x= х+∆x
y= y+∆ y
∆x= S.cos
∆y=S. sinСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по геодезия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.