Лекции по икономическа социология


Категория на документа: Други


Културата е може би най-важното средство за поддържане на социалния ред и за социален контрол.
А. Културата е своеобразна "смазка" в отношенията между хората. Във всяко едно общество, социалния ред и контрол се поддържат от негативни санкции, от институции като съд, прокуратура, полиция, затвор и т.н. Още по-значимо е въздействието на културата, защото културата упражнява позитивни санкции, принудата към спазване на обичаите и традициите става ненатрапчиво, постепенно , чрез изкуството, религията, училището и т.н.
Б. Основните механизми чрез които културата осъществява контролните си функции са ценностите, правилата, нормите и санкциите.
- ценностите - това са споделяните от членовете на дадена общност обеждения за целите към които тази общност трябва да се стреми или да избягва. Ценностите са представите за добро и зло, за справедливо и несправедливо, правилно и неправилно, прилично и неприлично, красиво и грозно и т.н.
- правила и норми - това са стереотипите на поведение, към които всеки трябва да се придържа , така че околните да възприемат поведението му като адекватно на своите ценности
- санкции - това са социалните поущрения или наказания чрез които хората се принуждават да спазват правилата и нормите на своята общност

Ценностите, правилата, нормите и санкциите образуват един отлично смазан механизъм за поддържане на социалния ред, но за да е ефективен този механизъм трите елемента трябва да бъдат "напасвани" и да са в синхрон.

Тема 5. Социално-класова стратификация - основни понятия

1. Социално неравенство - това е неравнопоставеност между индивидите и социалните групи по един или няколко социално значими признака. Във всяко едно общество, включително и в най-ранните, хората и социалните групи са заемали различно превилигировани позиции по отношение на властта и материалните блага, престижа и т.н.
Социалното неравенство се отразява както положително, така и отрицателно на общетвеното развитие. От една страна социалното неравенство е стимул за социалния прогрес, от друга страна обаче социалните неравенства зареждат обществото с разрушителен потенциал, който често води до опустошителни граждански войни, довели до загиването на много цивилизации.
Неравенствата образуват сложна йерархична система, възлова роля в тях играят икономическите неравенства. Има два основни вида неравенства:
- Социално произведени, това са неравенствата свързани с притежаването на материални блага, власт, положение в социалната йерархия и прочие.
- Природно обусловени - пол, раса, възраст и т.н.
В крайна сметка и природно обусловените неравенства имат социална природа.
2. Социална стратификация
Съвкупността от всички социални неравенства в едно общество ни дава картината на неговата социална стратификация.
* Терминът стратификация е с латински произход и означава разслояване
Социална стратификация - това е йерархична подредба на социални слоеве(пластове) имащи неравностойно социално положение. Всеки вид неравенство може да послужи като критерии за социална стратификация.
В социология обикновенно се използват 4 вида социална стратификация:
- По доходи
- Образователна
- По жизнено равнище
- По професия

Класите са големи групи хора, които се различават по своето място в исторически формиралата се система на общественото производство(на производствените отношения).
***производствени отношения
- форми на разделение на труда
- форми на собственост
- форми на разпределение на благата - зависи от първите две форми на производствени отношения
Класовото деление в по-малка или в по-голяма степен субординира (съподчинява) другите видове социално деление, например - подоходната стратификация, профисионалната стратификация, образователната стратификация и т.н. са в пряка зависимост от класовата стратификация. Има и обратна зависимост, например - образователната стратификация може да окаже влияние върху класовата стратификация.
Различните класи играят различна роля в обществения живот. Класата която е собственик на средствата за производство играе водеща роля в управлението на обществените работи, тя е господстваща класа. Класата която е лишена от средства за производство играе подчинена роля, тя е подтисната класа.
3. Съсловия - съсловното деление е вид класово деление , всяко съсловие е класа, но не всяка класа е съсловие. Съсловното деление е присъщо на обществата в Древността и Средновековието.
Съсловията са класи при които социалните неравенства са:
- Наследствени
- Закрепени в закони
* Предаване по наследство на социалния статус - родил си се в семейство на дворяни, ти също ставаш дворянин; родил си се простолюдие, цял живот оставаш простолюдие; Само в изключителни случаи за особенни заслуги(военни) човек от простолюдието може да премине към дворянството.
* Наследствените неравенства са юредически закрепени

Кастовото деление възниква от съсловното деление. 1500г. пр.н.е. е поредмата вълна Арийски(индоевропейци)нашествия . При тази вълна те завладяват териториите по поречието на река Ганг. Подобността е , че индовропейските народи в същото време са и земеделци. Възникват множество княжества със съсловен характер. Първото превилигировано съсловие е на брамините(жреци), второто превилигировано съсловие е на кхшатрии(войни), третото съсловие ваиши(народ), последното е шудри(недосегаеми; завареното местно негроидно население;най-нисшето съсловие).
С течение на времето, под влиянието на религията(хиндоизма) и на други етнически, племенни, езикови, професионални и т.н. различия възниква кастовото деление.
Кастите са социални групи, характеризиращи се:
- С наследствен произход
- С особен религиозно определен социален статус
- Със строго определен кръг на професионална реализация
- С точно определен хранителен режим
- С висока степен на самоуправление
- С определен кръг от превилегии и ограничения
- Отношенията между индивиди от различни касти са строго формализираниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по икономическа социология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.