Лекции по икономическа социология


Категория на документа: Други


Интегративна ориентация в социологическото познание

1. Същност - интегративната ориентация е акцент върху изучаването на икономическите процеси, които протичат между икономическата и неикономическата сфера на обществото. Икономическата сфера е тази, която създава материални блага, всичко което се произвежда, всичко, което има добавена стойност, тя се счита за най-важното в едно общество. Неикономическата сфера всички дейности, които произвеждат духовния продукт и няма добавена стойност.

Така интегритетът на и в обществото се осъществява при спазването на общовалидни принципи, извеждат се основни проблеми, които възникват при икономиката и неикономиката. Особено внимание се отделя на механизма за социалния контрол. Обществото се разглежда от интегративната ориентация не като съставено от отделни елементи, а като органично цяло, което е резултат от действията на редица регулиращи принципи. Според интегративната ориентация икономическите процеси не се проявяват в чист вид, а като обществени и социални.

2. Регулативни принципи в икономиката - регулативни принципи означава, своеобразна система от норми и правила, които задължително се спазват при извършването на социални действия и тяхното спазване е задължително.

* Принцип на размяна на стоки и услуги;

* Принцип на конкуренцията между производители на стоки и услуги и предлагащите ги лица;

* Принцип на властта (като икономическа) и авторитета (като професионално-личностни качества на експерта);

* Принцип на доверие между икономическия субект/партньор и производител/клиент;

Социалният контрол трябва да поддържа действията на обществените норми и институции.

3. Отношението икономика - неикономика - между двете сфери трябва да има както самостоятелност, така и съвместимост, тоест съгласие при протичането на икономически и неикономически процеси, да има координация.

> Изходът от икономическата сфера трябва да остави вход на останалите дейности на неикономическата, т.е. всички натрупвания от добавената стойност трябва да отиват за сферата.

> Икономиката влияе между изграждането на специфични потребителски стилове и дом. ак. структури. Развитото производство понижава цените, повишава качеството и поражда стила на потребление, това означава, че колкото по-голямо и качествено е количеството, толкова по-голямо е потреблението.

> Икономиката определя социалното неравенство в обществото. Развитата икономика разделя богати и по-малко богати, недоразвитата икономика - много богати и много бедни. Икономиката определя интензивността на социалната мобилност на хората.

> Икономиката упражнява влияние върху ценностната система на хората и ги прави прагматици.

> Икономиката определя професионалната ориентация на хората.

> Неикономиката и държавните институции влияят върху икономиката, създавайки закони и нормативни актове.

> Неикономиката създава предпоставки за функциониране на икономиката.

4. Конфликтни отношения между икономика и неикономика:

* Конфликт между ориентацията на бизнеса за печалба и екологичните изисквания;

* Конфликт между стремежа на индивида за спокойствие и икономическа мобилност;

* Конфликт между индивидуалните интереси и принципа на солидарността, особено при ограничени ресурси;

* Конфликт между икономическите растежи и принципите на социалната държава.

Теории за индустриалното и постиндустриалното общество

1. Теорията на Ростоу за стадиите на икономическия растеж. Според Ростоу икономиката с елементи на социален характер се развива през пет стадия, които са различни в зависимост от техническата въоръженост на производството, неговата степен на развитие и според степента на задоволеност на потребностите на хората.

- Т.нар. традиционно общество - примитивно производство с аграрен характер, няма икономически растеж, властта е в земевладелците;

- Преходно общество - създават се предпоставки за технологически скок, висока ефективност на аграрното производство, увеличава се пазара, инвестициите, държавата представлява централизирана система за управление със силни тенденции към национализъм;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.