Лекции по икономическа социология


Категория на документа: Други


- Социологическото изследване има за обект реалната дайствителност. Предмет на социологическото изследване са фактите от социалния живот.

- След като са събрани фактите за определени класове социални явления, тези факти се подлагат на ранжиране (йерархична подредба по увеличаваща се сила на даден признак) и количествена оценка.

- Издигат се хипотези за връзките между различните групи социални факти. Напримерако се изследват политическите симпатии, могат да се издигнат хипотези за отношението към различните партии в зависимост от възрастта, образованието, населеното място и т.н.

- Чрез определени количествени методи се проверява истинността на тези хипотези.

- От получените резултати се правят изводи и препоръки към заинтересованите органи и институции - преди всичко към тези, които са платили изследването, или имат готовност на платят.

Вижда се, че социологическото изследване използва подходите на естествените науки - установяване на факти, издигане на хипотези и тяхната проверка чрез количествени методи и т.н. Това е сериозно основание да се определя социологията като обществена наука, за разлика от философията, религията и др., които също дават знание за обществото, но не са науки.

2. Методи на социологическите изследвания

Социологическите методи са правила и процедури, чрез които се изследва реалната действителност, установяват се фактите на социалния живот и се проверяват изходните хипотези. Те биват два основни вида - качествени и количествени. Най-популярни и използвани са следните методи (първият е количествен, а следващите качествени):

- Извадково изследване. При него става систематично събиране на данни за поведението и нагласите на хората чрез допитване (анкета) до специална група хора (респонденти). При извадковото изследване първо се определя генералната съвкупност, тоест съвкупността от хора чието мнение ни интересува. След това се определя каква извадка (тоест колко от тях) е представителна за генералната съвкупност. След това на лотариен принцип се определя с кои от тях ще се прави анкета и т.н.

- Полево изследване. При него се наблюдава и описва поведението на хората в реални условия. Чрез този метод например е възникнала индустриалната социология. През 1924 г. в предприятие на фирмата ITT в Хоуторн - промишлено предградие на Чикаго, група социолози наблюдават трудовото поведение на бригада работници. Те променят осветеността на работното място и замерват какви изменения в производителността на труда настъпват при различните изменения на осветеността.

- Скрито наблюдение. Това е вариант на полевото наблюдение. Тогава, когато изследваната социална група е с по-специфични качества и полевото наблюдение е невъзможно (например ако се изследва манталитета, поведението, нагласите и т.н. на наркомани не е уместно социологът да отиде при тях и да им каже "Господа, вие си се боцкайте, крадете, а аз ще ви наблюдавам), изследователят се дегизира като член на общността и води наблюдение отвътре.

- Анализ на документи. Често използван метод. Социологът събира данни от различни писмени източници. Това могат да бъдат исторически съчинения, официални документи, религиозни книги, мемоари и т.н. Социологът извлича информация от писмените източници, анализира я, сравнява я, и стига до определени научни изводи.

- Социологически експеримент. При него изследователят създава контролирана ситуация. Той моделира условията. Например, за да се изследва степента на конформизъм в студентска аудитория, изследователят предварително вербова група студенти, които в хода на експеримента трябва да отговарят по един и същи начин - например че от двете чаши с различна форма, но с еднакъв обем, ниската и широката е по-голяма. В деня на експеримента, изследователя иска от студентите да определят коя чаша е по-голяма, като дава думата най-напред на вербованите студенти. От отговорите след тях се правят изводи за конформизма в конкретната студентска аудитория.

3. Общество и социология

Между обществото и социологията съществува права и обратна връзка. От една страна успешното развитие на социологическото познание оказва значително положително влияние върху прогреса на обществото. От друга страна, успешното развитие на социологията се нуждае от благоприятен социален климат, от определени позитивни обществени условия. Да разгледаме последователно тези два момента.

а) Как социологията влияе върху развитието на обществото?

- Социологията помага на хората да възприемат света в цялата му сложност. Разкривайки спецификата, особеностите на различните типове и видове общества, тя ни помага да опознаем различните етноси, да разберем разликите в културите, да разберем мисленето, обичаите и т.н. на различните от нас. По този начин се преодолява етноцентризма и се спомага за разбирателството между различните нации и народи.

- Социологията ни помага да опознаем сами себе си. Изследвайки социалните роли, социализацията на личността и т.н. тя ни помага да разберем своите постъпки, мотивите на нашите действия, мястото ни в социалната структура и ролята ни в общественото разделение на труда. Това знание значително облекчава човешките отношения, както в семейството и приятелските групи, така и на работното място.

- Освен като познание, социологията има и друго - чисто прагматично влияние върху обществото. Социолозите имат пряко участие в управлението на обществените работи. Те работят като мениджъри на човешките ресурси, като социални работници, като промишлени консултанти и т.н. Освен това чрез емпиричните социологически изследвания, социолозите помагат на висшите държавни органи да намират верните решения на най-значимите социални проблеми.

б) Как обществото влияе върху социологията? От какъв обществен климат, от какви обществени условия се нуждае социологията за своето успешно развитие?

- Едно от най-важните условия за успешното развитие на социологията е изследователят на има свободен достъп до всякаква интересуваща го информация. При обществата с авторитарна политическа система това не е така. Преди 10.11.1989 г. в България голяма част от емпиричната информация за икономическото ни развитие беше засекретена. Сега достъпа до информация е значително облекчен. Но има още много да се желае.

- Социологът трябва да има възможност да публикува резултатите на своите изследвания. В авторитарните политически системи, това не е така. В България преди 10.11.1989 г. всяко издателство имаше специален служител, който изпълняваше цензорни функции. В момента в това отношение нещата са перфектни. Всеки, стига да има финансова възможност, може да публикува каквото си иска.

- Социологът не бива да бъде преследван за резултатите от своите изследвания или убеждения. Дори и най-малките опасения, че може да бъде преследван, могат да доведат до автоцензура. А това е гибелно за правенето на наука.

Тема 3. Съвременни теории за обществото и неговото развитие
1. Възгледите на Толкът Парсън - той е водещ социолог от 20 век(1902г. - 1979г.). Представител на фунционализма. Разглежда обществото като система от взаимно свързани части. Основна елементарна клетка по следния неразложим елемент социалното действие. Парсън разглежда всяко общество като съвкупност от индивиди, които извършват широка гама от социални действия. Социалното действие е ядрото, основната субстанция на социалната роля. Обществото е съвкупност от институции, всяка от които представлява устойчива структура или набор от социални роли. Обществото е съвкупност от устойчиви модели на взаимоотношение между индивидите с различни социални статуси.
Как става интегрирането на индивидите в обществото? Как се уствояват социални роли?
Има два механизма:
- 1 чрез социализация - процес на усвояване на културни образци, норми, ценности и т.н. характерни за една или друга социално среда. Според Парсънс основни ценности са собствеността, парите и власттаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.